ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incompetent

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incompetent-, *incompetent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incompetent(adj) ซึ่งไร้ความสามารถ, See also: ซึ่งขาดความสามารถ, Syn. inapt, incapable, Ant. capable, competent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incompetent(อินคอม' พิเทินทฺ) adj. ไม่มีความสามารถ, ไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย. -n. ผู้ไร้ความสามารถ, Syn. inexpert, unskilful, unable, incapable, Ant. competent

English-Thai: Nontri Dictionary
incompetent(adj) ไร้ความสามารถ, ขาดคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incompetent๑. ไร้สมรรถภาพ๒. ผู้ไร้สมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incompetent๑. ขาดความสามารถ (ก. แพ่ง)๒. ไม่มีอำนาจหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incompetent bedชั้นหินเนื้อเปราะ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incompetentไร้ความสามารถ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those incompetents you hired nearly got me killed.พวกไร้ความสามารถทั้งหลายที่คุณจ้างไว้น่ะ เกือบจะฆ่าฉันเสียแล้ว. Mannequin (1987)
No matter how incompetent the assassins or how much they miss one person always gets hit.ไม่ว่ามือปืนชั้นสวะจะยิงส่งเดชแค่ไหน ต้องมีคนหนึ่งโดนลูกหลงเสมอ The Bodyguard (1992)
Do you want and incompetent TU planting a lifetime?Do you want and incompetent TU planting a lifetime? Sex Is Zero (2002)
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี Spin Kick (2004)
You incompetent flatfoots!นายมันไอ้พวกขี้ขลาด Hot Fuzz (2007)
It must be frustrating being such a damn good investigator surrounded by incompetent fools.มันคงต้องอึดอัดมาก การเป็นนักสืบสวนที่เก่ง... In the Valley of Elah (2007)
I'm talking about a black car, full of your incompetent operatives.ผมพูดถึงรถสีดำ กับไ้อ้ลูกน้องกระจอกๆของคุณ Transporter 3 (2008)
Well, I'm not an entirely incompetent spy, you know?ก็ ผมไม่ใช่สปายที่แท้จริง. คุณก็รู้ใช่มั้ย? Chuck Versus the Break-Up (2008)
Well, of all the incompetent employees in this backwater branch, you three have distinguished yourselves- with the lowest customer evaluation scores in recorded history.คือ ในกระบวนพนักงานห่วยๆ ของสาขาแบล็กวอเตอร์ทั้งปวง นายสามคนได้โดดเด่นขึ้นมา โดยเป็นผู้ที่คะแนนต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประเมิน Chuck Versus the Sensei (2008)
Another incompetent person has ruined this city.คนที่ไม่มีความสารถได้ทำลายเมืองนี้ไปแล้ว Beethoven Virus (2008)
But given its status as the most violent, corrupt and incompetent police department this side of the Rocky Mountainsแต่ในสภาพความรุนแรง คอรัปชั่น และการขาดความสามารถของกรมตำรวจ ทางด้านนี้ของภูเขา Changeling (2008)
And bell was declared incompetent to have custody of the daughterและเบลก็ถูกตัดสินว่าไร้ความสามารถ ในการดูแลลูกสาว The Fight (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incompetentTed is incompetent to teach English.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้ความสามารถ(adj) incompetent, See also: incapable, incapacitated, Syn. ไม่มีความสามารถ, Ant. มีความสามารถ, Example: ศาลมีสิทธิสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถถ้ามีผู้ร้องขอ
ไม่เอาไหน(adv) uselessly, See also: incompetently, Syn. ใช้การไม่ได้, ไม่เอาถ่าน, Example: คนงานที่นี่ส่วนใหญ่ทำงานไม่เอาไหน
คนไร้ความสามารถ(n) incompetent person, Syn. คนวิกลจริต, Example: เขาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ, Count Unit: คน, Thai Definition: คนวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
คนเสมือนไร้ความสามารถ(n) quasi-incapable, See also: incompetent person, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้ เพราะกายพิการ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ประพฤติสุรุ่ยสุร่าย เสเพลเป็นอาจิณ หรือติดสุรายาเมา และศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดความสามารถ[khāt khwāmsāmāt] (n, exp) EN: be incompetent ; be incapacitated  FR: manquer de compétences
ไม่เอาไหน[mai ao nai] (adv) EN: uselessly ; incompetently
ไร้ค่า[raikhā] (v) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability
ไร้ประสิทธิภาพ[rai prasitthiphāp] (adj) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability  FR: incompétent ; incapable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
incompetent
incompetents
incompetently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incompetent
incompetently

