143 ผลลัพธ์ สำหรับ provide
/เผรอะ ฟ้าย ดึ/     /P R AH0 V AY1 D/     /prəvˈaɪd/
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -provide-, *provide*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
provide(vi) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide(vt) จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provided(conj) โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if
provider(n) ผู้จัดหา, Syn. giver
provident(adj) ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต, See also: ที่วางแผนล่วงหน้า, Syn. cautious, prepared
providence(n) พรหมลิขิต, See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า, Syn. destiny, superintendence
providence(n) ความสามารถในการจัดการ
provide for(phrv) จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้
providently(adv) อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า, Syn. carefully
provide with(phrv) จัดเตรียม, See also: จัดหา

Hope Dictionary
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้, ให้, เตรียมการ. vi. เตรียมการ, จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข, โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case, granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight, discretion
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ, สุขุม, มองไกล, ประหยัด, ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า, เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless, Ant. careful

Nontri Dictionary
provide(vt) จัดหา, ทำให้, กำหนด, ตระเตรียม, ให้, บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก, หากว่า, ถ้า, โดยมีเงื่อนไขว่า, โดยมีข้อแม้ว่า
providence(n) การเตรียม, การคิดถึงภายหน้า, โชคชะตา
provident(adj) เตรียม, รอบคอบ, มองการณ์ไกล, สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า, โชคดี, ที่มาจากพระเจ้า
improvidence(n) ความเลินเล่อ, ความสะเพร่า, ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระวัง, ประมาท

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, Example: กองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [การบัญชี]
Provident Fund Act B.E. 2530พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530, Example: พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมาได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2542 และเมื่อ พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้โอนการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ [ตลาดทุน]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want to make sure you're taken care of, provided for. แค่อยากให้มั่นใจว่า เจ้าได้รับการดูแลอย่างดี จัดเตรียมให้ทุกอย่าง Aladdin (1992)
Their families and friends store the weapons and explosives... and they provide what we call "safe houses." ครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาเก็บ อาวุธและวัตถุระเบิด และพวกเขาให้ สิ่งที่เราเรียกว่า"บ้านปลอดภัย." In the Name of the Father (1993)
- l can provide you with information, but only if it's in my best interest. - ผมให้คุณได้เรื่องข้อมูล... .. ..แต่เฉพาะที่ อยู่ในความสนใจสุดๆของผม Squeeze (1993)
- They'll give us additional funding... provided we find a volunteer for an Expectane protocol. - พวกเค้าบอกจะให้ทุนกับเรา โดยมีเงื่อนไขให้เราหาอาสาสมัครลองยาเอ็กซ์เพกเทนเอง Junior (1994)
I'm a convicted murderer who provides sound financial planning. ฉันฆาตกรตัดสินที่ให้การวางแผนทางการเงินเสียง The Shawshank Redemption (1994)
These men can learn the value of an honest day's labor, while providing a valuable service to the community and... at a bare minimum of expense to Mr. and Mrs. John Q Taxpayer. คนเหล่านี้สามารถเรียนรู้คุณค่าของการใช้แรงงานวันที่ซื่อสัตย์ของ ขณะที่การให้บริการที่มีคุณค่าให้กับชุมชนและ ... ที่ขั้นต่ำเปลือยของค่าใช้จ่ายให้กับนายและนางจอห์น Q ตัวผู้เสียภาษีอากร The Shawshank Redemption (1994)
Ned, we're providing a valuable community service here. เน็ดเรากำลังให้บริการชุมชนที่มีคุณค่าที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration. คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
In this world, the good earth is rich and can provide for everyone. ในโลกนี้ ผืนแผ่นดิน ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยืน The Great Dictator (1940)
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive. ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้ Rebecca (1940)
You said it provided a motive. So did the prosecution. คุณบอกว่ามันให้แรงจูงใจ เพื่อให้ได้การดำเนินคดี 12 Angry Men (1957)
Provide a little gap and let him slip through it. ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provideAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
provideA father provides for his family.
provideA gas stove provides the most even heat for cooking.
provideA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
provideAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
provideAttendance should be good provided the weather is favorable.
provideBees provide honey for us.
provideBees provide us with honey.
provideBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
provideChance is a nickname for Providence.
provideCows provide us with good milk.
provideCows provide us with milk.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปูพื้น(v) lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai Definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
หล่อเลี้ยง(v) provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai Definition: ยังชีพไว้
ให้บริการ(v) service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
ส่งเสีย(v) support, See also: provide, maintain, help, patronize, Syn. ให้, อุดหนุน, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์, อุปการะ, Ant. ละทิ้ง, ละเลย, Example: การว่างงานทำให้ครอบครัวบางกลุ่มไม่อาจจะส่งเสียลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
หาก(conj) if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
ออกแรง(v) physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย
ป้อน(v) provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai Definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
เอื้ออำนวย(v) provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai Definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
สัพพัญญู(n) omnipotence, See also: providence, Syn. พระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้รู้ทั่วหมายถึง พระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
แสดงหลักฐาน(v) produce evidence, See also: provide evidence, Example: เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง, Thai Definition: แสดงเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
หาให้[hā hai] (v, exp) EN: provide ; get ; arrange  FR: munir ; pourvoir
หาก[hāk] (conj) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of  FR: si ; à condition que
หากว่า[hāk wā] (conj) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that  FR: pourvu que ; à condition que
จ่าย[jāi] (v) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue  FR: distribuer ; fournir
จัดหา[jathā] (v) EN: provide ; procure ; obtain ; supply  FR: munir ; équiper ; procurer
จัดทำ[jattham] (v) EN: make ; do ; create ; compile ; provide  FR: manier ; manoeuvrer
จัดที่ให้อยู่[jat thī hai yū] (v, exp) EN: accomodate ; provide lodging  FR: procurer un logement
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
ค้ำจุน[khamjun] (v) EN: support ; prop up ; provide support (for)

CMU Pronouncing Dictionary
provide
 /P R AH0 V AY1 D/
/เผรอะ ฟ้าย ดึ/
/prəvˈaɪd/
provided
 /P R AH0 V AY1 D IH0 D/
/เผรอะ ฟ้าย ดิ ดึ/
/prəvˈaɪdɪd/
provider
 /P R AH0 V AY1 D ER0/
/เผรอะ ฟ้าย เด่อ (ร)/
/prəvˈaɪdɜːʴ/
provides
 /P R AH0 V AY1 D Z/
/เผรอะ ฟ้าย ดึ สึ/
/prəvˈaɪdz/
provident
 /P R AA1 V IH0 D AH0 N T/
/พร้า ฝิ เดิ่น ถึ/
/prˈɑːvɪdənt/
providers
 /P R AH0 V AY1 D ER0 Z/
/เผรอะ ฟ้าย เด่อ (ร) สึ/
/prəvˈaɪdɜːʴz/
providence
 /P R AA1 V AH0 D AH0 N S/
/พร้า เฝอะ เดิ่น สึ/
/prˈɑːvədəns/
provideniya
 /P R OW2 V IH0 D EH1 N IH0 Y AH0/
/โพรว ฝิ เด๊ะ หนิ เหยอะ/
/prˌəʊvɪdˈenɪjə/
providence's
 /P R AA1 V AH0 D AH0 N S IH0 Z/
/พร้า เฝอะ เดิ่น สิ สึ/
/prˈɑːvədənsɪz/
providential
 /P R AA2 V AH0 D EH1 N SH AH0 L/
/พรา เฝอะ เด๊น เฉิ่ล/
/prˌɑːvədˈenʃəl/

Oxford Advanced Learners Dictionary
provide
 (v) /p r @1 v ai1 d/ /เผรอะ ฟ้าย ดึ/ /prəvˈaɪd/
provided
 (v, v, conj) /p r @1 v ai1 d i d/ /เผรอะ ฟ้าย ดิ ดึ/ /prəvˈaɪdɪd/
provider
 (n) /p r @1 v ai1 d @ r/ /เผรอะ ฟ้าย เดิ่ร/ /prəvˈaɪdər/
provides
 (v) /p r @1 v ai1 d z/ /เผรอะ ฟ้าย ดึ สึ/ /prəvˈaɪdz/
provident
 (adj) /p r o1 v i d @ n t/ /เพราะ ฝิ เดิ่น ถึ/ /prˈɒvɪdənt/
providers
 (n) /p r @1 v ai1 d @ z/ /เผรอะ ฟ้าย เดอะ สึ/ /prəvˈaɪdəz/
Providence
 (proper) /p r o1 v i d n s/ /เพราะ ฝิ ดึ น สึ/ /prˈɒvɪdns/
providence
 (n) /p r o1 v i d @ n s/ /เพราะ ฝิ เดิ่น สึ/ /prˈɒvɪdəns/
providently
 (adv) /p r o1 v i d @ n t l ii/ /เพราะ ฝิ เดิ่น ถลี่/ /prˈɒvɪdəntliː/
providential
 (adj) /p r o2 v i d e1 n sh l/ /เพราะ ฝิ เด๊น ฉึ ล/ /prˌɒvɪdˈenʃl/

WordNet (3.0)
provide(v) give what is desired or needed, especially support, food or sustenance, Syn. cater, ply, supply
provide(v) determine (what is to happen in certain contingencies), especially by including a proviso condition or stipulation
provide(v) supply means of subsistence; earn a living, Syn. bring home the bacon
provide(v) take measures in preparation for
Providence(n) the capital and largest city of Rhode Island; located in northeastern Rhode Island on Narragansett Bay; site of Brown University, Syn. capital of Rhode Island
providence(n) the guardianship and control exercised by a deity
providence(n) a manifestation of God's foresightful care for his creatures
providence(n) the prudence and care exercised by someone in the management of resources, Ant. improvidence
provident(adj) providing carefully for the future, Ant. improvident
provident(adj) careful in regard to your own interests

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Provide

v. t. [ imp. & p. p. Provided; p. pr. & vb. n. Providing. ] [ L. providere, provisum; pro before + videre to see. See Vision, and cf. Prudent, Purvey. ] 1. To look out for in advance; to procure beforehand; to get, collect, or make ready for future use; to prepare. “Provide us all things necessary.” Shak. [ 1913 Webster ]

2. To supply; to afford; to contribute. [ 1913 Webster ]

Bring me berries, or such cooling fruit
As the kind, hospitable woods provide. Milton. [ 1913 Webster ]

3. To furnish; to supply; -- formerly followed by of, now by with. “And yet provided him of but one.” Jer. Taylor. “Rome . . . was well provided with corn.” Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

4. To establish as a previous condition; to stipulate; as, the contract provides that the work be well done. [ 1913 Webster ]

5. To foresee. [ A Latinism ] [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

6. To appoint to an ecclesiastical benefice before it is vacant. See Provisor. Prescott. [ 1913 Webster ]

Provide

v. i. 1. To procure supplies or means in advance; to take measures beforehand in view of an expected or a possible future need, especially a danger or an evil; -- followed by against or for; as, to provide against the inclemency of the weather; to provide for the education of a child. [ 1913 Webster ]

Government is a contrivance of human wisdom to provide for human wants. Burke. [ 1913 Webster ]

2. To stipulate previously; to condition; as, the agreement provides for an early completion of the work. [ 1913 Webster ]

Provided

conj. On condition; by stipulation; with the understanding; if; -- usually followed by that; as, provided that nothing in this act shall prejudice the rights of any person whatever. [ 1913 Webster ]

Provided the deductions are logical, they seem almost indifferent to their truth. G. H. Lewes. [ 1913 Webster ]

☞ This word is strictly a participle, and the word being is understood, the participle provided agreeing with the whole sentence absolute, and being equivalent to this condition being previously stipulated or established. [ 1913 Webster ]

Providence

n. [ L. providentia: cf. F. providence. See Provident, and cf. Prudence. ] 1. The act of providing or preparing for future use or application; a making ready; preparation. [ 1913 Webster ]

Providence for war is the best prevention of it. Bacon. [ 1913 Webster ]

2. Foresight; care; especially, the foresight and care which God manifests for his creatures; hence, God himself, regarded as exercising a constant wise prescience. [ 1913 Webster ]

The world was all before them, where to choose
Their place of rest, and Providence their guide. Milton. [ 1913 Webster ]

3. (Theol.) A manifestation of the care and superintendence which God exercises over his creatures; an event ordained by divine direction. [ 1913 Webster ]

He that hath a numerous family, and many to provide for, needs a greater providence of God. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]

4. Prudence in the management of one's concerns; economy; frugality. [ 1913 Webster ]

It is a high point of providence in a prince to cast an eye rather upon actions than persons. Quarles. [ 1913 Webster ]

Provident

a. [ L. providens, -entis, p. pr. of providere: cf. F. provident. See Provide, and cf. Prudent. ] Foreseeing wants and making provision to supply them; prudent in preparing for future exigencies; cautious; economical; -- sometimes followed by of; as, aprovident man; an animal provident of the future. [ 1913 Webster ]

And of our good and of our dignity,
How provident he is. Milton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Forecasting; cautious; careful; prudent; frugal; economical. [ 1913 Webster ]

Providential

a. [ Cf. F. providentiel. ] Effected by, or referable to, divine direction or superintendence; as, the providential contrivance of thing; a providential escape. -- Prov"i*den"tial*ly, adv. [ 1913 Webster ]

Providently

adv. In a provident manner. [ 1913 Webster ]

Providentness

n. The quality or state of being provident; carefulness; prudence; economy. [ 1913 Webster ]

Provider

n. One who provides, furnishes, or supplies; one who procures what is wanted. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
发放[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ,   /  ] provide; give; grant #3,383 [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ,   /  ] provide assistance; aid #4,023 [Add to Longdo]
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ,  ] provide assistance or backing; to support; to back #4,847 [Add to Longdo]
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ,   /  ] provide for the elderly #5,334 [Add to Longdo]
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ,  ] provided that; supposing that; if #10,259 [Add to Longdo]
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ,  ] providence; the Will of Heaven #19,597 [Add to Longdo]
提供商[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ,   ] provider (company) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Providence (Stadt in USA)Providence (city in USA) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] (conj) but; however; provided that; (P) #5,614 [Add to Longdo]
守り(P);護り;守(io)[まもり, mamori] (n) (1) protection; defense; defence; (2) providence; (3) (abbr) (See 守り札, 守り袋) amulet; charm; talisman; (P) #7,570 [Add to Longdo]
備える(P);具える[そなえる, sonaeru] (v1, vt) (1) to furnish; to provide for; to equip; to install; (2) to have ready; to prepare for; (3) to possess; to have; to be endowed with; to be armed with; (P) #9,857 [Add to Longdo]
持ち出し(P);持出し;持出(io)[もちだし, mochidashi] (n) an item carried out; provide money (oneself); (P) #13,320 [Add to Longdo]
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P) #16,106 [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アクセスプロバイダ[akusesupurobaida] (n) { comp } access provider [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider [Add to Longdo]

Time: 0.0259 seconds, cache age: 0.026 (clear)Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/