disjoining แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


56 ผลลัพธ์ สำหรับ disjoining
ภาษา
หรือค้นหา: -disjoining-, *disjoining*, disjoin

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *disjoining*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
disjoin(vt) ไม่เข้าร่วม, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disjoin(vi) ไม่เข้าร่วม, See also: แตกแยก, แบ่งแยก, Syn. divide, part, break, Ant. unite, join, connect
disjoint(vi) ไม่ต่อเนื่อง, See also: แยกจากกัน, Syn. dislocate, Ant. unite, join
disjoint(vt) ไม่ต่อเนื่อง, See also: แยกจากกัน, Syn. dislocate, Ant. unite, join
disjointed(adj) ไม่ต่อเนื่อง, See also: ไม่เชื่อมต่อกัน, แยกกัน, Syn. disconnected, Ant. unified, joined

Hope Dictionary
disjoinvt. แยก, ถอด, รื้อ
disjointvt., vi. แยกข้อต่อ, แยกส่วนต่อ, ทำให้ข้อต่อหลุด, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ

Nontri Dictionary
disjoin(vt) รื้อ, ถอดออก, ทำให้ขาดจากกัน
disjoint(vt) ไม่ปะติปะต่อ, ทำให้เคลื่อน, ทำให้ขาดกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pairwise disjointไม่มีส่วนร่วมทุกคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjointไร้สมาชิกร่วม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
disjointไม่มีส่วนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disjoint setsเซตไม่มีส่วนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
disjoint eventsเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน, ดู mutually exclusive events [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mutually exclusive events [ disjoint events ]เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน, ถ้า E1 และ E2 เป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์ และ E1   E2 = Ø  แล้ว    เรียกเหตุการณ์ E1 และ  E2  ว่า เหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
disjoint setsเซตไม่มีส่วนร่วม, เซต A และเซต B ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลย เราเรียกเซตที่ไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยว่า เซตไม่มีส่วนร่วม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

WordNet (3.0)
disjoin(v) make disjoint, separated, or disconnected; undo the joining of, Syn. disjoint, Ant. join
disjoin(v) become separated, disconnected or disjoint, Syn. disjoint, Ant. join
disjoint(v) separate at the joints, Syn. disarticulate
disjoint(adj) having no elements in common
disjointedly(adv) in a disjointed manner
disjointedness(n) lacking order or coherence
disassociate(v) part; cease or break association with, Syn. disjoint, dissociate, divorce, disunite

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Disjoin

v. t. [ imp. & p. p. Disjoined p. pr. & vb. n. Disjoining. ] [ OF. desjoindre, F. disjoindre, déjoindre, fr. L. disjungere; dis- + jungere to join. See Join, and cf. Disjoint, Disjunct. ] To part; to disunite; to separate; to sunder. [ 1913 Webster ]

That marriage, therefore, God himself disjoins. Milton. [ 1913 Webster ]

Never let us lay down our arms against France, till we have utterly disjoined her from the Spanish monarchy. Addison. [ 1913 Webster ]

Windmill Street consisted of disjoined houses. Pennant.

Syn. -- To disunite; separate; detach; sever; dissever; sunder; disconnect. [ 1913 Webster ]

Disjoin

v. i. To become separated; to part. [ 1913 Webster ]

disjoined

adj. unconnected, detached. joined
Syn. -- disconnected, separate. [ WordNet 1.5 ]

Disjoint

a. [ OF. desjoint, p. p. of desjoindre. See Disjoin. ] Disjointed; unconnected; -- opposed to conjoint. Milton. [ 1913 Webster ]

Disjoint

n. [ From OF. desjoint, p. p. of desjoindre. See Disjoint, v. t. ] Difficult situation; dilemma; strait. [ Obs. ] “I stand in such disjoint.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

Disjoint

v. t. [ imp. & p. p. Disjointed; p. pr. & vb. n. Disjointing. ] 1. To separate the joints of; to separate, as parts united by joints; to put out of joint; to force out of its socket; to dislocate; as, to disjoint limbs; to disjoint bones; to disjoint a fowl in carving. [ 1913 Webster ]

Yet what could swords or poisons, racks or flame,
But mangle and disjoint the brittle frame? Prior. [ 1913 Webster ]

2. To separate at junctures or joints; to break where parts are united; to break in pieces; as, disjointed columns; to disjoint an edifice. [ 1913 Webster ]

Some half-ruined wall
Disjointed and about to fall. Longfellow. [ 1913 Webster ]

3. To break the natural order and relations of; to make incoherent; as, a disjointed speech. [ 1913 Webster ]

Disjoint

v. i. To fall in pieces. Shak. [ 1913 Webster ]

Disjointed

a. Separated at the joints; disconnected; incoherent. -- Dis*joint"ed*ly, adv. -- Dis*joint"ed*ness, n. [ 1913 Webster ]

Disjointly

adv. In a disjointed state. Sandys. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Disjointed. ต่อไม่ได้แล้ว Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
A collection of disjointed memories and experiences. ด้วยผลรวบรวมความทรงจำและประสบการณ์อันขาดยุ่ย Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Why is everything in your recollection so hazy and disjointed? ทำไมทุกสิ่งทุกอย่าง ในภาพความทรงจำของคุณ ถึงได้พร่ามัวและ ไม่ประติดประต่อกัน Gimme Some Truth (2009)
The bones were perfectly disjointed. กระดูกตรงนี้หลุดจากข้อต่อโดยสมบูรณ์ The Lesson (2012)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หลุด[lut] (v) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined  FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter

CMU Pronouncing Dictionary
disjoint
disjointed

Oxford Advanced Learners Dictionary
disjoint
disjoints
disjointed
disjointing
disjointedly
disjointedness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ,     /    ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate #22,212 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Ereignis { n } [ math. ] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event [Add to Longdo]
Zusammenhanglosigkeit { f }disjointedness [Add to Longdo]
disjunkt [ math. ]disjoint [Add to Longdo]
(voneinander) trennen | trennend | getrennt | trenntto disjoin | disjoining | disjoined | disjoins [Add to Longdo]
unzusammenhängend { adj }disjointed [Add to Longdo]
unzusammenhängend { adv }disjointedly [Add to Longdo]
zerlegenddisjointing [Add to Longdo]
zertrennen; zerlegento disjoint [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na, adj-no) (1) { math } coprime; relatively prime; (2) disjoint [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0332 seconds, cache age: 2.42 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม