110 entries in 0.0055s   -  reload
Longdo Approved EN-TH
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
reserve(n ) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

Longdo Unapproved EN-TH
serve for hire toรับจ้าง
serve the needs (vt ) ตอบสนองความต้องการของ
serve time (vi) ติดคุก
serve you right (slang) สมน้ำหน้า

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
serve [VI] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน์, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve [VT] รับใช้, See also: บริการ, คอยปรนนิบัติ, ต้อนรับแขก, ให้ความช่วยเหลือ, มีประโยชน, Syn. feed, service, support, nourish, nurture, Ant. disgrace, dishonor, harm
serve [VI] เสิร์ฟลูก
serve [VT] เสิร์ฟลูก
serve [N] การเสิร์ฟลูก
server [N] ผู้รับใช้, See also: ผู้ให้บริการ, ผู้บริการ, บริกร, เด็กเสิร์ฟ, บ๋อย, Syn. waiter, waitress
server [N] ผู้เสิร์ฟลูก
serve as [PHRV] ทำหน้าที่เป็น, See also: ปฏิบัติหน้าที่เป็น
serve in [PHRV] เข้าประจำการใน, See also: รับใช้, เข้ารับภาระใน
serve on [PHRV] เป็นสมาชิกของ, See also: ทำหน้าที่เป็น, Syn. sit on

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
server๑. เครื่องบริการ, ตัวบริการ๒. โปรแกรมบริการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
server๑. เครื่องบริการ, ตัวบริการ๒. โปรแกรมบริการ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
serverตัวบริการ
คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่างๆ แก่สถานีงานอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในข่ายงานเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัวบริการแผ้ม เป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแลจัดการส่งแผ้มในสถานีงาน ตัวบริการงานพิมพ์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมดูแลการพิมพ์ให้กับสถานีงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
Breakfast will not be served after ten o'clock.
I'll be very happy if I can serve you.
That hotel serves very good food.
They serve wonderful Chinese at that restaurant.
They serve delicious food at that restaurant.
That restaurant serves excellent food.
They serve terrible food at that restaurant.
The woman served her purpose.
They serve a very good dinner at that restaurant.
My umbrella will serve for a weapon, should the occasion arise.

Hope Dictionary
serve(เซิร์ฟว) vi.,vt. รับใช้,บริการ,คอยรับใช้,ปรนนิบัติ,บริการอาหาร,ต้อนรับแขก,ให้ความช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,มีประโยชน์,อำนวย,ส่งเสริม,เหมาะกับ,ตอบแทน,ตอบรับ,ออกลูก,เสิร์ฟลูก,ชดใช้,แก้เผ็ด,แจกจ่าย, (สัตว์ตัวผู้) ผสมพันธุ์กับ,รับหน้าที่,สนองความต้องการ,ส่งหมายศาล,
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
client server systemระบบรับ-ให้บริการหมายถึง เครือข่ายการทำงานแบบที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเป็นเครื่องบริการแฟ้ม (file server) หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้นดู file server ประกอบดู peer to peer เปรียบเทียบ
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
compuserveคอมพิวเซิร์ฟเป็นบริการที่นำคอมพิวเตอร์ของเราไปต่อสายเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที่สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก ๆ เพื่อจะได้ขอใช้ข้อมูลบางอย่างได้ โดยปกติ การทำเช่นนี้จะต้องจ่ายค่าบริการค่อนข้างแพง นอกจากนั้น บริการ CompuServe ยังมีโปรแกรมเก่า ๆ ที่ยอมให้มีการคัดลอกมาใช้ได้โดยไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อีก มีเกมให้เรียกมาเล่นได้ พร้อมทั้งให้บริการอย่างอื่นอีกมาก เช่น จะจองตั๋วเครื่องบินเองก็ได้ นอกจากนั้น ผู้ใช้จะขอดูข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งกีฬา ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
conserve(คันเซิร์ฟว') {conserved,conserving,conserves} vt. สงวน,เก็บรักษา,ดองหรือกวน (ผลไม้) n. ของดอง (ผลไม้) ,ผลไม้กวน, Syn. preserve,
deserve(ดีเซิร์ฟว') vt.,vi. สมควรจะได้รับ., See also: deserver n. ดูdeserve, Syn. merit,earn,rate
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deservedly(ดิเซิร์ฟ'วิดลี) adv. สมควรแล้ว
disservervt. ตัด,แยก,แบ่งออกเป็นส่วน ๆ, See also: disserverance n. ดูdisserver disserverment n. ดูdisserver disserveration n. ดูdisserver, Syn. part

Nontri Dictionary
serve(vi) ยื่นหมายศาล,ใช้ประโยชน์,ผูกเชือก,ตอบรับ,ชดใช้
serve(vt) ให้,รับใช้,ปรนนิบัติ,เสิร์ฟ(ลูกเทนนิส),ช่วยเหลือ
server(n) ผู้รับใช้,ถาดรองจาน,ผู้บริการ,คนเสิร์ฟ
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
deserve(vt) สมควรได้รับ
deservedly(adv) อย่างเหมาะสม,สมควรแล้ว,สมน้ำหน้า,โดยยุติธรรมแล้ว
LIFE life preserver(n) เข็มขัดชูชีพ,เข็มขัดนิรภัย,ห่วงชูชีพ
observe(vt) สังเกต,ปฏิบัติตาม,กล่าว,ประกอบพิธี
observer(n) ผู้ตรวจการ,ผู้สังเกตการณ์,ผู้ออกความเห็น

