Search result for

*ขณะหนึ่ง*

(75 entries)
(1.4741 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขณะหนึ่ง, -ขณะหนึ่ง-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ก๊าซน้ำตา, แก๊สน้ำตาน. สารที่อยู่ในสภาพที่แพร่กระจายเป็นไอหรือควัน ทำให้ระคายเคืองนัยน์ตาอย่างรุนแรง นํ้าตาไหล และมองไม่เห็นชั่วขณะหนึ่ง.
ครู่ ๑(คฺรู่) น. เวลาชั่วขณะหนึ่ง เช่น เวลาชั่วครู่.
เคลิบเคลิ้ม(เคฺลิบเคฺลิ้ม) ก. ลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่ง, เผลอสติไปชั่วขณะหนึ่ง.
งีบก. หลับไปชั่วขณะหนึ่ง
เดี๋ยวน. ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เช่น คอยเดี๋ยว เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย, ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา เช่น เดี๋ยวไม่ให้เลย เดี๋ยวตกนํ้านะ, ประเดี๋ยว ก็ว่า.
ตะลึงก. อาการที่ชะงักงันนิ่งอึ้งไปชั่วขณะหนึ่งเพราะคาดไม่ถึง.
ประเดี๋ยวน. ชั่วระยะเวลาหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เช่น รอประเดี๋ยวนะ, ชั่วเวลาหนึ่งที่อาจจะมีเหตุการณ์ตามมา เช่น ประเดี๋ยวตกน้ำนะ, เดี๋ยว ก็ว่า.
มุหุต(-หุด) น. เวลาครู่หนึ่ง, ขณะหนึ่ง.
ระดับทะเลน. ความสูงของพื้นนํ้าทะเลในขณะใดขณะหนึ่ง.
ราคาตลาดน. ราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งและในขณะใดขณะหนึ่ง, ราคาท้องตลาด ก็เรียก.
ลม ๆอาการเป็นไปแห่งจิตในขณะหนึ่ง ๆ บางทีก็ดี บางทีก็ร้าย.
ลมกระโชกน. ลมแรงที่เกิดในทันทีทันใดชั่วขณะหนึ่ง, ลมที่พัดแรงเป็นพัก ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
instantaneous accelerationความเร่งบัดดล, ความเร่งขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
instantaneous efficiencyประสิทธิภาพขณะหนึ่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
instantaneous rateอัตรา ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous rate of growthอัตราเพิ่ม ณ ขณะหนึ่ง, อัตราเติบโต ณ ขณะหนึ่ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
instantaneous velocityความเร็วบัดดล, ความเร็วขณะหนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
activityกัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurements : ICRU No.33) ให้ความหมายคำนี้ว่า เป็นจำนวนของนิวไคล์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่ง ที่สลายตัวเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที [พลังงาน]
rate of reactionอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, ปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นหรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงต่อหน่วยเวลาอัตราการเกิดปฏิกิริยามี 2 ลักษณะ คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาขณะใดขณะหนึ่งกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
instantaneous velocityความเร็วขณะหนึ่ง, ความเร็วขณะหนึ่ง ความเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
phaseวัฏภาค, เฟส, เป็นคำที่ใช้บอกตำแหน่งขณะหนึ่งของสิ่งที่เคลื่อนที่ในลักษณะเป็นรอบ  เช่น การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
instantaneous speedอัตราเร็วขณะหนึ่ง, อัตราเร็วของวัตถุ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (ดู average speed ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
uniform circular motionการเคลื่อนที่แบบวงกลมสม่ำเสมอ, การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลมหรือส่วนของวงกลมด้วยขนาดของความเร็วคงตัว แต่ทิศทางของความเร็วเปลี่ยนตลอดเวลา ซึ่งทำให้เกิดแรงสู่ศูนย์กลาง โดยมีทิศทางสู่ศูนย์กลางของวงกลมและตั้งฉากกับความเร็วขณะหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess you had to pull your own weight for a while.เดาว่าคุณต้องหยุดภาระของคุณไว้ชั่วขณะหนึ่ง Odyssey (2008)
"'Oh, God, Scarlet, I thought I'd lost you.' 'For a moment there, you did.'โอพระเจ้า ผมนึกว่าผมเสียคุณไปแล้ว สการ์เลต ก็ชั่วขณะหนึ่งค่ะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
For a moment, he was still inside her..."ชั่วขณะหนึ่ง เขายังคงอยู่ภายในตัวเธอ The Reader (2008)
And for a moment, i actually thoughtและชั่วขณะหนึ่ง ฉันคิดว่าจริง Pleasure Is My Business (2009)
So, what you're saying is, live it up while we can.ดังนั้น , อะไรคือสิ่งที่คุณกำลังจะพูด ใช้ชีวิตอย่างมีความสุกชั่วขณะหนึ่ง ที่พวกเราสามารถทำได้ Earth (2009)
At least for a little while.อย่างน้อยเพื่อชั่วขณะหนึ่ง Earth (2009)
For a moment, the groom wondered if he was doing the right thing.ชั่วขณะหนึ่ง ที่เจ้าบ่าวสงสัยว่า เขาได้ทำสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่า If It's Only in Your Head (2009)
- At one point, Clovis and I were close.- ชั่วขณะหนึ่ง โคลวิสกับข้าสนิทกันมาก Senate Spy (2009)
Every time Walter asks for a piece of food or music or art, he's trying to recreate a moment in time to help him remember.ทุกครั้งที่วอลเตอร์ ขอขนมเพิ่ม เพลง หรือ งานศิลปะ นั่นคือเขาพยายามสร้าง ช่วงเวลาขึ้นมาขณะหนึ่ง เพื่อช่วยให้เขา จดจำได้ Grey Matters (2009)
There's probably not too much upside to scaring a senator... except to provide some perspective.เรามีชีวิตอยู่ขณะหนึ่ง... ...และเมื่อเราตาย เร็วกว่าที่เราวางแผนไว้ Edge of Darkness (2010)
For a moment.ในชั่วขณะหนึ่ง Shadow Games (2010)
For a while we thought you for the afterlife.ชั่วขณะหนึ่ง พวกเราคิดว่าแกจะลงนรกไปซะแล้ว Great and Unfortunate Things (2010)
We may be getting a glimpse into the other side.เราอาจมองเห็นเอกภพอีกด้านนึงได้ ชั่วขณะหนึ่ง The Man from the Other Side (2010)
For a moment, I didn't think you'd come.ชั่วขณะหนึ่ง ฉันไม่คิดว่าเธอจะมา Reflection of Desire (2010)
It was as if, for one moment, Fiona had actually found her true love!มันเหมือนกับว่า ชั่วขณะหนึ่ง ฟิโอนาได้เจอกับรักแท้แล้ว! Shrek Forever After (2010)
For a moment, I had my honor back.ชั่วขณะหนึ่ง ข้าได้เกียรติยศของข้าคืนมา The Last Airbender (2010)
For, like, a minute.เหมือนเช่นเวลาชั่วขณะหนึ่ง Beastly (2011)
But once I realised the problem was not you, but within me,แต่ในช่วงขณะหนึ่งข้ากลับเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เจ้า แต่อยู่ที่ข้า Kung Fu Panda 2 (2011)
♪ For a little while.ในชั่วขณะหนึ่ง Will (2011)
♪ Although it took a while.ข้ามผ่านชั่วขณะหนึ่ง Will (2011)
Now Mr. Jane is going to stand up here in a moment, and he's going to tell you that Timothy Carter was Red John.ตอนนี้ คุณเจน กำลังจะออกมายืนอยู่ตรงนี้ ขณะหนึ่ง, และเค้ากำลังจะบอคุณว่า Scarlet Ribbons (2011)
I know it's just temporary, because of how things were before, but...ฉันรู้ มันก็แค่ชั่วขณะหนึ่ง เพราะ เรื่องก่อนหน้านั้น แต่... Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
I've been so shocked that I'm suffering from post traumatic stress.ฉันรู้สึกได้ทันทีเลย ฉันเกิดช็อคไปชั่วขณะหนึ่ง ทันทีเหรอ Flower Boy Ramyun Shop (2011)
Every once in a while, a life-changing event will arrive with fanfare and excitement.ทุกครั้งในชั่วขณะหนึ่ง จะมีเหตุการณ์ที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตไปกับความตื่นเต้นและการใส่สี It Girl, Interrupted (2012)
Well, he lived in town for a while, right?ใช่ เขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้ ชั่วขณะหนึ่ง ใช่ไหม Fire/Ice (2012)
