Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ split แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


113 ผลลัพธ์ สำหรับ split  S P L IH1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -split-, *split*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
split(vt) ผ่า, See also: หั่น, Syn. crack, divide, separate
split(vi) แตกแยก, Syn. crack, divide, separate
split(n) การแตกแยก, Syn. breach, dissension, schism
split(n) รอยแตก, See also: รอยแยก, Syn. gap, fracture
split(adj) ซึ่งแตกออก, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. cloven, cracked
split in(phrv) แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ผ่าครึ่ง, แบ่งครึ่ง
split on(phrv) บอกความลับของ(บางคน)ต่อ, See also: รายงานความผิดของ บางคน ต่อ, Syn. inform against
split up(phrv) ตัดแบ่ง, See also: แยกออก
split off(phrv) หักออก, See also: แตกออก, แยกออก, Syn. splinter off
splitting(adj) ซึ่งแตกออก

Hope Dictionary
split(สพลิท) { split, split, splitting, splits } vt., vi., n. (การ) ผ่า, หั่น, แยก, ฉีก, ทำให้แตก, แบ่งแยก, แบ่งออกเป็นส่วน ๆ , ออกหุ้นเพิ่มเติม, แบ่งแยก, ปริ, จากไป, วิ่งอย่างรวดเร็ว, ร่อง, รอยแตก, รอยร้าว, รอยแยก, รอยฉีก, ชิ้นที่แยกออก, การแตกแยก, การแตกความสามัคคี, ผู้บอกความลับ adj. แยก
split secondn. พริบตาเดียว, ในฉับพลัน, เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
earsplittingadj. ดังมาก, ดังแสบแก้วหู

Nontri Dictionary
split(n) รอยปริ, รอยแยก, รอยร้าว, การผ่า, การหั่น
split(vi) กะเทาะ, แตกออก, ปริ, แบ่งแยก
split(vt) แบ่งแยก, ผ่า, ตัด, ต่อย, หั่น, ฉีก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
splitแบ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split brake systemระบบเบรกแยกวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cause of actionมูลคดีที่แยกฟ้องได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cone; colletประกับล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split pelvisกระดูกหัวหน่าวแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
split pin; cotter pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split riskภัยแยกเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split sentenceคำพิพากษาที่แยกการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Splitการแตกหุ้น, Example: การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1, 000, 000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3, 000, 000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]

Longdo Unapproved EN-TH
split wormหนอนใบปริ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor. เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
Once you're outside there, split up and go as hard as you can. พอออกข้างนอกแล้ว ให้แยกกันไปให้เร็วที่สุด The Road Warrior (1981)
It split the government. มันทำให้รัฐบาลแย้งกันเอง Gandhi (1982)
They're only clinging to old dreams and trying to split us in the old way. ทำให้เราอยู่กับความฝันเก่าๆ และพยายามแยกเราด้วยวิธีเก่าๆ Gandhi (1982)
We split up and search the house. เราแยกกันและค้นบ้านเถอะ Clue (1985)
Split up? แยกกัน? Clue (1985)
Yes. We have very little time left, so we'll split up into pairs. ใช่ เราเหลือเวลาน้อยมาก ดังนั้นเราจะแยกออกเป็นคู่ Clue (1985)
If we split up into pairs, whichever one of us is left with the killer might get killed. ถ้าเราแบ่งออกเป็นคู่ ใครคนหนึ่งจะอยู่กับฆาตกร แล้วอาจจะถูกฆ่าก็ได้ Clue (1985)
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house. แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู Clue (1985)
Then we split up again, and the murderer switched off the electricity. แล้วเราแยกกันอีกครั้ง และฆาตกรปิดไฟ Clue (1985)
You killed the motorist when we split up to search the house. คุณฆ่าคนขับรถ ตอนที่เราแยกออกมาเพื่อค้นบ้าน Clue (1985)
So when we split up again, you switched off the electricity. ดังนั้นเมื่อเราแยกกันอีกครั้งคุณปิดไฟฟ้า Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splitA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
splitA sharp crack of thunder split the sky.
splitComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
split"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
splitDon't split hairs.
splitI have a splitting headache.
splitI heard that Carol and Will have split up.
splitI'm troubled by split ends.
splitI want to split up, but I know I couldn't even if I tried.
splitLet's split it.
splitLet's split the bill.
splitLet's split the reward fifty-fifty.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เภท(v) break, See also: split, destroy, collapse, Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งแยก(v) be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai Definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
เกรียก(v) split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai Definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
แตก(v) split, See also: break, separate, Example: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง, Thai Definition: แยกออกจากส่วนรวม
แตกกัน(v) break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน
แตกตัว(v) split, Syn. กระจายตัว, Example: เมื่อได้รับความสะเทือน ไขมันจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ
แตกแยก(v) split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
แตกร้าว(v) split up, See also: be cracked, become divided, be disunited, break up, Syn. บาดหมาง, ผิดใจ, ร้าวฉาน, Example: เมื่อสถานการณ์ระส่ำระสาย ความคิดผู้คนก็แตกร้าวตามไปด้วย, Thai Definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
แบ่งตัว(v) split, Example: เชื้อโรคชนิดนี้แบ่งตัวได้เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว, Thai Definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่ง
แบะปาก(v) split one's mouth, See also: make a face, Syn. แสยะปาก, Example: เขาแบะปาก ยักไหล่ อย่างไม่เคารพผู้ใหญ่ในที่นั้นเลย, Thai Definition: แสยะปากทำอาการเย่อหยิ่ง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ่ง[baeng] (v) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion  FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[baeng pen kok pen lao] (v, exp) EN: split into factions ; form cliques
แบ่งตัว[baeng tūa] (v, exp) EN: split
แบ่งแยก[baengyaēk] (v) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect  FR: morceler ; démembrer
ฟาก[fāk] (n) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring  FR: plancher de bambou [ m ]
จัก[jak] (v) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink
จักตอกไม้ไผ่[jak tøk māi phai] (v, exp) EN: split bamboo into strips
การแบ่งแยก[kān baengyaēk] (n) EN: split ; demarcation
คนที่คอยจับผิด[khon thī khøi jap phit] (n, exp) EN: hairsplitting person  FR: ergoteur [ m ] ; ergoteuse [ f ] ; chicaneur [ m ] ; chicaneuse [ f ] ; coupeur de cheveux en quatre [ m ]
แล่ง[laeng] (v) EN: split ; chop ; cleave ; break

CMU Pronouncing Dictionary
SPLIT S P L IH1 T
SPLITS S P L IH1 T S
SPLITT S P L IH1 T
SPLITTER S P L IH1 T ER0
SPLITTING S P L IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
Split (n) splˈɪt (s p l i1 t)
split (v) splˈɪt (s p l i1 t)
splits (v) splˈɪts (s p l i1 t s)
splitting (v) splˈɪtɪŋ (s p l i1 t i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, ] split up; to split; to divide; to break up; fission, #4,955 [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second, #7,262 [Add to Longdo]
斯普利特[Sī pǔ lì tè, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Split (city in Croatia), #245,651 [Add to Longdo]
分相[fēn xiàng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] split phase (elec.) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Klemmhülse { f }split tubular clip; clamp sleeve [Add to Longdo]
Splitt { m }(stone) chippings; (loose) chippings; crushed stone [Add to Longdo]
Splitteinrichtung { f }splitter [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m }; Schnitzel { m }chipping [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m }; Bruchstück { n } | Splitter { pl }; Späne { pl }splinter | splinters [Add to Longdo]
Splitter { m }shiver [Add to Longdo]
Splitter { m }; Span { m } | Splitter { pl }; Späne { pl }sliver | slivers [Add to Longdo]
Splitterbombe { f } [ mil. ]cluster bomb [Add to Longdo]
Splittergruppe { f } | Splittergruppen { pl }splinter group | splinter groups [Add to Longdo]
Splitterpartei { f } | Splitterparteien { pl }splinter party; faction | splinter parties [Add to Longdo]
splitterfrei { adj }shatter-proof [Add to Longdo]
splitterig { adj }splintered [Add to Longdo]
splitternackt { adj }stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [ Br. ] [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ささくれ[sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ささくれる[sasakureru] (v1, vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t, vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv, vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ギンギン[gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
ケサガケベラ[kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
スプリッター[supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies) [Add to Longdo]
スプリット[supuritto] (n) split; (P) [Add to Longdo]
スプリットタイム[supurittotaimu] (n) split time [Add to Longdo]
スプリットタン[supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
分流[ぶんりゅう, bunryuu] splitting [Add to Longdo]
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1299 seconds, cache age: 0.019 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม