Search result for

ห้วน

(36 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้วน-, *ห้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วน[ADV] briefly, See also: brusquely, curtly, Syn. สั้น, Example: ถ้าเราพูดห้วนเขาก็เขียนห้วนไปตามเสียงด้วย
ห้วน[ADV] briefly, See also: shortly, abruptly, brusquely, abridgedly, bluntly, Syn. สั้นๆ, รวบรัด, Example: ถ้าเราพูดห้วนเขาก็เขียนห้วนไปตามเสียง
ห้วน[ADV] briefly, See also: brusquely, curtly, Syn. สั้นๆ, Example: ลูกชายตอบห้วนๆ แล้วก็เดินหนีไปอย่างไม่สนใจ, Thai definition: อย่างที่ไม่มีหางเสียง
ห้วน[ADV] abruptly, See also: briefly, shortly, brusquely, bluntly, Syn. ไม่มีหางเสียง, สั้นๆ, Example: ลูกชายตอบห้วนๆ แล้วก็เดินหนีไป ไม่สนใจแม่เลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห้วน, ห้วนว. สั้น ๆ, ไม่มีหางเสียง, เช่น พูดห้วน ๆ, มีลักษณะที่จบลงอย่างรวบรัด เช่น บทความเรื่องนี้จบลงอย่างห้วน ๆ.
ลุ่น, ลุ่น ๆห้วน เช่น พูดลุ่น ๆ ไม่น่าฟัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(*Referring to her lack of formality to an upperclassman)(*หมายถึง การไม่เคารพต่อผู้ที่มีระดับสูงกว่า) คำพูดของเธอมันห้วนไป Episode #1.1 (2009)
I’m sure it’s bringing up all kinds of old ghosts.ย่าแน่ใจว่าจะทำให้วน ไปสู่เรื่องผีโบราณๆ อีก Dallas Alice Doesn't Live Here Anymore (2010)
You're not to hopscotch down memory lane.เธอไม่ควรเล่นเกม ให้คิดห้วนถึงอดีตเลย There Goes the Neighborhood (2010)
And your tone seems a bit short and rude.เสี่งคุณมันห้วนและหยาบคาย Dae Mul (2010)
I said you feel like an older brother to me, but who said to drop the formal speech?ฉันบอกว่านายเหมือนพี่ชายฉัน แต่ไม่ได้บอกให้นายพูดจาห้วนๆแบบนี้นะ Episode #1.14 (2010)
Don't try to be sneaky and talk to me like that! (Use honorific form instead of talking to me in the short-form! )อย่าทำลับๆล่อแล้วพูดกับฉันห้วนๆแบบนี้นะยะ Episode #1.2 (2013)
Again! (You spoke in the short-form! )พูดห้วนๆอีกแล้ว Episode #1.2 (2013)
And I'll admit I was a little curt that night.ผมยอมรับว่าคืนนั้นผมห้วนๆ ไปหน่อย La La Land (2016)
Curt?- ห้วน La La Land (2016)
To put it bluntly, he is a liar.ที่จะนำมันห้วนๆเขาเป็นคน โกหก Denial (2016)
The terseness of your email made it sound specific and time-related.คุณเขียนอีเมลสั้นห้วน ดูเหมือนมีข้อจำกัดและเกี่ยวพันกับเวลา Split (2016)
Sorry if I was short with you this morning.ขอโทษนะ ถ้าฉันห้วนกันเธอไปหน่อยเมื่อเช้านี้ Dex, Lies, and Videotape (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน[adj.] (hūan-hūan) FR: laconique
ห้วน[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
curt[ADJ] ห้วน, See also: ที่ใช้คำน้อย, Syn. terse
curtly[ADV] ห้วนๆ, Syn. briefly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
curt(เคิร์ท) adj. สั้น,ห้วน,หยาบ,ลุ่น, See also: curtness n. ดูcurt
discordant(ดิสคอ'เดินทฺ) adj. ซึ่งขัดแย้งกัน,บาดหมางกัน,ทะเลาะกัน,ต่อสู้กัน,ไม่เข้าหู,ห้วน, Syn. contradictory
short(ชอร์ท) adj. สั้น,เตี้ย,ต่ำ,ย่อ,ตื้น,ลุ่น,ห้วน,ระยะสั้น,สังเขป,ใกล้,ไม่นาน,ขาดแคลน,ขาด,ไม่ถึง,ไม่พอ,ไม่ดีพอ,อ่อน,น้อย,เปราะ,บอบบาง (เสียง) ,ไม่เน้น, short of น้อยกว่า,เลวกว่า,ไม่เพียงพอ adv. กะทันหัน,ทันใดนั้นเอง,ฉับพลัน,สั้น ๆ ,ย่อ ๆ ,โดยสังเขป,ใกล้,ย่น,ไม่ถึง
untreadผอันเทรด') vt. ห้วนกลับ,กลับทางเดิม,กลับคืน

English-Thai: Nontri Dictionary
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด
short(adj) สั้น,เตี้ย,น้อย,ห้วน,ใกล้,ไม่นาน,บอบบาง
shorten(vi) ห้วน,สั้นลง,ย่อลง,เตี้ยลง
shortly(adv) ในไม่ช้า,โดยย่อ,โดยสั้นๆ,ห้วน,คร่าวๆ,โดยสรุป
terse(adj) สั้น,ห้วน,รวบรัด,กะทัดรัด

German-Thai: Longdo Dictionary
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top