133 entries in 0.007s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
heavy feeder(n) พืชที่กินปุ๋ยมากหรือบ่อย เช่น A basic rule is to remember NOT to plant a heavy feeder after a light feeder, plant a heavy feeder then a light feeder or a root crop.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
feed [VI] กิน
feed [VT] ให้อาหาร, See also: ขุนอาหาร, ป้อนอาหาร, ใส่ปุ๋ย
feed [N] อาหาร, See also: อาหารสัตว์, Syn. fodder, forage, pasture, mash
feeder [N] ผู้ให้อาหาร, See also: ผู้ป้อนอาหาร, เครื่องให้อาหาร, อุปกรณ์ให้อาหารสัตว์
feeder [N] ที่ใส่อาหารสัตว์
feeder [N] อาหาร, See also: ปริมาณอาหารที่ให้
feed in [PHRV] ป้อนเข้าไป, See also: ป้อนเข้า, หยอดเข้าไป
feed on [PHRV] อยากเป็นที่ยอมรับของ, Syn. lap up
feed on [PHRV] ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on [PHRV] ให้อาหารกับ, See also: ป้อนอาหารให้กับ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feed๑. ป้อน๒. การป้อน๓. ตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feeder] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feedbackผลป้อนกลับ, การป้อนกลับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
feedback๑. -ป้อนกลับ๒. ผลป้อนกลับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feedback carburetorคาร์บูเรเตอร์แบบป้อนกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
feederตัวป้อน [มีความหมายเหมือนกับ feed ๓] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding centre; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Feed additivesวัตถุเจือปนในอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Back Mechanismกลไกควบคุมย้อนกลับ [การแพทย์]
Feed Devices, Positiveเครื่องป้อนสาร [การแพทย์]
Feed industryอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed processingกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Feed Waterท่อป้อนน้ำเข้า [การแพทย์]
Feed, Bottomวิธีป้อนเข้าทางด้านล่าง [การแพทย์]
Feed, Squeousการป้อนที่เป็นน้ำ [การแพทย์]
feedbackป้อนกลับ [คอมพิวเตอร์]
Feedbackสัญญาณป้อนกลับ,ข้อมูลย้อนหลัง,การติชม,การป้อนกลับ,ระบบป้อนกลับ,การไหลกลับ,ข้อมูลสะท้อนกลับ,ควบคุม,ปฏิกิริยาย้อนกลับสะท้อน,การสะท้อนกลับ,การควบคุมย้อนกลับ,การป้อนกลับ,การให้ข้อติชม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feedOne hundred dollars is just chicken feed.
feedBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
feedDon't bite the hand that feeds you.
feedGloria, don't let him feed you that line about his wife not understanding him.
feedThere is enough here to feed the whole family.
feedThese animals feed on grass.
feedI feed data into a computer.
feedDon't feed the dog.
feedPlease feed the dog every day.
feedThat animal feeds on flesh.

Hope Dictionary
feed(ฟีด) {fed,fed,feeding,feeds} vt. ป้อน,ให้อาหาร,เลี้ยง,ให้,จัดให้,ทำให้พอใจ,กระตุ้น. vi. กิน,กินอาหาร,เข้ามา,การกระตุ้น. -Phr. (be fed up (with) เบื่อ,เบื่อหน่าย) ., See also: feedable adj., Syn. nourish,nurture
feedbackn. การไหลกลับของพลังงาน,การป้อนข้อมูลแก่อุปกรณ์ควบคุม
feedlotn. ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ให้อ้วนเพื่อกิน.
breast-feedvt. ให้นมเด็ก (จากเต้านม) ,ดูดนม
card feedส่วนป้อนบัตรหมายถึง กลไกของเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ที่ทำหน้าที่เลื่อนหรือป้อนบัตรเข้าสู่ตำแหน่งที่ต้องการ เช่น เพื่อให้เจาะรูดู keypunch ประกอบ
chicken feedn. จำนวนเงินที่น้อยมาก,เงินปลีก
form feedป้อนกระดาษหมายถึงอุปกรณ์ส่วนที่ใช้ป้อนกระดาษเข้าสู่จุดสัมผัสของเครื่องพิมพ์ มักใช้กับกระดาษที่ต่อกันเป็นม้วนหรือพับ เช่นกระดาษต่อเนื่อง (continuous paper)
friction feedป้อนฝืดหมายถึง การป้อนกระดาษให้เข้าที่โดยวิธีทำให้เกิดความฝืด เพื่อกันไม่ให้กระดาษ ลื่นไหลเร็วจนเกินไป
line feedป้อนบรรทัดใช้ตัวย่อว่า LF เป็นสัญญาณบอกให้เครื่องพิมพ์เลื่อนลงไปอีกบรรทัดหนึ่ง หรือ ขึ้นบรรทัดใหม่ ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบรรทัดดู carriage return หรือ Return key ประกอบ
manual feedป้อนด้วยมือหมายถึง การทำด้วยมือแทนการสั่งให้ทำงานอัตโนมัติ เป็นต้นว่า การส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ทีละแผ่นด้วยมือ แทนที่จะให้เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษเองจากถาดใส่กระดาษ (tray) โดยปกติ จะใช้วิธีนี้ เมื่อต้องสั่งพิมพ์งานที่ไม่ใช้กระดาษขนาดมาตรฐาน เช่น ซองจดหมายฯ

