109 entries in 0.0024s   -  reload
Longdo Unapproved EN-TH
provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
provide [VI] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provide [VT] จัดหาให้, See also: จัดเตรียมไว้ให้, Syn. furnish, equip, grant, give
provided [CONJ] โดยมีเงื่อนไขว่า, Syn. in the case that, if
provider [N] ผู้จัดหา, Syn. giver
provident [ADJ] ที่เตรียมไว้สำหรับอนาคต, See also: ที่วางแผนล่วงหน้า, Syn. cautious, prepared
providence [N] พรหมลิขิต, See also: เหตุการณ์ที่เชื่อว่ากำหนดโดยพระเจ้า, Syn. destiny, superintendence
providence [N] ความสามารถในการจัดการ
provide for [PHRV] จัด (บางสิ่ง) ให้, See also: หาให้, จัดเตรียมให้
providently [ADV] อย่างวางแผนไว้ล่วงหน้า, Syn. carefully
provide with [PHRV] จัดเตรียม, See also: จัดหา

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
provide๑. บัญญัติ, กำหนด๒. จัดหาให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
providerผู้ให้บริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
providerผู้ให้บริการ, ผู้จัดหา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสะสมสำหรับลูกจ้างเมื่อออกจากงาน กองทุนนี้จะสะสมเงินเข้ากองทุนเป็นรายเดือน โดยส่วนหนึ่งเป็นการหัก สะสมมาจากเงินเดือนของลูกจ้างและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยแก่กองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และจำกัดความเสี่ยง ทางการได้กำหนดขอบเขตการลงทุนของกองทุน และกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ไว้ การลงทุนของกองทุน จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคล [ตลาดทุน]
Provident fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ [การบัญชี]
Provident Fund Act B.E. 2530พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติเพื่อกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2530 โดยแต่งตั้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียน และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการออกกฎกระทรวงและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต่อมาได้แก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉบับที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2542 และเมื่อ พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังได้โอนการกำกับดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่คณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provideI don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.
provideI will accept the work, provided (that) you help me.
provideI'll lend you the book, provided you return it next week.
provideYou are required to provide three months' rent in deposit.
provideMy husband isn't quite the provider he should be.
provideA gas stove provides the most even heat for cooking.
provideThis restaurant provides good meals.
provideThis power station alone provides several cities with electricity.
provideIn this instance we are provided with an exact account of the conversation between the two poets.
providePlease come prepared to provide your comments.

Hope Dictionary
provide(พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ., See also: providable adj. provider n.
provided(พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า, Syn. in case,granted
provided schooln. โรงเรียนประชาบาล
providence(พรอฟ'วิเดินซฺ) n. การคุ้ม-ครองของพระเจ้าที่มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลาย ที่พระองค์สร้างขึ้น., Syn. foresight,discretion
provident(พรอฟ'วิเดินทฺ) adj. รอบคอบ,สุขุม,มองไกล,ประหยัด,ขี้เหนียว, See also: providentness n., Syn. cautious
provident fundn. ทุนสำหรับขาดเหลือภายหน้า
providential(พรอฟวิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับหรือมาจากพระผู้เป็นเจ้า,เป็นเจตจำนงของพระผู้เป็นเจ้า, Syn. opportune
improvident(อิมพรอฟ' วิเดินทฺ) adj. เลินเล่อ, ไม่ได้ตระเตรียมมาก่อน, ไม่ระวัง, ไม่คิดถึงอนาคต, ไม่ประหยัด., See also: improvidence n. improvidently adv., Syn. thoughtless, careless ###A. careful)

Nontri Dictionary
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า
providence(n) การเตรียม,การคิดถึงภายหน้า,โชคชะตา
provident(adj) เตรียม,รอบคอบ,มองการณ์ไกล,สุขุม
providential(adj) ของพระเจ้า,โชคดี,ที่มาจากพระเจ้า
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปูพื้น [V] lay the foundation, See also: provide the basis, Example: บ้านหลังนี้ปูพื้นด้วยหินอ่อนซึ่งสั่งมาจากต่างประเทศ, Thai definition: ลาดพื้นด้วยวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เสื่อ, ผ้า, กระเบื้อง
หล่อเลี้ยง [V] provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai definition: ยังชีพไว้
ให้บริการ [V] service, See also: provide service, serve, Ant. ใช้บริการ, รับบริการ, Example: โรงพยาบาลมีคนไข้แน่นจนเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทัน
ส่งเสีย [V] support, See also: provide, maintain, help, patronize, Syn. ให้, อุดหนุน, เลี้ยงดู, อุปถัมภ์, อุปการะ, Ant. ละทิ้ง, ละเลย, Example: การว่างงานทำให้ครอบครัวบางกลุ่มไม่อาจจะส่งเสียลูกหลานที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
หาก [CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
ออกแรง [V] physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย
ป้อน [V] provide, See also: supply, offer, Syn. จัดหา, Example: ทางโรงงานรีบผลิตสินค้าใหม่ป้อนตลาดให้ทันกับความต้องการของลูกค้า, Thai definition: ส่งวัตถุดิบแก่โรงงานเพื่อให้เครื่องจักรผลิตเป็นสิ่งสำเร็จรูป
เอื้ออำนวย [V] provide, See also: bestow, give, accord, grant, impart, Syn. อำนวย, ให้, Example: เจ้าหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างให้แก่คณะสำรวจอย่างเต็มใจ, Thai definition: เอาใจใส่ให้, มีน้ำใจให้
สัพพัญญู [N] omnipotence, See also: providence, Syn. พระพุทธเจ้า, Count unit: องค์, Thai definition: ผู้รู้ทั่วหมายถึง พระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
แสดงหลักฐาน [V] produce evidence, See also: provide evidence, Example: เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง, Thai definition: แสดงเครื่องแสดงประกอบเพื่อยืนยัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange   FR: munir ; pourvoir
หาก[conj.] (hāk) EN: if ; provided that ; in case of ; in the event of   FR: si ; à condition que
หากว่า[conj.] (hāk wā) EN: if ; in the event of ; in case of ; provided that ; supposing that   FR: pourvu que ; à condition que
จ่าย[v.] (jāi) EN: distribute ; supply ; provide ; dispense ; issue   FR: distribuer ; fournir
จัดหา[v.] (jathā) EN: provide ; procure ; obtain ; supply   FR: munir ; équiper ; procurer
จัดทำ[v.] (jattham) EN: make ; do ; create ; compile ; provide   FR: manier ; manoeuvrer
จัดที่ให้อยู่[v. exp.] (jat thī hai yū) EN: accomodate ; provide lodging   FR: procurer un logement
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   

CMU Pronouncing Dictionary
PROVIDE P R AH0 V AY1 D
PROVIDER P R AH0 V AY1 D ER0
PROVIDES P R AH0 V AY1 D Z
PROVIDED P R AH0 V AY1 D AH0 D
PROVIDERS P R AH0 V AY1 D ER0 Z
PROVIDENT P R AA1 V AH0 D AH0 N T
PROVIDENCE P R AA1 V AH0 D AH0 N S
PROVIDENIYA P R OW2 V AH0 D EH1 N AH0 Y AH0
PROVIDENCE'S P R AA1 V AH0 D AH0 N S AH0 Z
PROVIDENTIAL P R AA2 V AH0 D EH1 N CH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
provide (v) p r @1 v ai1 d
provided (v) p r @1 v ai1 d i d
provider (n) p r @1 v ai1 d @ r
provides (v) p r @1 v ai1 d z
provident (j) p r o1 v i d @ n t
providers (n) p r @1 v ai1 d @ z
Providence (n) p r o1 v i d n s
providence (n) p r o1 v i d @ n s
providently (a) p r o1 v i d @ n t l ii
providential (j) p r o2 v i d e1 n sh l

EDICT JP-EN Dictionary
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
アクセスプロバイダ[, akusesupurobaida] (n) {comp} access provider [Add to Longdo]
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider [Add to Longdo]
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider [Add to Longdo]
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネットプロバイダ[, inta-nettopurobaida] (n) {comp} Internet provider [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
インターネット接続業者[インターネットせつぞくぎょうしゃ, inta-netto setsuzokugyousha] (n) Internet service provider; ISP [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
倘若[tǎng ruò, ㄊㄤˇ ㄖㄨㄛˋ, ] provided that; supposing that; if [Add to Longdo]
协助[xié zhù, ㄒㄧㄝˊ ㄓㄨˋ, / ] provide assistance; aid [Add to Longdo]
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, ] providence; the Will of Heaven [Add to Longdo]
提供商[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] provider (company) [Add to Longdo]
支援[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back [Add to Longdo]
发放[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, / ] provide; give; grant [Add to Longdo]
养老[yǎng lǎo, ㄧㄤˇ ㄌㄠˇ, / ] provide for the elderly [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
トランザクション処理サービス提供者[とらんざくしょんしょりサービスていきょうしゃ, toranzakushonshori sa-bisu teikyousha] Transaction Processing Service Provider, TPSP [Add to Longdo]
トランスポートサービス提供者[トランスポートサービスていきょうしゃ, toransupo-tosa-bisu teikyousha] transport service provider, TS-provider [Add to Longdo]
ネットワークサービス提供者[ネットワークサービスていきょうしゃ, nettowa-kusa-bisu teikyousha] network service provider [Add to Longdo]
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/