ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaintive

P L EY1 N T IH0 V   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaintive-, *plaintive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I'm about to write her The world's longest and most plaintive e-mail.แต่... ฉันว่าจะเขียนไปหาเธอ -อีเมล์ที่ยาวแล้วก็คร่ำครวญที่สุดในโลก \ Last Tango, Then Paris (2010)
Thy plaintive anthem fades."เวลาแห่งความเศร้าโศกกำลังเลือนหายไป Rubber Man (2011)
Your song was different this time-- much more plaintive and piercing.เพลงของเธอแปลกไปนะคราวนี้ มันดูคร่ำครวญและโหยหวน\มากกว่าเดิมเสียอีก Dark Cousin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกอีวาบตั๊กแตน[n. exp.] (nok īwāp takkataēn) EN: Plaintive cuckoo   FR: Coucou plaintif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V
PLAINTIVELY P L EY1 N T AY2 V L IY0
PLAINTIVELY P L EY1 N AY2 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintive (j) plˈɛɪntɪv (p l ei1 n t i v)
plaintively (a) plˈɛɪntɪvliː (p l ei1 n t i v l ii)
plaintiveness (n) plˈɛɪntɪvnəs (p l ei1 n t i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable, #23,657 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klagekuckuck {m} [ornith.]Plaintive Cuckoo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀調[あいちょう, aichou] (n) plaintive; mournful melody; minor key [Add to Longdo]
悲曲[ひきょく, hikyoku] (n) elegy; sad tune; plaintive melody [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintive \Plain"tive\, a. [F. plaintif. See {Plaintiff}, n.]
   1. Repining; complaining; lamenting. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of sorrow or melancholy; mournful; sad. "The
    most plaintive ditty." --Landor.
    [1913 Webster] -- {Plain"tive*ly}, adv. --
    {Plain"tive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaintive
   adj 1: expressing sorrow [syn: {mournful}, {plaintive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top