หรือคุณหมายถึง toughneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toughness

T AH1 F N AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toughness-, *toughness*, toughnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toughness[N] ความเหนียว, Syn. firmness
toughness[N] ความยาก, Syn. difficulty
toughness[N] ความอดทน, See also: ความทรหด, Syn. endurance

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหนียว[N] toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai definition: การดึงขาดยาก
ความทรหด[N] toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness   FR: consistance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOUGHNESS    T AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toughness    (n) tˈʌfnəs (t uh1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タフネス[, tafunesu] (n) toughness [Add to Longdo]
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toughness \Tough"ness\, n.
   The quality or state of being tough.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toughness
   n 1: enduring strength and energy [syn: {stamina}, {staying
      power}, {toughness}]
   2: the property of being big and strong [syn: {huskiness},
     {ruggedness}, {toughness}]
   3: the elasticity and hardness of a metal object; its ability to
     absorb considerable energy before cracking [syn: {temper},
     {toughness}]
   4: impressive difficulty [syn: {formidability}, {toughness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top