ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reprieve

R IY0 P R IY1 V   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprieve-, *reprieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprieve[VT] พักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. grant respite, pardon
reprieve[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
reprieve[N] การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
reprieve[N] การบรรเทา, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. alleviation, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprieve(รีพรีฟว') vt.,บรรเทาโทษ,บรรเทา,ลด n. การบรรเทาโทษ,คำสั่งบรรเทาโทษ,การบรรเทาชั่วคราว, See also: repriever n., Syn. suspend,remit

English-Thai: Nontri Dictionary
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieve ## don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieveAir: Part 3 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอการลงโทษ[v. exp.] (chalø kān longthōt) EN: reprieve   
ลดหย่อนผ่อนโทษ[x.] (lotyøn phǿn thōt) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty   FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
รอการลงโทษ[v. exp.] (rø kān longthōt) EN: reprieve   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRIEVE R IY0 P R IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprieve (v) rˈɪprˈiːv (r i1 p r ii1 v)
reprieved (v) rˈɪprˈiːvd (r i1 p r ii1 v d)
reprieves (v) rˈɪprˈiːvz (r i1 p r ii1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnadenfrist {f} | Gnadenfristen {pl}reprieve | reprieves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprieve \Re*prieve\ (r?-pr?v"), v. t. [imp. & p. p. {Reprieved}
   (-pr?vd"); p. pr. & vb. n. {Reprieving}.] [OE. repreven to
   reject, disallow, OF. reprover to blame, reproach, condemn
   (pres. il reprueve), F. r['e]prouver to disapprove, fr. L.
   reprobare to reject, condemn; pref. re- re- + probare to try,
   prove. See {Prove}, and cf. {Reprove}, {Reprobate}.]
   [1913 Webster]
   1. To delay the punishment of; to suspend the execution of
    sentence on; to give a respite to; to respite; as, to
    reprieve a criminal for thirty days.
    [1913 Webster]
 
       He reprieves the sinnner from time to time.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve for a time, or temporarily.
    [1913 Webster]
 
       Company, thought it may reprieve a man from his
       melaneholy yet can not secure him from his
       conscience.              --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprieve \Re*prieve"\ (r?-pr?v"), n.
   1. A temporary suspension of the execution of a sentence,
    especially of a sentence of death.
    [1913 Webster]
 
       The morning Sir John Hotham was to die, a reprieve
       was sent to suspend the execution for three days.
    --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   2. Interval of ease or relief; respite.
    [1913 Webster]
 
       All that I ask is but a short reprieve,
       ll I forget to love, and learn to grieve. --Denham.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprieve
   n 1: a (temporary) relief from harm or discomfort [syn:
      {reprieve}, {respite}]
   2: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   3: a warrant granting postponement (usually to postpone the
     execution of the death sentence)
   4: the act of reprieving; postponing or remitting punishment
     [syn: {reprieve}, {respite}]
   v 1: postpone the punishment of a convicted criminal, such as an
      execution [syn: {reprieve}, {respite}]
   2: relieve temporarily

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top