There are some moments that define our lives.มีเวลาบางชั่วขณะหนึ่ง ซึ่งสามารถกำหนดชีวิตคนเราได้ Entanglement (2012)
For a while, I thought I might have it in me.ชั่วขณะหนึ่งผมเคยคิดจะทำอย่างนั้น Identity Crisis (2012)
And for a while, it was like I always thought it would be.แล้วผมจะเป็นอย่างที่ ผมต้องการจะเป็นชั่วขณะหนึ่ง Pain & Gain (2013)
Once in a while, they tell us everything we need to know.ในชั่วขณะหนึ่ง พวกมันจะบอกเราทุกๆอย่างที่พวกเราจำเป็นต้องรู้ Read Before Use (2013)
Your inability to overcome Kol's compulsion for a single moment, even though it meant killing the person she loves the most in the world?ความสามารถในการเอาชนะการบังคับของโคลชั่วขณะหนึ่ง แม้ว่ามันหลายถึงการฆ่าคน ที่เธอรักมากที่สุดในโลก A View to a Kill (2013)
♪ Dreams unwind, love's state of mind... ♪ความฝันหยุดไป ความรักชั่วขณะหนึ่ง... Boy Parts (2013)
Briefly, I thought I might be the one to help her through this harrowing time, until I realized she called upon someone else.ชั่วขณะหนึ่งผมิดว่าอาจได้ช่วยเธอ ให้ผ่านเวลาอันแสนเจ็บปวดนี้ จนผมได้รู้ว่าเธอได้เชิญผู้อื่นมา The Sisters Mills (2015)
For a brief momentและชั่วขณะหนึ่ง The Lego Batman Movie (2017)
I instantly resolved on setting off for this place, to make my sentiments known to you.ฉันมีความตั้งใจอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อมายืนอยู่ตรงนี้ ด้วยความรู้สึกในใจของฉันที่จะรู้จากคุณ Episode #1.6 (1995)
The doctor says your heart must have stopped for a minute.หมอบอกว่าหัวใจเธอคงหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่ง The Red Violin (1998)
You didn't hear it from us, but in every girl's life, there comes a moment when she realizes that her mother just might be more messed up than she is.คุณไม่ได้ยินเรื่องนี้จากเรา แต่ทุกสิ่งในชีวิตเด็กสาว นั่นจะเข้ามาชั่วขณะหนึ่งเมื่อเธอเข้าใจ ซึ่งแม่ของเธออาจจะแค่ทำเรื่องยุ่งยากกว่าทีเป็นอยู่ตอนนี้ Bad News Blair (2007)
It means he has been waiting for this moment.มันหมายความว่าพระองค์รอคอยมาชั่วขณะหนึ่งแล้ว Lee San, Wind of the Palace (2007)
Hey, Dad. I'm sorry I haven't been around in awhile.Hey, Dad ฉันขอโทษ ฉันยังไม่ได้รับรอบ ในชั่วขณะหนึ่ง Balls of Fury (2007)
Yeah, for a while upstairs, I did try to hate you but couldn't.ใช่ ชั่วขณะหนึ่งในใจ ผมพยายามจะเกลียดคุณ แต่ทำไม่ได้ Namastey London (2007)
There is silence for a moment... there's nothing left to say..มีความเงียบชั่วขณะหนึ่ง... ไม่มีคำพูดใดๆ... Namastey London (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
for a moment[ADV] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
tick[N] ช่วงขณะหนึ่ง, See also: ช่วงระยะเวลาอันสั้น
trice[N] ชั่วขณะหนึ่ง
while[N] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
nonce(นอนซฺ) n. ขณะปัจจุบัน,ชั่วขณะหนึ่ง,จุดประสงค์ปัจจุบัน, Syn. present

English-Thai: Nontri Dictionary
nick(n) รอยย่น,ช่อง,ร่อง,เวลาขณะหนึ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
climate (n) ขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ไม่ใช่คำแปล คำนี้ไม่ได้มีความหมายคล้ายกับ weather คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจความหมายอย่างชัดเจนระหว่างคำสองคำนี้ จึงอยากให้ทางลองดูช่วยให้ความหมายอย่างชัดเจนว่า climate หมายถึง ลักษณะภูมิอากาศของภูมิประเทศ ส่วน weather คือ ลักษณะอากาศขณะหนึ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top