Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ split แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
101 ผลลัพธ์ สำหรับ split  S P L IH1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -split-, *split*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
split[VT] ผ่า, See also: หั่น, Syn. crack, divide, separate
split[VI] แตกแยก, Syn. crack, divide, separate
split[N] การแตกแยก, Syn. breach, dissension, schism
split[N] รอยแตก, See also: รอยแยก, Syn. gap, fracture
split[ADJ] ซึ่งแตกออก, See also: ซึ่งแยกออก, Syn. cloven, cracked
split in[PHRV] แบ่งออกเป็นสองส่วน, See also: ผ่าครึ่ง, แบ่งครึ่ง
split on[PHRV] บอกความลับของ(บางคน)ต่อ, See also: รายงานความผิดของ (บางคน) ต่อ, Syn. inform against
split up[PHRV] ตัดแบ่ง, See also: แยกออก
split off[PHRV] หักออก, See also: แตกออก, แยกออก, Syn. splinter off
splitting[ADJ] ซึ่งแตกออก
Hope Dictionary
split(สพลิท) {split,split,splitting,splits} vt.,vi.,n. (การ) ผ่า,หั่น,แยก,ฉีก,ทำให้แตก,แบ่งแยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ออกหุ้นเพิ่มเติม,แบ่งแยก,ปริ,จากไป,วิ่งอย่างรวดเร็ว,ร่อง,รอยแตก,รอยร้าว,รอยแยก,รอยฉีก,ชิ้นที่แยกออก,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ผู้บอกความลับ adj. แยก
split secondn. พริบตาเดียว,ในฉับพลัน,เสี้ยววินาที, Syn. suddenly
earsplittingadj. ดังมาก,ดังแสบแก้วหู
Nontri Dictionary
split(n) รอยปริ,รอยแยก,รอยร้าว,การผ่า,การหั่น
split(vi) กะเทาะ,แตกออก,ปริ,แบ่งแยก
split(vt) แบ่งแยก,ผ่า,ตัด,ต่อย,หั่น,ฉีก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
splitแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
splitแบ่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split brake systemระบบเบรกแยกวงจร [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cast mountingการติดตั้งชิ้นหล่อแบบแยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cause of actionมูลคดีที่แยกฟ้องได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
split cone; colletประกับล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split pelvisกระดูกหัวหน่าวแยกแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
split pin; cotter pinสลักปลายแยก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split riskภัยแยกเสี่ยง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
split sentenceคำพิพากษาที่แยกการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Splitการแตกหุ้น
การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Longdo Unapproved EN-TH
split wormหนอนใบปริ
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
splitA beam of white light is split by a prism into rays of various colors.
splitA sharp crack of thunder split the sky.
splitComputers are capable of doing very complicated work in a split second.
split"Didn't you get married!?" "Oh, we split up. Engagement broken."
splitDon't split hairs.
splitI have a splitting headache.
splitI heard that Carol and Will have split up.
splitI'm troubled by split ends.
splitI want to split up, but I know I couldn't even if I tried.
splitLet's split it.
splitLet's split the bill.
splitLet's split the reward fifty-fifty.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เภท[V] break, See also: split, destroy, collapse, Syn. แตก, หัก, ทลาย, พัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แบ่งแยก[V] be divided, See also: split, separate, part, bisect, Syn. แยก, แบ่ง, Example: ระบบการแปลเราแบ่งแยกออกเป็น 4 ส่วน, Thai definition: แบ่งออกจากกันเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
เกรียก[V] split, See also: chop, pare, shave off, Example: เขาเกรียกไม้เพื่อเอาไปทำเป็นหลาวจับสัตว์, Thai definition: เอามีดสับ ผ่า หรือจักชิ้นไม้ให้ฉีกออกไปตามเนื้อไม้ เพื่อให้เป็นซีกเป็นเสี้ยวน้อยๆ
แตก[V] split, See also: break, separate, Example: เมื่อแผ่นดินทรุด หินแผ่นใหญ่ก็เลยแตกและทรุดตัวลง, Thai definition: แยกออกจากส่วนรวม
แตกกัน[V] break, See also: split, break off relations, have disagreement, have dissension, have differences, Syn. ทะเลาะกัน, ไม่ถูกกัน, แตกคอ, Ant. เข้าใจกัน, Example: เพราะเธอคนเดียวจึงทำให้เขาแตกกัน
แตกตัว[V] split, Syn. กระจายตัว, Example: เมื่อได้รับความสะเทือน ไขมันจะแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆ
แตกแยก[V] split up, See also: become divided, be separated, be discordant, be disunited, Syn. แตกสามัคคี, Ant. กลมเกลียว, สามัคคี, สามัคคีกลมเกลียว, Example: เด็กคนนี้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่รักใคร่กันดี มีศีลธรรม ไม่วิวาท ไม่แตกแยก
แตกร้าว[V] split up, See also: be cracked, become divided, be disunited, break up, Syn. บาดหมาง, ผิดใจ, ร้าวฉาน, Example: เมื่อสถานการณ์ระส่ำระสาย ความคิดผู้คนก็แตกร้าวตามไปด้วย, Thai definition: บาดหมางหรือผิดใจกันจนติดต่อคบหากันอย่างเดิมไม่ได้
แบ่งตัว[V] split, Example: เชื้อโรคชนิดนี้แบ่งตัวได้เป็นจำนวนมาก ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: แยกส่วนของร่างเดิมออกเป็นอีกร่างหนึ่ง
แบะปาก[V] split one's mouth, See also: make a face, Syn. แสยะปาก, Example: เขาแบะปาก ยักไหล่ อย่างไม่เคารพผู้ใหญ่ในที่นั้นเลย, Thai definition: แสยะปากทำอาการเย่อหยิ่ง
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
แบ่งตัว[v. exp.] (baeng tūa) EN: split   
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
ฟาก[n.] (fāk) EN: strips of split bamboo ; strip of split bamboo flooring   FR: plancher de bambou [m]
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jak tøk māi phai) EN: split bamboo into strips   
การแบ่งแยก[n.] (kān baengyaēk) EN: split ; demarcation   
คนที่คอยจับผิด[n. exp.] (khon thī khøi jap phit) EN: hairsplitting person   FR: ergoteur [m] ; ergoteuse [f] ; chicaneur [m] ; chicaneuse [f] ; coupeur de cheveux en quatre [m]
แล่ง[v.] (laeng) EN: split ; chop ; cleave ; break   
CMU Pronouncing Dictionary
SPLIT   S P L IH1 T
SPLITS   S P L IH1 T S
SPLITT   S P L IH1 T
SPLITTER   S P L IH1 T ER0
SPLITTING   S P L IH1 T IH0 NG
Oxford Advanced Learners Dictionary
Split  (n) splˈɪt
split  (v) splˈɪt
splits  (v) splˈɪts
splitting  (v) splˈɪtɪŋ
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
分裂[fēn liè, ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ, ] split up; to split; to divide; to break up; fission, #4,955 [Add to Longdo]
一瞬间[yī shùn jiān, ㄧ ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, / ] split second, #7,262 [Add to Longdo]
斯普利特[Sī pǔ lì tè, ㄙ ㄆㄨˇ ㄌㄧˋ ㄊㄜˋ, ] Split (city in Croatia), #245,651 [Add to Longdo]
分相[fēn xiàng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˋ, ] split phase (elec.) [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Klemmhülse {f}split tubular clip; clamp sleeve [Add to Longdo]
Splitt {m}(stone) chippings; (loose) chippings; crushed stone [Add to Longdo]
Splitteinrichtung {f}splitter [Add to Longdo]
Splitter {m}; Span {m}; Schnitzel {m}chipping [Add to Longdo]
Splitter {m}; Span {m}; Bruchstück {n} | Splitter {pl}; Späne {pl}splinter | splinters [Add to Longdo]
Splitter {m}shiver [Add to Longdo]
Splitter {m}; Span {m} | Splitter {pl}; Späne {pl}sliver | slivers [Add to Longdo]
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb [Add to Longdo]
Splittergruppe {f} | Splittergruppen {pl}splinter group | splinter groups [Add to Longdo]
Splitterpartei {f} | Splitterparteien {pl}splinter party; faction | splinter parties [Add to Longdo]
splitterfrei {adj}shatter-proof [Add to Longdo]
splitterig {adj}splintered [Add to Longdo]
splitternackt {adj}stark naked; bare naked; without a stitch on; starkers [Br.] [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ささくれ[, sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ギンギン[, gingin] (adv) (1) (on-mim) ecstatic; ecstatically; (2) splitting headache [Add to Longdo]
ケサガケベラ[, kesagakebera] (n) splitlevel hogfish (Bodianus mesothorax); mesothorax hogfish; eclipse pigfish [Add to Longdo]
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies) [Add to Longdo]
スプリット[, supuritto] (n) split; (P) [Add to Longdo]
スプリットタイム[, supurittotaimu] (n) split time [Add to Longdo]
スプリットタン[, supurittotan] (n) tongue splitting; forked tongue [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]
分流[ぶんりゅう, bunryuu] splitting [Add to Longdo]
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] splitternackt [Add to Longdo]
破片[はへん, hahen] Splitter, Bruchstueck [Add to Longdo]
Time: 0.0083 seconds, cache age: 230.461 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม