*separation* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


212 ผลลัพธ์ สำหรับ *separation*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: separation, -separation-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
separation(n) การแยกออก, See also: การแบ่งแยก, Syn. disconnection, disjoining, detachment
separation(n) การอำลา, See also: การลาจาก, Syn. departure
separation(n) การแยกทางกัน, See also: การหย่าร้าง, Syn. divorce, parting
separationist(n) ผู้สนับสนุนการแบ่งแยก, See also: ผู้แบ่งแยก

Hope Dictionary
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก, การแยก, การแบ่งแยก, สถานที่แบ่งแยก, จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก, ช่องโหว่, ช่อง, รู, โพรง, การแยกกันอยู่, การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection, severance
separationist(เซพ'พะเร'เชินนิสทฺ) n. ผู้แบ่งแยก, ผู้สนับสนุนหรือยึดถือลัทธ'การแบ่งแยก., See also: separationism n., Syn. separatist

Nontri Dictionary
separation(n) การแยก, การแบ่งแยก, การจากกัน, ช่องโหว่, โพรง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
probability of separation from the labour forceโอกาสที่จะออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
powers, separation ofการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral fault; strike-separation faultรอยเลื่อนแยกตามข้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
legal separationการแยกกันอยู่โดยคำสั่งศาล (สามีและภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legal separationการแยกกันอยู่ตามกฎหมาย (สามีและภรรยา) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rate of separation from the labour forceอัตราการออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation as ground for divorceการแยกกันอยู่ที่เป็นเหตุฟ้องหย่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation factorปัจจัยแยกแยะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation from bed and boardการแยกกันอยู่กิน (ของสามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation from the labour forceการออกจากกำลังแรงงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation layer; abscission layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation of boundary layerการแยกของชั้นขอบเขต [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
separation of powersการแยกใช้อำนาจ (อธิปไตย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separationการแยกกันอยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
separation๑. การแยกกันอยู่ (ก. แพ่ง)๒. การแยกออก (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
separation agreementข้อตกลงที่จะแยกกันอยู่ (สามีภริยา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strike-separation fault; lateral faultรอยเลื่อนแยกตามข้าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abscission layer; separation layerชั้นก่อการร่วง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
judicial separationการแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
judicial separationการแยกกันตามคำสั่งศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dip-separation faultรอยเลื่อนแยกตามมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
de facto separationการแยกกันอยู่โดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
word separationการตัดคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Membrane separationการแยกด้วยเมมเบรน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gas Separation Plantโรงแยกก๊าซธรรมชาติ, Example: ทำหน้าที่แยกก๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งปะปนกันหลายชนิดตามธรรมชาติออกมาเป็นก๊าซชนิดต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดตาม คุณค่าของก๊าซนั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Isotope separationการแยกไอโซโทป, กระบวนการแยกไอโซโทปออกจากกัน โดยอาศัยความแตกต่างของมวลไอโซโทป ด้วยวิธีการแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีการแพร่แก๊ส การแยกไอโซโทปเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการการเสริมสมรรถนะไอโซโทป, Example: [นิวเคลียร์]
Cell separationการแยกเซลล์ [TU Subject Heading]
Membrane separationการแยกด้วยเมมเบรน [TU Subject Heading]
Separationการแยก [TU Subject Heading]
Separation (Law)การแยกกันอยู่ [TU Subject Heading]
Separation (Technology)การแยก (เทคโนโลยี) [TU Subject Heading]
Separation of powersการแยกใช้อำนาจ [TU Subject Heading]
Separationการแยก, Example: การแบ่งกรรมวิธีแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) Ballistic Separation การแยกด้วยแรงเหวี่ยง : การแยกวัตถุที่มีความหนาแน่นต่างกันออกจากกัน 2) Dry Separation การแยกแห้ง : การแยกวัตถุประเภทโลหะที่มี ความหนาแน่นต่างกัน โดยการเป่าอากาศให้วัตถุยกลอยตัว (Fluidize) 3) Heavy Media separation การแยกด้วยตัวกลาง : เป็นการแยกขยะส่วนที่หนักและเบาในตัวกลางของการไหล ซึ่งมีค่าความหนาแน่นอยู่ระหว่างขยะเหล่านั้น 4) Magnetic Separation การแยกด้วยแม่เหล็ก : การแยกขยะส่วนที่มีส่วนประกอบของเหล็กโดยใช้แม่เหล็ก : ดู Magnetic Seprator 5) Source separation การแยกที่แหล่งกำเนิด : การแยกองค์ประกอบขยะจากแหล่งต้นตอ เพื่อช่วยในการนำกลับมาใช้ เช่น หนังสือพิมพ์ ขวด โลหะ 6) Vibro-Pneumatic Separation การแยกด้วยแรงลมเขย่า : ใช้กับโรงผลิตปุ๋ยหมักจากขยะ โดยขยะที่ย่อยแล้วจะถูกป้อนจากแท่นเขย่าเข้าสู่ช่องว่าง ซึ่งมีการเป่าอากาศเพื่อแยกขยะส่วนที่เบากว่าออกจากแก้ว [สิ่งแวดล้อม]
Manual Separationการแยก(ขยะ)ด้วยแรงคน, Example: การแยกชนิดหรือประเภทของขยะโดยคนในบ้านหรือที่ ทำงาน เช่น แยกเศษกระดาษออกจากขยะสำนักงาน แยกเศษอาหารออกจากขยะครัว เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Voluntary Separationการแยกโดยอาสาสมัคร, Example: การแยกส่วนประกอบของของเสีย (มักจะเป็นจากอาคารบ้านเรือน) เช่น ขวด กระป๋อง อาหาร และเครื่องดื่ม หนังสือพิมพ์ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แหล่งกำเนิด (บ้าน) หรือที่ศูนย์เก็บในท้องถิ่น [สิ่งแวดล้อม]
De Facto Separationการแยกกันอยู่ตามพฤตินัย, Example: คู่สามีภรรยาที่แยกกันอยู่โดยอาจเกิดจาก การตกลงยินยอมกันระหว่างคู่สมรส หรืออาจจะเกิดจากการทอดทิ้ง โดยที่คู่สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทิ้งอีกคนหนึ่งไป [สิ่งแวดล้อม]
Foam Separationการแยกฟอง, Example: การทำให้เกิดฟองในน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง เพื่อกำจัดสารซักฟอกที่มีปริมาณเกินขนาดออก โดยผ่านอากาศที่มีฟองละเอียดเข้าไปในน้ำเสีย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า foam fractionation [สิ่งแวดล้อม]
Anxiety Disorders, Separationโรคประสาทหวั่นวิตกจากการพลัดพราก [การแพทย์]
Anxiety, Separationการกลัวการจาก, ความกังวลต่อการแยกจาก [การแพทย์]
Charge Separationการกระจายของประจุ [การแพทย์]
Chromatographic Separationการแยกโดยวิธีรงคเลข [การแพทย์]
Joint Separation, Acromioclavicularข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าแยก [การแพทย์]
Lipid Separationการแยกสารไขมัน [การแพทย์]
Maternal Separationการที่ต้องถูกแยกแม่ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One minute to separation. หนึ่งนาทีเพื่อแยก 2010: The Year We Make Contact (1984)
Separation in one minute. แยกในหนึ่งนาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Separation in 20 seconds. แยกใน 20 วินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
Separation in 10 seconds. แยกใน 10 วินาที 2010: The Year We Make Contact (1984)
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced. ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า Pulp Fiction (1994)
She begged me not to return to Paris, so I had a very special gift made for her to make the separation easier for both of us. เธอขอร้องไม่ให้ฉันกลับไปยังปารีส ดังนั้นฉันจึงมีของขวัญพิเศษมอบให้ เพื่อให้การแยกจากง่ายขึ้นสำหรับเราทั้งคู่ Anastasia (1997)
One billion Chinese people, two degrees of separation คนจีนมีตั้งเป็นล้าน จุดไต้ตำตอซะนี่ Saving Face (2004)
The separation march, that of the return to the sea. การเดินทาง เว้นวรรคไป ได้ โดยการหวนคืนกลับ.. March of the Penguins (2005)
Separation Agency ตัวแทนบอกแยกทาง Sad Movie (2005)
Separation Agency. ตัวแทนบอกแยกทาง Sad Movie (2005)
Reason for separation/indifference Address/Mapo-gu เหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ Sad Movie (2005)
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliver เหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง Sad Movie (2005)
Reason for separation/Playboy This is your love, okay? เหตุผลที่บอกเลิก / เจ้าชู้ นี่คือความรักของคุณ, โอเค? Sad Movie (2005)
Reason for separation/Too naive. Address/Dongjak เหตุผลที่บอกเลิก / ไร้เดียงสาเกินไป ที่อยู่ / ดองจัก Sad Movie (2005)
Reason for separation/incompetence Address/Dongjak Bridge เหตุผลที่บอกเลิก / ไร้น้ำยา ที่อยู่ / สะพานดองจัก Sad Movie (2005)
Separation Agency ตัวแทน การบอกเลิก Sad Movie (2005)
Reason for separation/excessive violence Residence/Jungu เหตุผลในการขอเลิก น่ากลัวเกินกว่าจะรับได้ สถานที่ จุงกู Sad Movie (2005)
Reason for separation/found a new love Residence/Mapo เหตุผลที่บอกเลิก / พบรักใหม่ ที่อยู่ / มาโป Sad Movie (2005)
I'm from a separation agency. You know Park Hwi-chan? ผมมาจากตัวแทนบอกแยกทาง คุณรู้จัก ปาคฮีชานมั้ย Sad Movie (2005)
Capsule separation, green, okay. แยกส่วนแคปซูลออก โอเค The Astronaut Farmer (2006)
Separation. เป็นส่วนๆ The British Invasion (2007)
The story of his separation from his family. เรื่องราวตอนแยกห่างจากครอบครัว Like Stars on Earth (2007)
in any separation, it's only fair that each spouse get to keep what is most important to them. ในการแยกทางใดๆนั้น มันจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อ คู่รักแต่ละคนได้เก็บสิ่งสำคัญเอาไว้กับตน Opening Doors (2008)
You're going through a separation? คุณกำลังแยกกันอยู่เหรอคะ Ghosts (2008)
Separation of the plates makes you more vulnerable to knives and gunfire. เพราะแยกแผ่นเกราะ ทำให้ป้องกันมีดกับกระสุนได้น้อยลง The Dark Knight (2008)
What happened to the separation of the classes? การแบ่งคลาสเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He looks for a little separation. ใช้สายตาหลอกนิดหน่อย Marley & Me (2008)
Six degrees of separation, Tina. Think about it. มองต่างออกไปซัก 6องศาสิ ทีน่า ลองคิดดู WarGames: The Dead Code (2008)
Give me some separation. ทิ้งระยะห่างจากฉัน 10 ระดับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The degree of separation between Julia child and me is about to shrink by a factor of about a thousand. สเกล ความห่างระหว่างจูเลีย กับฉัน กำลังจะหดลงมา เป็นพัน Julie & Julia (2009)
Yeah, OK, er... Frank and I are trying out a trial separation. ใช่ โอเค คือ แฟรงค์ กับชั้นกำลังลองแยกกันอยู่สักพักน่ะ Up in the Air (2009)
It's either dive right in or confront my separation anxiety. อืม, มันก็ถูกนะที่ต้อง เผชิญหน้ากับความกังวลนั่น Cold Comfort (2009)
And the separation. And the separation. Did You Hear About the Morgans? (2009)
There's no separation. - ไม่ใช่ทุกนาที ไม่ได้ห่างกันเลย Vitamin D (2009)
There seems to be a separation between the C6 and C5 vertebrae. ยังมีส่วนแยกกันระหว่าง กระดูกสันหลังชิ้นที่ C6 และ C5 A Night at the Bones Museum (2009)
I haven't really been there since our separation. ผมไม่เคยทำหน้าที่ แบบนั้นตั้งแต่ผม แยกทางกับเธอมา Black Swan (2009)
Any kind of separation this early in the term could affect your reelection. การแยกกันอยู่ตอนนี้ จะมีผลกับการเลือกตั้งอีกรอบนะ The Last Days of Disco Stick (2009)
EVA Unit 02's core unit separation complete. การแยกแกนกลางออกจากยูนิต 02 เสร็จสิ้น Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
I just want you to get some separation from him. พ่ออยากจะ... ให้ลูกอยู่ห่างจากเขาไว้บ้าง The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Our legal department requires that we obtain a sworn affidavit from employees... confirming that they understand the reasons for their forced separation from the company. ฝ่ายกฏหมายของเราต้องการหนังสือรับรอง ที่ได้จากการยืนยันของลูกจ้าง ว่าลูกจ้างคนนั้นได้เข้าใจเหตุผล ที่ถูกแยกออกจากบริษัทแล้ว Buried (2010)
It was a trial separation. - แล้วไง Episode #1.1 (2010)
Death of a parent, separation of a spouse, a loved one who moved away. การตายของพ่อแม่ การแยกทางของคู่สมรส คนรักย้ายจากไป Exit Wounds (2010)
Well, the big deal is that this is a public school, and there's this little thing called separation of church and state, which happens to be the pillar of a functioning civil society. เรื่องใหญ่ตรงนี้นี่เป็นโรงเรียนรัฐบาล และมีสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าการแตกแยก Grilled Cheesus (2010)
She has filed an official complaint, invoking the separation of church and state. หล่อนกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนทางการ ซึ่งอุทธรณ์ให้มีการแยก ศาสนาออกจากรัฐด้วย Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
But then after the separation, he just kind of fell apart. หลังจากแยกทางกัน พ่อก็เละเทะ A Matter of Life and Death (2010)
Separation complete. ขาดสะบั้น Beauty and the Beast (2010)
Trial separation. I'm so sorry. - ลองแยกกันอยู่สิ Love & Other Drugs (2010)
Get separation. Track away, track away! ไปทางนั้น Transformers: Dark of the Moon (2011)
- Separation of church and state. - Ah, yes. - เรื่องทางวัดกับทางบ้านต้องแยกกัน Friends with Benefits (2011)
"'the nude maja' began goya's separation ภาพ"พระนางนอนเปลือย"/Nเป็นจุดเริ่มต้นให้โกย่า While You Weren't Sleeping (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
separationAmong married couples, there has been an increase in divorce and separation with the result that there are many more one-parent families.
separationI was looking forward to the day when I could see him after five years' separation.
separationThe father and son met after a long separation.
separationThe separation of gold from sand is problematic.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เภท(n) division, See also: allocation, apportionment, separation, split, Syn. การแบ่ง, การแยก, การแตกออก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความห่างไกล(n) difference, See also: separation, dissimilarity, Syn. ความแตกต่าง, Example: ภาพพจน์ของประเทศกัมพูชาซึ่งดูเหมือนจะมีความห่างไกลจากความเจริญอย่างมาก
วิภัตติ(n) categorization, See also: classification, separation, division, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี)
วิภาค(n) division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วิโยค(n) departure, See also: separation, estrangement, bereavement, Syn. การจากไป, การพลัดพราก, ความร้าง, ความห่างเหิน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแตกร้าว(n) split, See also: division, disunion, break, separation, Syn. การแบ่งแยก, การแตกหัก, การแตกกัน, การขัดแย้งกัน, การบาดหมางกัน, , Ant. การสามัคคี, Example: การแตกร้าวในหมู่นักการเมืองมาจากความไม่สามัคคีทางความคิดของสมาชิกพรรค, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
การพลัดพราก(n) separation, See also: severance, separating, detaching, leaving, Syn. การแยก, การพราก, การจาก, การลาจาก, Example: การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นทุกข์
ทางต่างระดับ(n) grade separation
ความแตกแยก(n) disharmony, See also: disunion, separation, Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ขณะนี้เริ่มมีความแตกแยกทางความคิดขึ้นในองค์กรการศึกษา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
การจากกัน[kān jāk kan] (n) FR: séparation [ f ] ; divorce [ m ]
การจำแนก[kān jamnaēk] (n) EN: classification ; categorization  FR: classification [ f ] ; classement [ m ] ; catégorisation [ f ] ; distribution [ f ] ; séparation [ f ] ; division [ f ]
การแยก[kān yaēk] (n) EN: separation  FR: séparation [ f ]
การแยกออกจากกัน[kān yaēk øk jāk kan] (n, exp) EN: separation
ความแตกแยก[khwām taēkyaēk] (n) EN: disharmony ; disunion ; separation  FR: division [ f ] ; désunion [ f ] ; séparation [ f ]
เภท[phēt] (n) EN: division ; allocation ; apportionment ; separation ; splitting ; breaking  FR: division [ f ] ; séparation [ f ]
แสกผม[saēk phom] (n) EN: part  FR: raie [ f ] ; ligne (de séparation des cheveux) [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
separation
separations

Oxford Advanced Learners Dictionary
separation
separations

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
透析[tòu xī, ㄊㄡˋ ㄒㄧ,  ] dialysis (separation of crystalloids by osmosis) #16,730 [Add to Longdo]
分立[fēn lì, ㄈㄣ ㄌㄧˋ,  ] separations #29,136 [Add to Longdo]
分权[fēn quán, ㄈㄣ ㄑㄩㄢˊ,   /  ] separation of powers #36,029 [Add to Longdo]
临别[lín bié, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] on parting; facing separation #36,530 [Add to Longdo]
久别[jiǔ bié, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄧㄝˊ,   /  ] a long period of separation #55,680 [Add to Longdo]
三权分立[sān quán fēn lì, ㄙㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣ ㄌㄧˋ,     /    ] separation of powers #62,768 [Add to Longdo]
分色[fēn sè, ㄈㄣ ㄙㄜˋ,  ] color separation #87,006 [Add to Longdo]
离情别绪[lí qíng bié xù, ㄌㄧˊ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄧㄝˊ ㄒㄩˋ,     /    ] sad feeling at separation (成语 saw) #165,957 [Add to Longdo]
兰因絮果[lán yīn xù guǒ, ㄌㄢˊ ㄧㄣ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˇ,     /    ] starts well but ends in separation (of marital relations) #652,486 [Add to Longdo]
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ,     /    ] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation [Add to Longdo]
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ,     /    ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
同位素分离[tóng wèi sù fēn lí, ㄊㄨㄥˊ ㄨㄟˋ ㄙㄨˋ ㄈㄣ ㄌㄧˊ,      /     ] isotopic separation [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abschottung { f }separation [Add to Longdo]
Abtrennung { f }; Lösung { f }; Ablösung { f }separation [Add to Longdo]
Farbauszug { m } | Farbauszüge { pl }color separations | color separations [Add to Longdo]
Gewaltenteilung { f }; Gewaltentrennung { f }separation of powers [Add to Longdo]
Kontakttrennkraft { f }contact separation force [Add to Longdo]
Mülltrennung { f }waste separation [Add to Longdo]
Reinraumschürze { f }separations; suspended separations [Add to Longdo]
Separation { f }separation [Add to Longdo]
Trennung { f }separation [Add to Longdo]
eheliche Trennung { f }; Scheidung { f } | in Trennung leben | seit ihrer Trennungjudicial separation | to be separated | since they split up; since they (got) separated [Add to Longdo]
Trennungsschmerz { m }pain of separation [Add to Longdo]
Vereinzelung { f }separation [Add to Longdo]
Lagenlösung { f }casing looseness; ply looseness; ply separation [Add to Longdo]
Laufflächenablösung { f }tread separation; tyre tread separation [Add to Longdo]
örtliche Lösung { f }local separation [Add to Longdo]
Protektorlösung { f }loose tread; tread looseness; tyre tread separation [Add to Longdo]
Reifenwulstablösung { f }tyre bead separation [Add to Longdo]
Stoßlösung { f }splice separation [Add to Longdo]
Wulstlösung { f }bead separation [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) #968 [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) #1,956 [Add to Longdo]
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
離脱[りだつ, ridatsu] (n, vs) withdrawal; secession; separation; breakaway; (P) #4,256 [Add to Longdo]
別れ[わかれ, wakare] (n) parting; separation; farewell; (lateral) branch; fork; offshoot; division; section; (P) #5,216 [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] (n, vs, adj-no) isolation; segregation; separation; quarantine; (P) #14,210 [Add to Longdo]
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n, vs) segregation; separation; independence; (P) #15,248 [Add to Longdo]
中黒;・[なかぐろ, nakaguro] (n) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) #19,561 [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒, 中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
カラーセパレーション[kara-separe-shon] (n) { comp } color separation [Add to Longdo]
愛別離苦[あいべつりく, aibetsuriku] (n) { Buddh } the pain of separation from loved ones [Add to Longdo]
医薬分業[いやくぶんぎょう, iyakubungyou] (n) separation of medical and dispensary practice (practise) [Add to Longdo]
縁切り[えんきり, enkiri] (n, vs) separation; divorce; severing of connections [Add to Longdo]
遠心分離法[えんしんぶんりほう, enshinbunrihou] (n) centrifugal separation method; centrifuge process; centrifugation method [Add to Longdo]
遠離[えんり;おんり, enri ; onri] (n, vs) (1) { Buddh } separation by a great distance; (2) (おんり only) detachment [Add to Longdo]
画面分割[がめんぶんかつ, gamenbunkatsu] (n) { comp } screen separation [Add to Longdo]
隔絶[かくぜつ, kakuzetsu] (n, vs) isolation; separation [Add to Longdo]
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n, vs, adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P) [Add to Longdo]
決別(P);訣別[けつべつ, ketsubetsu] (n, vs) separation; farewell; parting; (P) [Add to Longdo]
祭政分離[さいせいぶんり, saiseibunri] (n) separation of church and state; separation of religious ritual and government administration [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial) [Add to Longdo]
重液分離[じゅうえきぶんり, juuekibunri] (n) heavy media (liquid) separation [Add to Longdo]
色分解[いろぶんかい, irobunkai] (n) { comp } color separation [Add to Longdo]
神仏隔離[しんぶつかくり, shinbutsukakuri] (n) (obsc) (See 神仏分離) separation of Buddhism and Shintoism [Add to Longdo]
神仏分離[しんぶつぶんり, shinbutsubunri] (n) separation of Buddhism and Shintoism [Add to Longdo]
政教分離[せいきょうぶんり, seikyoubunri] (n) separation of church and state [Add to Longdo]
生き別れ[いきわかれ, ikiwakare] (n) lifelong separation [Add to Longdo]
生別[せいべつ, seibetsu] (n, vs) lifelong separation [Add to Longdo]
阻隔[そかく, sokaku] (n, vs) separation; estrangement [Add to Longdo]
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce [Add to Longdo]
剥離[はくり, hakuri] (n, vs, adj-no) (1) detachment; coming off; peeling off; (2) separation [Add to Longdo]
発送電分離[はっそうでんぶんり, hassoudenbunri] (n) separation of electrical power production from power distribution and transmission [Add to Longdo]
夫婦別れ[ふうふわかれ, fuufuwakare] (n, vs) divorce; separation [Add to Longdo]
分派[ぶんぱ, bunpa] (n, vs) denominations; sect; branch; faction; separation from [Add to Longdo]
分別[ぶんべつ, bunbetsu] (n, vs) separation (e.g. of rubbish when recycling); classification; discrimination; division; distinction; (P) [Add to Longdo]
分祀;分祠[ぶんし, bunshi] (n, vs) separation of worship; movement of an enshrined deity to another shrine [Add to Longdo]
兵農分離[へいのうぶんり, heinoubunri] (n) separation of farmers and samurai (system in effect from the Azuchi-Momoyama period until the Edo period) [Add to Longdo]
別れ話[わかればなし, wakarebanashi] (n) talk about divorce or separation [Add to Longdo]
別居[べっきょ, bekkyo] (n, vs) separation; living apart; (P) [Add to Longdo]
別居期間[べっきょきかん, bekkyokikan] (n) period of separation; time living apart [Add to Longdo]
別婚[べっこん, bekkon] (n) separation with divorce in the offing [Add to Longdo]
別時[べつじ, betsuji] (n) another time; time of separation [Add to Longdo]
別離[べつり, betsuri] (n, vs) parting; separation [Add to Longdo]
遊離[ゆうり, yuuri] (n, vs, adj-no) separation; isolation; release (e.g. of a chemical) [Add to Longdo]
離隔[りかく, rikaku] (n, vs) isolation; separation [Add to Longdo]
離苦[りく, riku] (n) agony of separation [Add to Longdo]
離職率[りしょくりつ, rishokuritsu] (n) (See 入職率) job separation rate; job turnover [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] separation (vs), decollation [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0405 seconds, cache age: 46.834 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม