ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ultimate-

AH1 L T AH0 M AH0 T   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ultimate, *ultimate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimate[ADJ] ที่สุด, See also: ที่มากที่สุด, Syn. greatest, extreme
ultimate[ADJ] สุดท้าย, Syn. final
ultimate[ADJ] พื้นฐาน, Syn. fundamental
ultimate[N] จุดสูงสุด, See also: จุดที่มากที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ultimate(อัล'ทิเมท) adj. สุดท้าย,ไกลสุด,มากสุด,ที่สุด,สูงที่สุด,พื้นฐาน,ทั้งหมด n. จุดสุดท้าย,หลักการขั้นพื้นฐาน, See also: ultimately adv. ultimateness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ultimate(adj) สุดท้าย,ไกลสุด,ถึงที่สุด,ทั้งหมด,ที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ultimateสุดท้าย, ปลายสุด, สูงสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ที่สุด, ท้ายสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultimateอันติมะ, ปรมัตถะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ultimateที่สุด, ขั้นที่สุด, ท้ายสุด, อันติมะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dogging is the combination of two revolutions - the motor vehicle revolution and the sexual revolution, making the ultimate form of sexual expression.พวกนายได้เก็บความทรงจำ งานคืนนี้กลับไปชักว่าว ไปจนวันตายแน่นอนเลยล่ะ ดีจัง คนวางแผน ชักว่าวก่อนตายไว้ให้แล้ว Sexy Rollercoasters (2017)
And here she is! Our ultimate super pig!และมันอยู่นี่แล้วค่ะ สุดยอดซูเปอร์หมูของเรา Okja (2017)
The ultimate super pig! But who will it be?ได้เป็นสุดยอดซูเปอร์หมู แต่เขาจะเป็นใคร Okja (2017)
For the ultimate honor.เพื่อรับเกียรติอันสูงสุด The Boss Baby (2017)
Is this the ultimate doorway to all things we call unknown?สิ่งนี้จะเป็นสุดยอดประตู... ที่เปิดไปสู่ทุกสิ่งที่เราไม่รู้จักได้ไหม Split (2016)
- We'll have ultimate power.อำนาจจะไร้เทียมทาน Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
But the ultimate decision...แต่การตัดสินใจสุดท้าย... Snowden (2016)
This had been the ultimate commercial break.นี่คือโฆษณาแสนสุขที่ว่านั้น Deadpool (2016)
It's the ultimate geographical suicide.ฆ่าตัวตายทางภูมิศาสตร์ Passengers (2016)
The Yellowjacket is an all-purpose weapon of war capable of altering the size of the wearer for the ultimate combat advantage.เยลโล่ว์แจ็คเก็ต ยุทโธปกรณ์รบเพื่อทุกภารกิจ สามารถย่อขยายขนาดผู้ใส่ เพื่อศักยภาพการรบสูงสุด Ant-Man (2015)
The ultimate secret weapon.สุดยอดอาวุธลับ Ant-Man (2015)
Red Skull was following the principal that Hydra was built upon, that the ultimate power was not of this world.ไม่ใช่ๆ เร้ดสกัลน่ะทำตามหลักการ ที่สร้างไฮดร้าขึ้นมา ว่าอำนาจสูงสุดมันไม่ได้เป็นของโลกใบนี้ Many Heads, One Tale (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultimateAlthough our universe is still young, theorists are busy exploring its ultimate fate.
ultimateCitizens are the ultimate sovereigns.
ultimateHe made the ultimate decision.
ultimateHe will ultimately pass the exam.
ultimateI get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.
ultimateOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ultimateOur ultimate goal is to establish world peace.
ultimateThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimateThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimateThe rebel was ultimately captured and confined to prison.
ultimateThe ultimate question for me is whether I like business.
ultimateUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้นสูงสุด[ADJ] ultimate, See also: elite, Syn. ลำดับสูงสุด, Example: บทลงโทษขั้นสูงสุดของการค้ายาเสพติด คือ การประหารชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำดับสูงสุด[adj.] (lamdap sūngsut) EN: ultimate   

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTIMATE    AH1 L T AH0 M AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimate    (j) ˈʌltɪmət (uh1 l t i m @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endverbraucher {pl}ultimate consumers [Add to Longdo]
Enddruck {m}ultimate pressure [Add to Longdo]
Letztverbraucher {m}; Endverbraucher {m}ultimate consumer [Add to Longdo]
Reißdehnung {f}ultimate elongation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimate \Ul"ti*mate\, a. [LL. ultimatus last, extreme, fr. L.
   ultimare to come to an end, fr. ultimus the farthest, last,
   superl. from the same source as ulterior. See {Ulterior}, and
   cf. {Ultimatum}.]
   1. Farthest; most remote in space or time; extreme; last;
    final.
    [1913 Webster]
 
       My harbor, and my ultimate repose.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Many actions apt to procure fame are not conductive
       to this our ultimate happiness.    --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Last in a train of progression or consequences; tended
    toward by all that precedes; arrived at, as the last
    result; final.
    [1913 Webster]
 
       Those ultimate truths and those universal laws of
       thought which we can not rationally contradict.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Incapable of further analysis; incapable of further
    division or separation; constituent; elemental; as, an
    ultimate particle; an ultimate constituent of matter.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate analysis} (Chem.), organic analysis. See under
    {Organic}.
 
   {Ultimate belief}. See under {Belief}.
 
   {Ultimate ratio} (Math.), the limiting value of a ratio, or
    that toward which a series tends, and which it does not
    pass.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Final; conclusive. See {Final}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimate \Ul"ti*mate\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Ultimated}; p.
   pr. & vb. n. {Ultimating}.]
   1. To come or bring to an end or issue; to eventuate; to end.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. To come or bring into use or practice. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analysis \A*nal"y*sis\, n.; pl. {Analyses}. [Gr. ?, fr. ? to
   unloose, to dissolve, to resolve into its elements; ? up + ?
   to loose. See {Loose}.]
   1. A resolution of anything, whether an object of the senses
    or of the intellect, into its constituent or original
    elements; an examination of the component parts of a
    subject, each separately, as the words which compose a
    sentence, the tones of a tune, or the simple propositions
    which enter into an argument. It is opposed to
    {synthesis}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) The separation of a compound substance, by
    chemical processes, into its constituents, with a view to
    ascertain either (a) what elements it contains, or (b) how
    much of each element is present. The former is called
    {qualitative}, and the latter {quantitative analysis}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Logic) The tracing of things to their source, and the
    resolving of knowledge into its original principles.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) The resolving of problems by reducing the
    conditions that are in them to equations.
    [1913 Webster]
 
   5.
    (a) A syllabus, or table of the principal heads of a
      discourse, disposed in their natural order.
    (b) A brief, methodical illustration of the principles of
      a science. In this sense it is nearly synonymous with
      synopsis.
      [1913 Webster]
 
   6. (Nat. Hist.) The process of ascertaining the name of a
    species, or its place in a system of classification, by
    means of an analytical table or key.
    [1913 Webster]
 
   {Ultimate}, {Proximate}, {Qualitative}, {Quantitative}, and
   {Volumetric analysis}. (Chem.) See under {Ultimate},
    {Proximate}, {Qualitative}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultimate
   adj 1: furthest or highest in degree or order; utmost or
       extreme; "the ultimate achievement"; "the ultimate
       question"; "man's ultimate destiny"; "the ultimate
       insult"; "one's ultimate goal in life" [ant: {proximate}]
   2: being the last or concluding element of a series; "the
     ultimate sonata of that opus"; "a distinction between the
     verb and noun senses of `conflict' is that in the verb the
     stress is on the ultimate (or last) syllable"
   n 1: the finest or most superior quality of its kind; "the
      ultimate in luxury"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top