Search result for

ภาพลวง

(34 entries)
(0.0338 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาพลวง-, *ภาพลวง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลวง[N] illusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพหลอน, Example: เขามักจะวาดภาพลวงจากอดีตที่สวยงามเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อบกพร่องในปัจจุบัน, Thai definition: ความนึกคิดในสมองที่หลงคิดว่าเป็นจริงทั้งๆ ที่เป็นสิ่งไม่จริง
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
ภาพลวงตา[N] mirage, Example: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่, Thai definition: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาพลวงตาน. ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง เช่น เห็นพยับแดดเป็นนํ้า เห็นเชือกเป็นงู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
Illusion?ภาพลวงเหรอ ? Kung Fu Panda (2008)
That is no illusion, Master.นั่นไม่ใช่ภาพลวง อาจารย์ Kung Fu Panda (2008)
The message of the constellations- had he imagined it because of his desperate circumstance?สัณญานของกลุ่มดวงดาว ที่เขาเห็นเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากภาวะสิ้นหวังของเขา? Doubt (2008)
The whole planet is attentive to these metronomes of our hopes and illusions.โลกทั้งโลกกลายเป็น นครหลวงแห่งความหวังและภาพลวงตา Home (2009)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
How long can this mirage continue to prosper?ภาพลวงตานี้ จะอยู่ได้นานแค่ไหน? Home (2009)
And throw this world back into war.ความฝัน.. และภาพลวงตา.. Goemon (2009)
It's- It's all fake. Jeb Dexter strung up.มันก็เป็นแค่ภาพลวงตา แค่กลลวง Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
- What? Something happened to Jeb?เจบ เด็กสเตอร์ โดนแขวนคอตาย นั่นเป็นภาพลวงตาด้วยหรือเปล่า Criss Angel Is a Douche Bag (2009)
Now who messes with the blowfish, Jesse?เพื่อให้ปลาตัวอื่นๆกลัวมัน และหนีไป และนั่นแหล่ะคือตัวนาย นายคือปลาาปักเป้า นายเห็นไหม ทั้งหมดนั่นมันเป้นแค่ภาพลวงตา Negro Y Azul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirage[N] ภาพลวงตา, See also: สิ่งลวงตา, Syn. illusion, delusion
optical illusion[N] ภาพลวงตา
phantasm[N] ภาพลวงตา, See also: ภาพหลอน, Syn. delusion, hallucination
phantasy[N] ภาพลวงตา
phantom[N] สิ่งที่ไม่มีตัวตน, See also: ภาพลวงตา, ภาพหลอน, สิ่งลวงตา
stardust[N] จินตนาการ, See also: ภาพลวงตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ghost(โกสทฺ) n. ภูต,ผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
illusory(อิลู'ซะรี) adj. ซึ่งทำให้ภาพลวง,หลอกลวง,มายา,ไม่แท้จริง, See also: illusoriness,illusiveness n., Syn. See also: illusive.
kaleidoscope(คะไล'ดะสโคพ) n. กล้องภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่นประกบกันในกล้อง
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,
star dustn. ละอองดาว,จินตนาการ,ภาพลวงตา
wraith(เรธ) n. เจตภูต,ภูติผีปีศาจ,ภาพลวงตา, See also: wraithlike adj., Syn. specter,ghost

English-Thai: Nontri Dictionary
delusion(n) การหลอกลวง,การตบตา,โมหันธ์,ภาพลวงตา,ความเข้าใจผิด
ghost(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผี,ภาพลวงตา,เงา,วิญญาณ
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา
wraith(n) ปีศาจ,ภูตผี,วิญญาณ,เจตภูต,ภาพลวงตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top