121 entries in 0.0078s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา

Longdo Unapproved EN-TH
help saveช่วยเหลือ, ช่วยรักษา, ช่วยให้รอด
helpdeskแผนกให้ความช่วยเหลือ เช่น รับแจ้ง หรือ ให้คำปรึกษา ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
help [N] การช่วย, See also: การช่วยเหลือ, การเกื้อกูล, การส่งเสริม, การสนับสนุน
help [N] คนที่ช่วยเหลือ, See also: สิ่งที่ช่วยเหลือ
help [VT] ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, succor, Ant. hinder, hold back, obstruct
help [VI] ช่วย, See also: ช่วยเหลือ, ให้ความช่วยเหลือ, จุนเจือ, เกื้อกูล, ส่งเสริม, สงเคราะห์, Syn. aid, assist, Ant. hinder, hold back
help [VT] เสิร์ฟ (อาหาร), See also: บริการ
helper [N] ผู้ที่ช่วยเหลือ, See also: คนที่ช่วยเหลือ, Syn. assistant, assister
help in [PHRV] ช่วยพาเข้าไป, See also: ช่วยพยุงไป
help on [PHRV] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้น
help to [PHRV] ช่วยเหลือตนเอง, See also: บริการตนเอง, Syn. help oneself
help up [PHRV] ช่วยให้ลุกขึ้น, See also: ช่วยพยุงขึ้นยืน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
help deskแผนกช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
helperผู้ช่วยเหลือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
helpคำอธิบาย [คอมพิวเตอร์]
Help-wanted advertisingโฆษณารับสมัครงาน [TU Subject Heading]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
help"May I help you?" "Yes, I'm looking for a dress."
help'Can I help you?" "No, thank you. I'm just looking around."
help"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."
help"Will you help me with my English homework?" "Certainly."
help"Would you mind helping me with my work?" "Not at all."
help"Will you help me?" "I'll be glad to."
help"Thank you for your help." "It's my pleasure."
help"Help, help," she cried.
helpWho helped you? Tom did.
helpThe three neighbours helped each other.

Hope Dictionary
help(เฮลพฺ) v. ช่วยเหลือ n. การช่วยเหลือ, สิ่งช่วย interj. คำอุทานขอความช่วยเหลือ, Syn. aid,assist ###A. resist,destroy
helper(เฮล'เพอะ) n. ผู้ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ, Syn. aide
helpful(เฮลพ'ฺฟูล) adj. ให้ความช่วยเหลือ., See also: helpfulness n.
helping(เฮล'พิง) n.,adj. (การ) ช่วยเหลือ,สิ่งช่วยเหลือ,อาหารมื้อหนึ่ง ๆ
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ช่วยอะไรไม่ได้,ทำอะไรไม่ถูก,ไร้อำนาจ,ไร้กำลัง,งงงัน
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
context sensitive helpคำอธิบายตามบริบทหมายถึง คำอธิบาย (help) ในระบบวินโดว์ที่จะอธิบาย เฉพาะเรื่องที่กำลังทำอยู่ ซึ่งโปรแกรมจัดไว้ให้เรียกหาได้ตลอดเวลา เช่น ในขณะที่จะสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พิมพ์ คำสั่ง Help ก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำอธิบายการใช้คำสั่งพิมพ์เท่านั้น
whelp(เวลพฺ) n. ลูกสัตว์,เด็ก ๆ ,บุคคลที่ถูกดูถูก,อ้ายหนู,เจ้าหนูน้อย,ซี่ล้อ,ฟันขอสับ, (สัตว์) ออกลูก

Nontri Dictionary
help(n) ความช่วยเหลือ,ความสงเคราะห์,การส่งเสริม
help(vt) ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ส่งเสริม,เอื้อเฟื้อ
helper(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้สงเคราะห์,เครื่องช่วย
helpful(adj) เป็นประโยชน์,ซึ่งช่วยเหลือแก่, ซึ่งเกื้อกูลแก่
helpless(adj) หมดหนทาง,ไม่มีผู้ช่วย,ไม่เป็นประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง,ความไม่มีประโยชน์
helpmate(n) ผู้ช่วยเหลือ,สามีหรือภรรยา,เพื่อน
whelp(n) ลูกสัตว์,เด็กทะลึ่ง,เจ้าหนู,ซี่ล้อ
whelp(vt) ออกลูก,คลอดลูก,ก่อกำเนิด

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุปถัมภ์ค้ำชู [V] support, See also: help, take care of, look after, sustain, Syn. ช่วยเหลือ, อุ้มชู, เลี้ยงดู, Example: เขาขอบคุณบิดามารดาที่เป็นผู้ช่วยอุปการะค้ำชูให้สามารถสร้างงานกวีประดับโลกไว้ได้
ช่วยตัวเอง [V] help oneself, See also: do it yourself, Example: พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา, Thai definition: กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
สงเคราะห์ [V] aid, See also: help, give a helping hand, assist, support, subsidize, Syn. อุดหนุน, ช่วยเหลือ, Example: ลุงอยากให้เขาสอบได้ หนูดวงช่วยสงเคราะห์ทีเถอะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุดหนุน [V] aid (with money), See also: help, Syn. ช่วยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน, Example: บริษัทได้ทำสัญญา 3 ปีที่จะอุดหนุนเงินทุนให้สถาบันทำการวิจัย
เอื้ออาทร [V] help each other, See also: aid, do (one) a favor, Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ถ้าทุกคนในสังคมเอื้ออาทรต่อกันจะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น
เอื้ออารี [V] help, See also: aid, do (one) a favor, Syn. มีน้ำใจ, เอื้ออาทร, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, Example: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน
โอบอ้อม [V] generous, See also: helpful, kindhearted, Syn. โอบอ้อมอารี, เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: ชาวต่างชาติชื่นชมคนไทยที่โอบอ้อมอารีแก่ผู้ที่มาจากต่างถิ่น
ช่วยกัน [V] help together, Example: หากทุกคนในหมู่บ้านช่วยกัน ก็คงจะสำเร็จในไม่ช้านี้, Thai definition: ส่งเสริมเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกัน
ความเอื้ออาทร [N] generosity, See also: helpfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี, Example: เจ้านายดูจะให้ความเอื้ออาทรต่อพวกคนงานหน้าใหม่เป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวๆ สวยๆ, Thai definition: ความเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือ
เกื้อ [V] help, See also: lend a hand, support, aid, assist, promote, favor, Syn. เกื้อหนุน, หนุน, Example: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize   FR: favoriser ; aider
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
ชำร่วย[v.] (chamrūay) EN: help ; assist   
ช่วย[v.] (chūay) EN: help ; save (a life) ; rescue ; assist ; aid ; co-operate = cooperate   FR: aider ; assister ; sauver
ช่วยด้วย[n. exp.] (chūay dūay) EN: help ! ; help me !   FR: au secours ! ; à l'aide ! ; aidez-moi !
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together   FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ช่วยงาน[v. exp.] (chūay ngān) EN: help ; assist   FR: aider ; assister

CMU Pronouncing Dictionary
HELP HH EH1 L P
HELPS HH EH1 L P S
HELPER HH EH1 L P ER0
HELPED HH EH1 L P T
HELPRIN HH EH1 L P R IH2 N
HELPING HH EH1 L P IH0 NG
HELPFUL HH EH1 L P F AH0 L
HELPERS HH EH1 L P ER0 Z
HELPLESS HH EH1 L P L AH0 S
HELPINGS HH EH1 L P IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
help (v) h e1 l p
helps (v) h e1 l p s
helped (v) h e1 l p t
helper (n) h e1 l p @ r
helpers (n) h e1 l p @ z
helpful (j) h e1 l p f @ l
helping (v) h e1 l p i ng
helpings (n) h e1 l p i ng z
helpless (j) h e1 l p l @ s
helpmate (n) h e1 l p m ei t

DING DE-EN Dictionary
Jugendhilfe {f}help for young people [Add to Longdo]
Hilfefunktion {f}help function [Add to Longdo]
jdm. aus der Klemme helfen [übtr.]help someone out of a fix [Add to Longdo]
Hilfe {f}; Aushilfe {f} | zusätzliche Hilfe {f} | um Hilfe rufenhelp | additional help | to call for help [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter {m}; Auskunft {f}; Helpdesk {m}help desk; helpdesk [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お守り;お守;御守り;御守[おもり, omori] (n,vs) (1) (See 子守り) babysitting; babysitter; (2) taking care of; assisting; assistant; helper [Add to Longdo]
お手伝い(P);御手伝い[おてつだい, otetsudai] (n,vs) (1) maid; (2) help; (P) [Add to Longdo]
お世話;御世話[おせわ, osewa] (n) help; aid; assistance [Add to Longdo]
お代わり(P);お替り;お替わり;御代わり;お代り;御代り[おかわり, okawari] (n,vs) (1) (See 代わり・かわり・4) second helping; another cup; seconds; (int) (2) (See お手・おて・3) command to have dog place its second paw in one's hand; (P) [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
互助[hù zhù, ] help each other [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi nu:è, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy [Add to Longdo]
周济[zhōu jì, / ] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济) [Add to Longdo]
壁助[bì zhù, ] help; assistant [Add to Longdo]
帮工[bāng gōng, / ] help with farm work; helper [Add to Longdo]
帮厨[bāng chú, / ] help in the mess kitchen [Add to Longdo]
帮手[bāng shǒu, / ] helper; assistant [Add to Longdo]
有助[yǒu zhù, ] helpful; beneficial; to help; conducive to [Add to Longdo]
有帮助[yǒu bāng zhù, / ] helpful [Add to Longdo]
无助[wú zhù, / ] helpless; helplessness; feeling useless; no help [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
オンラインヘルプ[おんらいんへるぷ, onrainherupu] online help [Add to Longdo]
ヘルプ[へるぷ, herupu] help [Add to Longdo]
ヘルプデスク[へるぷですく, herupudesuku] help desk [Add to Longdo]
ヘルプファイル[へるぷふぁいる, herupufairu] help file [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu [Add to Longdo]
ヘルプ画面[ヘルプがめん, herupu gamen] help screen [Add to Longdo]
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/