Nontri Dictionary
feed(vt) เลี้ยง,ให้อาหาร,ป้อน,ขุน,กระตุ้น,กระเดือก,กินอาหาร
feedback(n) การไหลกลับ,ผลสะท้อนกลับ,การตอบกลับ
feeder(n) ผู้ป้อนอาหาร,ผู้เลี้ยง,ผู้กระตุ้น

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เครื่องสูบน้ำ [N] feed pump
ชามข้าวสุนัข [N] feeding bowl, See also: dog bowl
ประทังชีวิต [V] support oneself, one's family, See also: feed and clothe, Example: พ่อเป็นคนเดียวในบ้านที่ต้องทำงานเพื่อแลกอาหารมาประทังชีวิต, Thai definition: ทำให้พอดำรงชีวิตอยู่ได้
เครื่องปั๊มน้ำ [N] water pump, See also: feed pump, Syn. เครื่องสูบน้ำ, Example: เครื่องปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสภาวะแวดล้อมที่ดีให้กับมนุษย์, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทำให้น้ำมีแรงดันมากขึ้น
ขุน [V] feed, See also: fatten, fertilize, Syn. เลี้ยงดู, Example: เจ้าของฟาร์มพยายามขุนหมูให้มีน้ำหนักมากๆ เพื่อราคาที่สูงขึ้น, Thai definition: ให้อาหารสัตว์เพื่อให้อ้วนท้วนสมบูรณ์
ป้อน [V] feed, Syn. ให้อาหาร, Example: นักสัตววิทยากำลังต้องใช้อาหารป้อนลูกหมีแพนด้าที่ถูกแม่ทอดทิ้ง, Thai definition: เอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กิน
ภร [V] support, See also: feed, bring up, raise, Syn. เลี้ยงดู, ค้ำจุน, Notes: (บาลี)
ทอดหญ้า [V] feed animal with grass, See also: give an animal grass, Example: คนงานทอดหญ้าให้วัวที่อยู่ในฟาร์ม, Thai definition: ให้หญ้าแก่สัตว์
ปรนปรือ [V] nourish, See also: feed, take care of, foster, cherish, nurse, nurture, Syn. บำรุง, เลี้ยงดู, บำเรอ, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ, Ant. ทิ้งขว้าง, ละเลย, ทอดทิ้ง, Example: เธอปรนปรือความปรารถนาของเขาเมื่อเขาป่วยไข้, Thai definition: บำรุงเลี้ยงดูให้สมบูรณ์ยิ่งขี้น
เลี้ยงดู [V] give someone a treat, See also: feed, Syn. เลี้ยง, Example: เขามักเลี้ยงดูเพื่อนฝูงอยู่เสมอ, Thai definition: เลี้ยงอาหาร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชามข้าวสุนัข[n. exp.] (chām khāo sunak) EN: feeding bowl ; dog bowl   FR: écuelle [f]
ฟีดแบ็ค[X] (fītbaek) EN: feedback   
ให้อาหาร[v. exp.] (hai āhān) EN: feed   FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
การป้อนกลับ[n. exp.] (kān pøn klap) EN: feedback   
ข้อมูลป้อนกลับ[n. exp.] (khømūn pøn klap) EN: feedback   
ขวดใส่น้ำ[n. exp.] (khūat sai nām) EN: feeding oottle ; water bottle   
ขุน[v.] (khun) EN: feed ; fatten ; fertilize   FR: gaver ; engraisser
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently   
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: feed ; breed ; nurture   FR: nourrir ; élever
หล่อเลี้ยง[v.] (lølīeng) EN: provide nourishment ; nourish ; feed   

