ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*paradigm*

P EH1 R AH0 D AY2 M   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paradigm, -paradigm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paradigm[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, แบบจำลอง, Syn. prototype, mold, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paradigm(แพ'ระดิม,ไดม์) n. ตัวอย่าง,แบบชุดแบบ,การสาธิต,ตารางการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์คำหนึ่ง ๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paradigm (Theory of Knowlege)กระบวนทัศน์ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Paradigms (Social sciences)กระบวนทัศน์ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paradigmกรอบ
paradigm (n ) กระบวนทัศน์
paradigm shift[ぱらだいむしふと] (n ) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
See also: R. paradigm

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The death of birth and it was a point of a spear into my chest and I read on and the spear went deeper and it became an epiphanal experience a total change of mindset for myself and a change of paradigm."ความตายของการกำเนิด" และมันเหมือนปลายหอกทิ่มแทงเข้าไปในอกผม ยิ่งผมอ่านต่อไป ปลายหอกก็ยิ่งทิ่มแทงลึกลงไป The Corporation (2003)
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.อันที่จิง สิ่งที่อุกรณ์นายตรวจเจอ ไม่ใช่หลักฐานการเปลี่ยน กระบวนทัศน์ของแม่เหล็กขั้วเดียว แต่เป็น The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Of course, this competitive paradigm can often result in aggression and violence.แน่ล่ะ นี่คือกระบวนทัศน์ แห่งการแข่งขัน ที่ส่งผลให้เกิดความก้าวร้าว และความรุนแรง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Definitely fits the paradigm.สอดคล้องต้องกัน ทั้งกระบวนทัศน์ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I would think, as a waitress, you'd be familiar with the paradigm.ผมคิดว่าสาวเสิร์ฟ อย่างคุณน่าจะรู้ดี The Guitarist Amplification (2009)
The cultural paradigm in which people have sex after three dates.วัฒนธรรมจำลอง ที่คนจะได้ อึ๊บ หลังจาก เดท 3 ครั้ง The Vengeance Formulation (2009)
Zack,we have to shift the paradigm.This is a recent murder.แซ็ก เราต้องเปลี่ยน กรอบความคิดใหม่นะ นี่เป็นคดีฆาตกรรม ที่เกิดขึ้นเร็วๆ นี้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.ฉันจะสามารถวาดแผนที่และทำแผนความคิดของเธอ ที่มาจากทฤษฎีการรวมแรงครั้งใหญ่ใหม่ เพราะฉะนั้น มันจะจัดอยู่ในผลสรุปของเธอภายใต้แม่แบบของฉัน The Zazzy Substitution (2010)
Some people call it the Goldilocks paradigm -- not too much, not too little, everything's just right.ดวงอาทิตย์จะปิดตัวลง ดีเอ็นเอจะมาแก้ บางคนเรียกมันว่า กระบวนทัศน์ กอลดิลอคส Is There a Creator? (2010)
We're experiencing a paradigm shift.นี่มันอันตพาลโจรปล้นแบงค์นี่ Rango (2011)
In the classroom paradigm, the teacher has the responsibility to communicate, as well as entertain and engage.ยกตัวอย่างในห้องเรียน อจ. มีการโต้ตอบสื่อสาร The Thespian Catalyst (2011)
I thought they stopped making this. Community 2x21 - Paradigms of Human Memoryนึกว่าพวกเขาเลิกผลิตไปแล้ว และนี่คือทั้งหมด Paradigms of Human Memory (2011)
You set up a paradigm where you actually have to get caught.คุณสร้างแบบจำลองในสถานที่ ที่คุณน่าจะถูกจับได้ Corazon (2011)
"paradigm-shifting discovery or another Swiss export as full of holes as their cheese?""การค้นพบ paradigm-shifting หรือ การส่งออก ชีสของสวิสเซอร์แลนด์ The Isolation Permutation (2011)
But that's not to say that I can't set you up with a whole lot more reasonable speakers that'll still blow your mind if you're worried that the Wilsons or Paradigms are going to set you back too much.แต่นั่นไม่ใช่ว่า ผมจะบอกให้คุณซื้อ ลำโพงสมราคาอีกหลายตัว ที่คุณจะต้องชอบมัน Nebraska (2013)
I'll just take my nonhierarchical data paradigmsผมแค่จัดรูปแบบข้อมูลที่ไม่สำคัญ Spirit of the Goat (2014)
"High." High is old paradigm.เมา เมามันตัวอย่างแบบเก่า ๆ Urge (2016)
Today I saw all three showings of "The Mussel's Paradigm"."Paradigma der Muschel" schon dreimal. Um 4, um 7 und um 11. Law of Desire (1987)
The new paradigm is each cell operates independent of the other.Das neue Paradigma ist, dass jede Zelle unabhängig voneinander operiert. The Siege (1998)
Where do you lie in that tight little paradigm?Wo stehst du in diesem unumstößlichen Paradigma? The Purifiers (2004)
I think some of the things we're seeing with the children today... is a sign that the culture is in the wrong paradigm... and not appreciating the power of thought.Ich glaube, das ist eins von diesen Dingen, wie wir das mit den Kindern heutzutage betrachten. Es ist ein Zeichen dafür, dass die Kultur ein falsches Paradigma verfolgt... und nicht die Macht der Gedanken anerkennt. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
