66 entries in 0.0072s   -  reload
Longdo Unapproved EN-TH
maintainability[ほしゅせい] ความสามารถในการดูแลรักษา

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
maintain [VT] รักษา, See also: ดูแลต่อไป, คงอยู่, ดำรง, คงเอาไว้, ทรงไว้, รักษาไว้, Syn. sustain, keep up, preserve
maintained [ADJ] ซึ่งรักษาไว้, Syn. kept, retained, sustained
maintain at [PHRV] รักษาไว้
maintain in [PHRV] เก็บรักษา, See also: คงไว้, Syn. keep in
maintain in [PHRV] สนับสนุน, Syn. keep in
maintaining [ADJ] ซึ่งดำเนินต่อไป, Syn. continuing, retaining
maintainable [ADJ] ซึ่งรักษาไว้

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Maintainคงไว้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maintainIt's no easy matter to maintain a family of six.
maintainOnly through protest can a free and open society be maintained.
maintainHe maintained that all occupations should be open to women.
maintainI maintain that sports are a waste of time.
maintainAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
maintainImportant to maintain the tie.
maintainThe undersecretary was maintained in office by the political bosses.
maintainIf peace cannot be maintained with honor, it is no longer peace.
maintainThe driver maintained a high speed.
maintainThe scientist maintained that the theory should be tested through experiments.

Hope Dictionary
maintain(เมนเทน') vt. ผดุงไว้,ธำรงไว้,บำรุง,รักษาไว้,ค้ำ,เกื้อกูล,อนุรักษ์,ยึดมั่น,ออกค่าใช้จ่าย., See also: maintainable adj. maintainer n., Syn. continue,support,uphold ###A. cease

Nontri Dictionary
maintain(vt) เก็บรักษา,เลี้ยงดู,บำรุง,ค้ำจุน,ผดุงไว้,ตั้ง

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รักษาระดับ [V] maintain one's position, See also: keep up with the Joneses, Ant. ลดระดับ, Example: เขาต้องหาเงินเพื่อรักษาระดับ หน้าและเกียรติยศของตนเองไว้, Thai definition: ทำให้คงอยู่ในระดับเดิม
รักษาสุขภาพ [V] maintain one's health, See also: keep healthy, look after oneself, Ant. ทำลายสุขภาพ, Example: ทุกคนต้องรักษาสุขภาพให้ดีและทำงานให้ดี ชาติบ้านเมืองจึงจะแข็งแรงและเจริญมั่นคง
ค้ำชู [V] support, See also: maintain, sustain, uphold, prop up, back up, hold up, preserve, Syn. เกื้อหนุน, ค้ำจุน, เชิดชู, Example: เขาจะต้องหาเงินมาค้ำชูองค์การนี้ให้อยู่รอด, Thai definition: บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น
ผดุง [V] support, See also: maintain, back up, sustain, uphold, Syn. รักษา, ค้ำจุน, Ant. ทำลาย, Example: เขามีแต่ค่าจ้างประจำวันเท่านั้นที่ช่วยให้เขาผดุงชีพอยู่ได้
ผดุงรักษา [V] maintain, See also: support, look after, take care, Syn. รักษา, บำรุงรักษา, Example: คนไทยทุกคนมีหน้าที่ผดุงรักษาสมบัติของชาติไว้, Thai definition: รักษาให้คงสภาพ, รักษาไว้ไม่ให้ถูกทำลาย
ตั้งอยู่ [V] be in, See also: maintain, remain, Syn. อยู่ในสภาพ, Example: มนุษย์เราควรใช้ชีวิตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ต่อเนื่อง [V] continue, See also: maintain, persist, sustain, carry on, go on, keep on, Syn. ต่อจาก, Example: นิยายเรื่องเจ้าสาวของอานนท์ต่อเนื่องมาจากเรื่องปริศนา
ทะนุบำรุง [V] preserve, See also: maintain, Syn. บำรุง, อุปถัมภ์, Example: ชาวพุทธมีหน้าที่ที่จะต้องทะนุบำรุงพุทธศาสนา, Thai definition: ซ่อมแซมรักษา, อุดหนุนให้เจริญขึ้น, ธำรงรักษาไว้
ทำนุ [V] maintain, See also: keep up, preserve, Syn. บำรุงรักษา, ธำรง, คงไว้, บำรุง, ทำนุบำรุง, อุดหนุน, Ant. ทำลาย, ทะลาย, Notes: (เขมร)
นิ่งเฉย [V] maintain one's composure, Syn. เฉย, อยู่เฉย, Example: ผมนิ่งเฉยเสียดีกว่าพูดอะไรออกไปให้เรื่องใหญ่โต

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บำรุงรักษา[v.] (bamrungraksā) EN: maintain   
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve   FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thāna) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead   
จรรโลง[v.] (janlōng) EN: sustain ; maintain ; support ; promote ; develop ; enhance   FR: soutenir ; supporter ; maintenir ; renforcer ; promouvoir ; développer
กักเก็บ[v.] (kakkep) EN: store ; reserve ; keep ; maintain   FR: stocker
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate   FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บรักษา[v.] (kepraksā) EN: keep ; preserve ; conserve ; store ; maintain   FR: préserver ; conserver ; prendre soin
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter

CMU Pronouncing Dictionary
MAINTAIN M EY0 N T EY1 N
MAINTAINS M EY0 N T EY1 N Z
MAINTAINED M EY0 N T EY1 N D
MAINTAINING M EY0 N T EY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
maintain (v) m ei1 n t ei1 n
maintains (v) m ei1 n t ei1 n z
maintained (v) m ei1 n t ei1 n d
maintaining (v) m ei1 n t ei1 n i ng
maintainable (j) m ei1 n t ei1 n @ b l

EDICT JP-EN Dictionary
つかず離れず;付かず離れず;即かず離れず[つかずはなれず, tsukazuhanarezu] (exp,adv) maintaining a reasonable distance; neutral position; indecision [Add to Longdo]
にして置く[にしておく, nishiteoku] (exp,v5k) (uk) (See にする・1,にする・2,にする・3,にする・4) to leave as; to view as; to maintain the status quo [Add to Longdo]
確保[かくほ, kakuho] (n,vs) guarantee; maintain; ensure; insure; secure; reservation; (P) [Add to Longdo]
割れ窓理論[われまどりろん, waremadoriron] (n) broken windows theory; criminological theory stating that serious crime can be prevented by maintaining the good physical condition of an urban environment [Add to Longdo]
顔が立つ[かおがたつ, kaogatatsu] (exp,v5t) to save one's face; to maintain one's status [Add to Longdo]
給養[きゅうよう, kyuuyou] (n,vs) maintaining; supplying [Add to Longdo]
護持[ごじ, goji] (n,vs) defend and maintain; support; protection [Add to Longdo]
持する[じする, jisuru] (vs-s) to hold; to maintain [Add to Longdo]
持ち続ける[もちつづける, mochitsudukeru] (v1) to hold onto (for a long period); to persist in; to maintain [Add to Longdo]
治安維持[ちあんいじ, chian'iji] (n) maintenance of public order; maintaining security [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不动声色[bù dòng shēng sè, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
持守[chí shǒu, ] maintain; guard [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
保持[ほじ, hoji] maintaining (vs), preservation, retaining [Add to Longdo]
保守性[ほしゅせい, hoshusei] maintainability, serviceability [Add to Longdo]
保全性[ほぜんせい, hozensei] maintainability, integrity [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/