หรือคุณหมายถึง toughneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toughness

T AH1 F N AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toughness-, *toughness*, toughnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toughness[N] ความเหนียว, Syn. firmness
toughness[N] ความยาก, Syn. difficulty
toughness[N] ความอดทน, See also: ความทรหด, Syn. endurance

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียว[N] toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai definition: การดึงขาดยาก
ความทรหด[N] toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUGHNESS    T AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toughness    (n) tˈʌfnəs (t uh1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タフネス[, tafunesu] (n) toughness [Add to Longdo]
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toughness \Tough"ness\, n.
   The quality or state of being tough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toughness
   n 1: enduring strength and energy [syn: {stamina}, {staying
      power}, {toughness}]
   2: the property of being big and strong [syn: {huskiness},
     {ruggedness}, {toughness}]
   3: the elasticity and hardness of a metal object; its ability to
     absorb considerable energy before cracking [syn: {temper},
     {toughness}]
   4: impressive difficulty [syn: {formidability}, {toughness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top