That's a paradigm.Das ist ein Paradigma. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
And that course correction is the movement to a new paradigm... just an expansion of the old... just as the universe is larger than we thought it was in our modeling.Und diese Kursänderung ist das Ansteuern eines neuen Paradigmas, eine Erweiterung des alten... so wie das Universum auch größer ist als wir es uns in unserem Model vorstellten. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
Do you know what an organism is, Tom?"Wir verändern das Paradigma. Vergesst den Bratfisch. The Ex (2006)
Just to clarify because there will be a discussion when you leave. Is your objection solely to our presence in the apartment while you were sleeping or do you also object to the imposition of a new organizational paradigm?Nur um das zu klären,... - weil es definitiv eine Diskussion geben wird, wenn du gehst - richtet sich deine Beschwerde ausschließlich... gegen unsere Anwesenheit in deiner Wohnung, während du schliefst,... oder beanstandest du darüberhinaus noch die Zumutung meines neuen Ordnungsparadigmas? The Big Bran Hypothesis (2007)
I was going to characterize it as the modification of our colleague/friendship paradigm with the addition of a date-like component.Ich würde es eher als Modifikation unseres kolle- gialen/freundschaftlichen Paradigmas bezeichnen. Mit dem Zusatz einer date-ähnlichen Komponente. The Fuzzy Boots Corollary (2007)
Yes, but our society has undergone a paradigm shift.Ja, aber unsere Gesellschaft hat einen Paradigmenwechsel erlebt. The Middle Earth Paradigm (2007)
Just because weed isn't taxed doesn't mean it exists in some sort of, you know, laissez faire paradigm or whatever.Ich meine, nur weil auf Gras keine Steuern erhoben werden, ist das noch kein, wie soll ich sagen, kein "laissez faire-Paradigma" oder so was. Smiley Face (2007)
Did you just use "paradigm" in a sentence?Hast du gerade "Paradigma" gesagt? Smiley Face (2007)
some lesbian tendencies or whatever, but, it's not your college days anymore. What is a lesbian tendency? Can you explain that to me?Wieder einmal hast du das alte, konventionelle, heterosexuelle Paradigma ad absurdum geführt. Literary License to Kill (2007)
Well, you know.- Paradigma? Literary License to Kill (2007)
The Tsimtzum, by the void it introduces, represents the paradigm of "indifference in the undifferentiated".Das "Tzimtzum" beginnt in der Lehre und vertritt das Paradigma der - - Indifferenz im Undifferenzierten. Hello, Goodbye (2008)
The guy was just in the right place at the right time with the right paradigm-shifting reinterpretation of the universe.Seht mal, der Typ war nur zur richtigen Zeit... am richtigen Ort für eine paradigmenverändernde Neuinterpretation des Universums. The Bath Item Gift Hypothesis (2008)
I'm fully committed to the traditional relationship paradigm.Von nun an verpflichte ich mich vollkommen dem traditionellem Beziehungsparadigma. Wirklich? The Codpiece Topology (2008)
- And I could not have done it without you.Das ist Paradigma-verändernd. Und ich hätte es nicht ohne dich geschafft. The Cooper-Nowitzki Theorem (2008)
Howard is employing a schoolyard paradigm in which you are, for all intents and purposes,deceased.Howard wendet ein Schulhof- Paradigma an, in dem du... für alle Zwecke und Nutzen gestorben bist. The Lizard-Spock Expansion (2008)
-What does that mean -Well, it's a space where a supervisor and an employee engage in a knowledge transfer about an impending vocational paradigm shift.- Nun, das ist ein Raum, wo ein Vorgesetzter und Angestellter... eine Wissensübertragung... über einen bevorstehende beruflichen Paradigmenwechsel eingehen. Old King Clancy (2009)
Well, after he proposed a vocational paradigm shift, I made an impromptu presentation using a four-pronged approach that really brought him to his knees.Nachdem er einen beruflichen Paradigmenwechsel vorgeschlagen hat, entschied ich mich für eine Darbietung aus dem Stegreif, indem ich einen vier-zinkigen Lösungsvorschlag benutzte, Old King Clancy (2009)
Well, in actuality, what your equipment detected wasn't so much evidence of paradigm-shifting monopoles as it was... static from the electric can opener we were turning on and off.In Wahrheit entdeckten deine Geräte nicht so wirklich Beweise... der Paradigmen-verändernde Monopole, sondern eher... Statik vom elektrischen Dosenöffner, den wir an- und ausmachten. The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I'd think as a waitress you'd be familiar with the paradigm.Ich denke, als Kellnerin solltest du mit diesem Paradigma vertraut sein. The Guitarist Amplification (2009)