Japanese-English: EDICT Dictionary
無力[むりょく, muryoku] (adj-na, n, adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P) #18,030 [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
至らない[いたらない, itaranai] (adj-i) imperfect; incompetent; inadequate; careless [Add to Longdo]
準禁治産者[じゅんきんちさんしゃ, junkinchisansha] (n) a quasi-incompetent (individual) [Add to Longdo]
能がない;能が無い[のうがない, nouganai] (adj-i) (See 能のない) incompetent; have no merit [Add to Longdo]
能のない[のうのない, nounonai] (adj-i) (See 能がない) incompetent [Add to Longdo]
能無し;能なし[のうなし, nounashi] (n) (1) incompetence; ne'er-do-well; (adj-no) (2) incompetent; dimwitted; brainless [Add to Longdo]
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister [Add to Longdo]
不束[ふつつか, futsutsuka] (adj-na, n) rude; inexperienced; stupid; incompetent [Add to Longdo]
不束者[ふつつかもの, futsutsukamono] (n) rude, incompetent or inexperienced person; ignoramus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incompetent \In*com"pe*tent\, a. [L. incompetens: cf. F.
   incomp['e]tent. See {In-} not, and {Competent}.]
   [1913 Webster]
   1. Not competent; wanting in adequate strength, power,
    capacity, means, qualifications, or the like; incapable;
    unable; inadequate; unfit.
    [1913 Webster]
 
       Incompetent to perform the duties of the place.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Wanting the legal or constitutional qualifications;
    inadmissible; as, a person professedly wanting in
    religious belief is an incompetent witness in a court of
    law or equity; incompetent evidence; a mentally defective
    person is incompetent to care for himself and requires a
    legal guardian.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Richard III. had a resolution, out of hatred to his
       brethren, to disable their issues, upon false and
       incompetent pretexts, the one of attainder, the
       other of illegitimation.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Not lying within one's competency, capacity, or authorized
    power; not permissible.
 
   Syn: Incapable; unable; inadequate; insufficient;
     inefficient; disqualified; unfit; improper.
 
   Usage: {Incompetent}, {Incapable}. Incompetent is a relative
      term, denoting a lack of the requisite qualifications
      for performing a given act, service, etc.; incapable
      is absolute in its meaning, denoting lack of power,
      either natural or moral. We speak of a man as
      incompetent to a certain task, of an incompetent
      judge, etc. We say of an idiot that he is incapable of
      learning to read; and of a man distinguished for his
      honor, that he is incapable of a mean action.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incompetent
   adj 1: legally not qualified or sufficient; "a wife is usually
       considered unqualified to testify against her husband";
       "incompetent witnesses" [syn: {incompetent},
       {unqualified}] [ant: {competent}]
   2: not qualified or suited for a purpose; "an incompetent secret
     service"; "the filming was hopeless incompetent" [ant:
     {competent}]
   3: showing lack of skill or aptitude; "a bungling workman"; "did
     a clumsy job"; "his fumbling attempt to put up a shelf" [syn:
     {bungling}, {clumsy}, {fumbling}, {incompetent}]
   4: not doing a good job; "incompetent at chess" [syn:
     {incompetent}, {unskilled}]
   5: not meeting requirements; "unequal to the demands put upon
     him" [syn: {incapable}, {incompetent}, {unequal to(p)}]
   n 1: someone who is not competent to take effective action [syn:
      {incompetent}, {incompetent person}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top