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เดินหมาย [V] deliver a warrant, See also: serve court summons, Example: เจ้าหน้าที่ศาลเดินหมายไปให้ทนายฝ่ายจำเลย, Thai definition: นำเอาหมายไปส่ง
รับใช้ [V] serve, See also: give service to, be in service of, offer one's service, Example: เขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า จะไปทำงานเป็นหมอรับใช้ประชาชนในชนบท, Thai definition: ให้บริการ
เด็กเสิร์ฟ [N] waiter/waitress, See also: server, steward/stewardess, Syn. บ๋อย, Example: ร้านอาหารนี้ใช้เด็กเสิร์ฟเป็นผู้ชายหมดเพื่อป้องกันปัญหาชู้สาว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ยกอาหารมาให้ผู้รับประทานที่โต๊ะอาหาร
เข้าประจำการ [V] serve, See also: be on active service, be on active duty, be active, be on service, enlist in the army, Syn. ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติราชการ, Example: ทหารอเมริกันนับหมื่นนับแสนคนทยอยเดินทางไปเข้าประจำการที่ชายแดนซาอุดิอาระเบีย, Thai definition: เข้าปฏิบัติหน้าที่
เข้าประจำตำแหน่ง [V] serve, See also: take the position/post, Syn. เข้ารับตำแหน่ง, Example: คุณพ่อเข้าประจำตำแหน่งผู้ว่าราชการแทนผู้ว่าราชการที่เสียชีวิตไป
รับราชการ [V] serve under the crown, See also: work in the government service, enter government service, be a official, be in the service, Example: ระหว่างรับราชการนี้ ครูได้ทำงานออกแบบหลายอย่าง, Thai definition: ทำงานเป็นข้าราชการ
สมน้ำหน้า [V] serve someone right, See also: get (what) one deserves, Syn. สม, Example: ญาติๆ พากันสมน้ำหน้าที่เธอไม่ยอมเชื่อฟังแต่แรก, Thai definition: เหมาะสมแล้วที่ได้รับผลร้ายเช่นนั้น, เหมาะกับที่ทำเช่นนั้น
เดินโต๊ะ [V] serve at the table, See also: serve, wait on a table, Thai definition: ยกอาหารและเครื่องดื่มมาให้ผู้นั่งโต๊ะกิน
การรับใช้ [N] serve, See also: service, Syn. การบริการ, การปรนนิบัติ, Example: การรับใช้เบื้องพระยุคลบาทถือเป็นความภูมิใจของครอบครัว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect   FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาไว้[v.] (ao wai) EN: keep   FR: conserver ; placer ; mettre
ใบกองหนุน[n. exp.] (bai køngnun) EN: certificate of reserve corps   
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: maintain ; keep up ; maintain in good condition   FR: conserver ; maintenir
บ๋อย[n.] (bøi) EN: boy   FR: serveur [m]
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūkkhā) EN: serve customers   

CMU Pronouncing Dictionary
SERVE S ER1 V
SERVED S ER1 V D
SERVER S ER1 V ER0
SERVES S ER1 V Z
SERVERS S ER1 V ER0 Z
SERVELLO S ER0 V EH1 L OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary
serve (v) s @@1 v
served (v) s @@1 v d
server (n) s @@1 v @ r
serves (v) s @@1 v z
servers (n) s @@1 v @ z

Longdo Approved FR-TH
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

EDICT JP-EN Dictionary
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
おっぴら[, oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
お節;御節[おせち, osechi] (n) (See お節料理) food served during the New Year's Holidays [Add to Longdo]
お節料理(P);御節料理;おせち料理[おせちりょうり, osechiryouri] (n) food served during the New Year's Holidays; (P) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
がり;ガリ[, gari ; gari] (n) (1) sliced ginger prepared in vinegar (served with sushi); pickled ginger; (2) (がり only) (abbr) (See がり版) mimeograph; (3) (がり only) (usu. as がりを食う) reprimand; rebuke; censure; reproof [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce) [Add to Longdo]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
伺服器[sì fú qì, ] server (computer) [Add to Longdo]
侍候[shì hòu, ] serve; wait upon [Add to Longdo]
充当[chōng dāng, / ] serve as; play the role of [Add to Longdo]
服刑[fú xíng, ] serve a prison sentence [Add to Longdo]
服务器[fú wù qì, / ] server (computer) [Add to Longdo]
服完[fú wán, ] serve out (a sentence) [Add to Longdo]
服役[fú yì, ] serve in the army; be in active service [Add to Longdo]
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides [Add to Longdo]
开饭[kāi fàn, / ] serve a meal [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]
サーバ[さーば, sa-ba] server [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
シンサーバー[しんさーばー, shinsa-ba-] thin server [Add to Longdo]
ツールサーバ[つーるさーば, tsu-rusa-ba] tool server [Add to Longdo]
ニフティサーブ[にふていさーぶ, nifuteisa-bu] Niftyserve [Add to Longdo]
ネームサーバ[ねーむさーば, ne-musa-ba] name-server [Add to Longdo]
ネットワークサーバモード[ねっとわーくさーばもーど, nettowa-kusa-bamo-do] network server mode [Add to Longdo]
ビデオサーバ[びでおさーば, bideosa-ba] video server [Add to Longdo]

Longdo Dict -- http://dict.longdo.com/