CMU Pronouncing Dictionary
FEED F IY1 D
FEEDS F IY1 D Z
FEEDER F IY1 D ER0
FEEDERS F IY1 D ER0 Z
FEEDING F IY1 D IH0 NG
FEEDLOT F IY1 D L AA2 T
FEEDLOTS F IY1 D L AA2 T S
FEEDINGS F IY1 D IH0 NG Z
FEEDBACK F IY1 D B AE2 K
FEEDSTOCK F IY1 D S T AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary
feed (v) f ii1 d
feeds (v) f ii1 d z
feeder (n) f ii1 d @ r
feeders (n) f ii1 d @ z
feeding (v) f ii1 d i ng
feedback (n) f ii1 d b a k
feeding-bottle (n) f ii1 d i ng - b o t l
feeding-bottles (n) f ii1 d i ng - b o t l z

DING DE-EN Dictionary
Speiserohr {n}feed pipe [Add to Longdo]
Speisepumpe {f}feed pump [Add to Longdo]
Förderpumpe {f}feed pump [Add to Longdo]
Speiseventil {n}feed valve [Add to Longdo]
Speisewasser {n}feed water [Add to Longdo]
Führungsloch {n}feed hole [Add to Longdo]
Transportrolle {f}feed roll [Add to Longdo]
Einzugstraversenkühlung {f} [techn.]feed traverse cooling [Add to Longdo]
Vorschub {m} | automatischer Vorschubfeed rate | automatic feed [Add to Longdo]
Zuführung {f}; Transport {m}; Vorschub {m} | automatische Zufuhrfeed | auto feed [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance [Add to Longdo]
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] (n) {comp} card feed [Add to Longdo]
カットシートフィーダ[, kattoshi-tofi-da] (n) {comp} cut-sheet feeder [Add to Longdo]
シートフィーダ[, shi-tofi-da] (n) {comp} sheet feeder [Add to Longdo]
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed [Add to Longdo]
デーリーサテライトフィード[, de-ri-sateraitofi-do] (n) daily satellite feed [Add to Longdo]
トラクタフィーダ[, torakutafi-da] (n) {comp} tractor feeder [Add to Longdo]
トラクタフィード[, torakutafi-do] (n) {comp} tractor feed [Add to Longdo]
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[bǔ, ] feed [Add to Longdo]
哺育[bǔ yù, ] feed; nurture; foster [Add to Longdo]
哺养[bǔ yǎng, / ] feed; rear [Add to Longdo]
回馈[huí kuì, / ] feedback [Add to Longdo]
[mò, ] feed a horse with grain; horse feed [Add to Longdo]
[huàn, ] feed pigs and dogs; to rear [Add to Longdo]
饲料[sì liào, / ] feed; fodder [Add to Longdo]
饲槽[sì cáo, / ] feeding trough [Add to Longdo]
饲养者[sì yǎng zhě, / ] feeder [Add to Longdo]
喂养[wèi yǎng, / ] feeding; nutrition [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
カード送り機構[カードおくりきこう, ka-do okurikikou] card feed [Add to Longdo]
シートフィーダ[しーとふぃーだ, shi-tofi-da] sheet feeder [Add to Longdo]
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed [Add to Longdo]
トラクタフィード[とらくたふぃーど, torakutafi-do] tractor feed [Add to Longdo]
ピンフィード[ぴんふぃーど, pinfi-do] pin feed [Add to Longdo]
フィードバック[ふぃーどばっく, fi-dobakku] feedback [Add to Longdo]
フォームフィード[ふぉーむふぃーど, fo-mufi-do] form feed (FF) [Add to Longdo]
フリクションフィード[ふりくしょんふぃーど, furikushonfi-do] friction feed [Add to Longdo]
ペーパフィード[ぺーぱふぃーど, pe-pafi-do] paper feed [Add to Longdo]
ラインフィード[らいんふぃーど, rainfi-do] line feed [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/