The cultural paradigm in which people have sex after three dates.Das kulturelle Paradigma, bei dem Leute Sex nach dem dritten Date haben. The Vengeance Formulation (2009)
I want you to start by calling the toy a creative misfire, an ill-conceived design paradigm that's irrelevant to your demographic.Ich will, dass du damit anfängst, das Spielzeug einen kreativen Fehlschlag zu nennen, ein schlecht durchdachtes Design-Paradigma, das irrelevant für deine Bevölkerung ist. The Long and Winding High Road (2010)
Observe, Doctor, a new Dalek paradigm!Sieh gut zu, Doctor! Ein neues Dalek-Paradigma! Victory of the Daleks (2010)
We are the paradigm of a new Dalek race.- Wir sind das Paradigma einer neuen Dalek Rasse. Victory of the Daleks (2010)
Either you turn off your clever machine or I'll blow you and your new paradigm into eternity.Ihr schaltet eure clevere Maschine aus, oder ich blase euch und euer neues Paradigma zur Hölle. Victory of the Daleks (2010)
Yes, but if I'm successful, I will be able to map and reproduce your thought processes in deriving a grand unified theory, and therefore, subsume your conclusions under my paradigm.Ja, aber wenn ich erfolgreich bin, werde ich in der Lage sein,... deine Denkprozesse zu mappen und zu reproduzieren,... beim Bestimmen einer großen vereinheitlichten Theorie ,... und daher deine Ergebnisse unter meinem Paradigma subsummieren. The Zazzy Substitution (2010)
We're experiencing a paradigm shift.Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel. Rango (2011)
In the classroom paradigm, the teacher has the responsibility to communicate, as well as entertain and engage.Im Klassenzimmer-Paradigma trägt der Lehrer die Verantwortung sowohl zu kommunizieren,... als auch zu unterhalten und zu engagieren. The Thespian Catalyst (2011)
Community 2x21Community S02E21 "Paradigms of Human Memory" Paradigms of Human Memory (2011)
We live in an infinite growth paradigm.Wir leben unter einem Paradigma des unbeschränkten Wachstums. Zeitgeist: Moving Forward (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradigmWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original   FR: modèle [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADIGM P EH1 R AH0 D AY2 M
PARADIGMS P EH1 R AH0 D AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradigm (n) pˈærədaɪm (p a1 r @ d ai m)
paradigms (n) pˈærədaɪmz (p a1 r @ d ai m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
範式[fàn shì, ㄈㄢˋ ㄕˋ, ] paradigm [Add to Longdo]
聚合体[jù hé tǐ, ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] aggregate; polymer; paradigm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Musterbeispiel {n}; Beispiel {n}paradigm [Add to Longdo]
Paradigma {n} | Paradigmen {pl}paradigm | paradigms [Add to Longdo]
Paradigmenwechsel {m}paradigma shift [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラダイム[, paradaimu] (n) paradigm; (P) [Add to Longdo]
パラダイムシフト[, paradaimushifuto] (n) paradigm shift [Add to Longdo]
ラダー[, rada-] (n) (1) rudder; (2) {comp} ladder (PLC programming paradigm) (programing); (P) [Add to Longdo]
系列関係[けいれつかんけい, keiretsukankei] (n) {ling} (See 統合関係) paradigmatic relation [Add to Longdo]
範列[はんれつ, hanretsu] (n) {ling} paradigm [Add to Longdo]
範列関係[はんれつかんけい, hanretsukankei] (n) {ling} (See 統語的関係) paradigmatic relation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラダー[らだー, rada-] rudder, ladder (PLC programming paradigm) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradigm \Par"a*digm\, n. [F. paradigme, L. paradigma, fr. Gr.
   ?, fr. ? to show by the side of, to set up as an example;
   para` beside + ? to show. See {Para-}, and {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. An example; a model; a pattern. [R.] "The paradigms and
    patterns of all things." --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) An example of a conjugation or declension, showing
    a word in all its different forms of inflection.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) An illustration, as by a parable or fable.
    [1913 Webster]
 
   4. (Science) A theory providing a unifying explanation for a
    set of phenomena in some field, which serves to suggest
    methods to test the theory and develop a fuller
    understanding of the topic, and which is considered useful
    until it is be replaced by a newer theory providing more
    accurate explanations or explanations for a wider range of
    phenomena.
    [PJC] Paradigmatic

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top