98 entries in 0.0083s   -  reload
Longdo Unapproved EN-TH
grantonsช่องวงกลมซึ่งเรียงเป็นแถวบนใบมีด

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
grant [VT] ยินยอม, See also: ยอมให้, ประทาน, ให้รางวัล, Syn. allow, bestow, award, Ant. disallow
grant [N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินบริจาค, เงินสนับสนุน, Syn. allowance, financial aid, grant-in-aid
grantee [N] ผู้รับ
grantor [N] ผู้ให้, See also: ผู้อุปถัมภ์, ผู้มอบ, Syn. donor, contributor
grant to [PHRV] ให้ (บางสิ่งเช่น เงิน) กับ
grant to [PHRV] ยอมรับในความสามารถของ
grant-in-aid [N] เงินช่วยเหลือ, See also: เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, การให้ทุน, Syn. allowance, grant

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grant๑. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน๒. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grantเงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
grant๑. การให้สิทธิ (โดยทำเป็นหนังสือ)๒. เงินช่วยเหลือ, เงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of patentการโอนสิทธิตามสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant of representationการให้อำนาจตั้งผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant, capitationเงินช่วยเหลือรายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant, landการมอบที่สาธารณะให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
grant-in-aidเงินอุดหนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grant-in-aidเงินอุดหนุน (ท้องถิ่น) [ดู subsidy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
granteeผู้รับ, ผู้อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Grantการที่สำนักงานสิทธิบัตรอนุมัติให้สิทธิคุ้มครองในทางกฏหมายแก่ผู้ขอรับในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อป้องกันผู้อื่นนำเทคโนโลยีที่คิดค้นไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Granted Developer ผู้ทำสวนป่า
ผู้ได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดิน เป็นสวนป่า และหมายความรวมถึงผู้ยื่นคำขอรับโอนทะเบียนสวนป่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Grants in aidเงินอุดหนุน [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grantAre you able to grant us a special discount of 5% for 50 sets of the product?
grantI took it for granted that you would come.
grantI took it for granted that you would attend the meeting.
grantI take for granted that you will be coming to the meeting.
grantI took it for granted that you would join us.
grantI took it for granted that you were on our side.
grantSelf conceited people take it for granted that they are superior to others.
grantI took it for granted that you knew the whole matter.
grantWe would appreciate it if you grant us this concession.
grantI will grant that you are right on this point.

Hope Dictionary
grant(กรานทฺ) vt. อนุญาต,ยอมให้,ให้,โอน. n. สิ่งที่ให้,การให้,การอนุญาต,การโอน,การโอนทรัพย์สิน., See also: grantable adj. granter n. grantor n., Syn. boon
grant-in-aidn. สิ่งที่มอบให้เพื่อช่วยเหลือ
grantee(กรานที') n. ผู้ได้รับสิ่งของ,ผู้ได้รับทุน,ผู้ได้รับเงิน,ผู้รับ
grantorn. ผู้มอบให้,ผู้มอบ
conflagrant(คันไฟล'เกรินทฺ) adj. กำลังลุกไหม้,เป็นเพลิง,โกลาหล, Syn. blazing,burning
emigrant(เอม'มะเกรินทฺ) adj.,n. (ผู้) ซึ่งอพยพไปอยู่ต่างถิ่น,ซึ่งย้ายไปอยู่ต่างถิ่น
flagrant(เฟล'เกรินทฺ) adj. เด่นชัด,โจ่งแจ้ง,โต้ง ๆ ,ฉาวโฉ่,ลุกไหม้,เผาไหม้., See also: flagrancy,flagrance, flagrantness n. flagrantly adv.
fragrant(เฟร'เกรินทฺ) adj. หอม,มีกลิ่นหอม,น่ายินดี., See also: fragrantly adv. fragrantness n., Syn. perfumed)
immigrant(อิม'มะเกรินทฺ) n. ผู้อพยพเข้าประเทศ adj. เกี่ยวกับการอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศหรือถิ่นใหม่
integrant(อิน'ทะเกรินทฺ) adj. ซึ่งประกอบด้วยจำนวน. n. จำนวนเต็ม

