ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brusque

B R AH1 S K   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brusque-, *brusque*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brusque[ADJ] พูดน้อยคำและไม่สุภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
brusquerie(บรัส'คะรี) n. ดูbrusqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
brusque(adj) ผลุนผลัน,รีบ,หุนหัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I apologize for being so brusque on the phone and for my tardiness.ขออภัยที่ผมพูดไม่ค่อยดีทางโทรศัพท์ แล้วก็เรื่องที่ผมมาช้า Knight Rider (2008)
But I am against a bright girl like Jan Di... being together with someone so brusque like you.แต่เด็กสาวอย่างจันดีดูจะเหมาะสมกับคนอย่างหลานนะ เด็กชาย... . Episode #1.22 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระด้าง[ADJ] harsh, See also: brusque, hard, rough, strident, dissonant, raucous, Syn. แข็ง, Ant. อ่อน, ละมุน, นิ่ม, Example: เขาส่งเสียงแหบห้าวกระด้างกว่าที่เคยพูดตามปกติ, Thai definition: ที่มีลักษณะขัดแข็ง หมายถึง ที่มีกิริยาวาจาไม่อ่อนตาม
ห้วน[ADV] briefly, See also: brusquely, curtly, Syn. สั้น, Example: ถ้าเราพูดห้วนเขาก็เขียนห้วนไปตามเสียงด้วย
ห้วนๆ[ADV] briefly, See also: brusquely, curtly, Syn. สั้นๆ, Example: ลูกชายตอบห้วนๆ แล้วก็เดินหนีไปอย่างไม่สนใจ, Thai definition: อย่างที่ไม่มีหางเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly   FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly   FR: brutalement ; brusquement
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
ห้วน[adj.] (hūan = huan) EN: short ; abrupt ; brusque ; curt   FR: laconique ; concis
ห้วน[adv.] (hūan = huan) EN: briefly ; shortly ; abruptly ; brusquely ; abridgedly ; bluntly ; curtly   
ห้วน ๆ[adv.] (hūan-hūan) EN: abruptly ; briefly ; shortly ; brusquely ; bluntly ; curtly   FR: laconiquement
จู่ ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden   FR: soudainement ; brusquement
กะทันหัน = กระทันหัน[adj.] (kathanhan = krathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected   FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUSQUE B R AH1 S K
BRUSQUELY B R AH1 S K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brusque (j) brˈuːsk (b r uu1 s k)
brusquely (a) brˈuːskliː (b r uu1 s k l ii)
brusqueness (n) brˈuːsknəs (b r uu1 s k n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんもほろろ;けんもほろほろ(ik)[, kenmohororo ; kenmohorohoro (ik)] (adj-na,adj-no) curt; blunt; brusque [Add to Longdo]
ぶっきら棒[ぶっきらぼう, bukkirabou] (adj-na,n) curt; blunt; brusque; (P) [Add to Longdo]
突慳貪;突っ慳貪[つっけんどん, tsukkendon] (adj-na) (uk) blunt; curt; brusque [Add to Longdo]
仏頂[ぶっちょう, bucchou] (n) (1) (See 肉髻) crown of a buddha's head; (n,adj-na) (2) brusqueness; grumpiness [Add to Longdo]
無愛嬌;無愛敬[ぶあいきょう, buaikyou] (n) (1) unamiability; (adj-na) (2) brusque; unfriendly; unsociable; curt [Add to Longdo]
無骨;武骨[ぶこつ, bukotsu] (adj-na,n) boorish; unrefined; rustic; uncouth; clumsy; brusque [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brusque \Brusque\, a. [F. brusque, from It. brusco brusque,
   tart, sour, perh. fr. L. (vitis) labrusca wild (vine); or cf.
   OHG. bruttisc grim, fr. brutti terror.]
   Rough and prompt in manner; blunt; abrupt; bluff; as, a
   brusque man; a brusque style.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brusque
   adj 1: marked by rude or peremptory shortness; "try to cultivate
       a less brusque manner"; "a curt reply"; "the salesgirl
       was very short with him" [syn: {brusque}, {brusk},
       {curt}, {short(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top