ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inapt

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inapt-, *inapt*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inapt(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่สมควร, Syn. inappropriate, unsuitable, Ant. appropriate, apt, suitable
inaptitude(n) การขาดความเหมาะสม, See also: ความไม่สมควร, Syn. inappropriateness, unsuitability, Ant. appropriateness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
inapt(adj) ไม่เหมาะ, ไม่เชี่ยวชาญ, ไม่สมควร
inaptitude(n) ความไม่เหมาะสม, ความไม่เชี่ยวชาญ, ความเก้งก้าง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inapt
inaptitude

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルーガ[beru-ga] (n) (See 白海豚) beluga whale (Delphinapterus Leucas) [Add to Longdo]
白海豚[しろいるか, shiroiruka] (n) (uk) beluga; white whale (Delphinapterus leucas) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inapt \In*apt"\, a. [Pref. in- not + apt: cf. F. inapte. Cf.
   {Inept}.]
   Unapt; not apt; unsuitable; inept. -- {In*apt"ly}, adv. --
   {In*apt"ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inapt
   adj 1: not elegant or graceful in expression; "an awkward prose
       style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing
       style"; "if the rumor is true, can anything be more inept
       than to repeat it now?" [syn: {awkward}, {clumsy},
       {cumbersome}, {inapt}, {inept}, {ill-chosen}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top