Nontri Dictionary
grant(n) ของที่ให้,เงินช่วย,การให้,การอนุญาต,การโอนทรัพย์สิน
grant(vi,vt) ยอมรับ,อนุญาต,ยินยอม,ยอมให้,ตกลงตาม,มอบให้
emigrant(n) ผู้อพยพ,ผู้อพยพโยกย้าย
flagrant(adj) โต้งๆ,ชัดๆ,ฉาวโฉ่,โจ่งแจ้ง,ร้อน
fragrant(adj) มีกลิ่นหอม,หอม
immigrant(adj) เข้าเมือง,เกี่ยวกับการอพยพ
immigrant(n) คนเข้าเมือง,ผู้อพยพ
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrant(n) ผู้อพยพ,ผู้ย้ายถิ่น,ผู้โยกย้าย
vagrant(adj) พเนจร,ระเหเร่ร่อน

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เงินช่วยเหลือ [N] aid, See also: grant-in-aid, subsidy, subvention, Syn. เงินสนับสนุน, เงินบริจาค, Example: เราได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ, Count unit: บาท
เงินสนับสนุน [N] subsidy, See also: grant-in-aid, subvention, allowance, Syn. เงินอุดหนุน, เงินช่วยเหลือ, เงินสมทบ, Example: โครงการของเราต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นจำนวนมาก
เงินสมทบ [N] grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินช่วยเหลือ, เงินสนับสนุน, เงินอุดหนุน, Example: รัฐได้มอบเงินจำนวน 30 ล้านบาทให้เป็นเงินสมทบทุนประเดิมของการรถไฟแห่งประเทศไทย
เงินอุดหนุน [N] grant-in-aid, See also: subsidy, subvention, allowance, Syn. เงินสมทบ, เงินสนับสนุน, เงินช่วยเหลือ, Example: วิทยาลัยแห่งนี้ได้รับเงินอุดหนุนในโครงการต่างๆ จากทบวงมหาวิทยาลัย
ทายก [N] grantor, See also: donor, donator, Syn. ผู้ให้, Ant. ทายิกา, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ประทาน [V] grant, See also: give, offer, confer, bestow, Syn. ให้, แจก, มอบให้, ยื่นให้, Example: เจ้าชายทรงประทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันหมากรุกในครั้งนี้, Notes: (ราชา)
กฤดาภินิหาร [N] grant grace, See also: supernatural power, power of performing miracles, Syn. อภินิหาร, กฤษฎา, กฤษฎาภินิหาร, Thai definition: อภินิหารหรือบุญบารมีที่ทำไว้
อวย [V] grant, See also: give, permit, bestow, yield, consent, Syn. อนุญาต, ยอม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant   FR: accorder ; permettre ; donner
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission   FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
ชัดแจ้ง[adj.] (chatjaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring   FR: évident ; flagrant ; manifeste
เด็กจรจัด[n. exp.] (dek jønjat) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   
เด็กร่อนเร่[n. exp.] (dek rǿnrē) EN: tramp child ; vagabond child ; vagrant child ; hobo child   FR: jeune clochard [m]
เดหลีใบกล้วย [n. exp.] (dēlī bai klūay) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum   
ให้[v.] (hai = hāi) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award   FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   
ให้กู้เงิน[v. exp.] (hai kū ngoen) EN: lend money ; grant credit   
ให้สินเชื่อ[v. exp.] (hai sincheūa) EN: grant credit   

CMU Pronouncing Dictionary
GRANT G R AE1 N T
GRANTS G R AE1 N T S
GRANTZ G R AE1 N T S
GRANTED G R AE1 N AH0 D
GRANT'S G R AE1 N T S
GRANTOR G R AE1 N T ER0
GRANTED G R AE1 N T AH0 D
GRANTING G R AE1 N IH0 NG
GRANTING G R AE1 N T IH0 NG
GRANTORS G R AE1 N T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
grant (v) g r aa1 n t
grants (v) g r aa1 n t s
granted (v) g r aa1 n t i d
Grantham (n) g r a1 n th @ m
granting (v) g r aa1 n t i ng

DING DE-EN Dictionary
Bewilligung {f} | Bewilligungen {pl}grant | grants [Add to Longdo]
Patentierung {f}; Patenterteilung {f}grant of a patent [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
と仮定しても[とかていしても, tokateishitemo] (exp) even assuming that ...; even granted that ... [Add to Longdo]
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[, auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
エミグラント[, emiguranto] (n) (obsc) emigrant [Add to Longdo]
グラント[, guranto] (n) (1) grant; (2) grunt [Add to Longdo]
グラントエレメント[, gurantoeremento] (n) grant element [Add to Longdo]
移住者[いじゅうしゃ, ijuusha] (n) emigrant; immigrant [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
就算[jiù suàn, ] granted that; even if [Add to Longdo]
授与[shòu yǔ, / ] grant; confer [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/