ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reprieved

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprieved-, *reprieved*, repriev, reprieve
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reprieved มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reprieved*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprieve[VT] พักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. grant respite, pardon
reprieve[VT] ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
reprieve[N] การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
reprieve[N] การบรรเทา, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. alleviation, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprieve(รีพรีฟว') vt.,บรรเทาโทษ,บรรเทา,ลด n. การบรรเทาโทษ,คำสั่งบรรเทาโทษ,การบรรเทาชั่วคราว, See also: repriever n., Syn. suspend,remit

English-Thai: Nontri Dictionary
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Others, if they collaborate, are reprieved. They will return to Saloอื่นๆ, ถ้าเขาร่วมงาน, are reprieved เขาจะคืนถึง Salo Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"There have been no stays or reprieves,โดยไม่มีการลดหย่อน Changeling (2008)
To offer the two reprieves, you must press bothbuttonsat onceintheboxbefore you.เพื่อช่วยบางคน กดแค่สองปุ่ม ที่อยู่ในกรง พร้อมๆ กัน Saw VI (2009)
# don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieve ## don't forget to breathe # # your whole life is here # # no eleventh-hour reprieve # Air: Part 3 (2009)
Arthur mitchell, you just got a reprieve.อาร์เธอ มิตเชล นายเพิ่งได้รับการเลื่อนโทษประหาก Road Kill (2009)
Arthur mitchell, you just got a reprieve.อาเธอร์ มิเชล\ คุณเพิ่งได้รับการเลื่อนโทษประหาร Hungry Man (2009)
You've all been reprieved.เราได้อภัยโทษ Dream On (2010)
Did he plead for a reprieve?เขาขอร้องให้เจ้ามีเมตตาไหม Lord Snow (2011)
Looks like you earned yourself a reprieve.ดูเหมือนว่าเธอเพิ่งได้เลื่อนการประหารออกไป Lauren (2011)
"Carter Damon" would appreciate a short reprieve.คาร์เตอร์ เดเมี่ยน คงจะไม่ว่าอะไร ถ้าลูกจะเลื่อนการประหารออกไปซักแปบ Eye of the Beholder (2011)
For me, coming here is a reprieve.สำหรับฉันการมาที่นี่ คือการบรรเทา Piggy Piggy (2011)
What if I didn't deserve that reprieve?ถ้าผมไม่สมควรได้รับ การยกเลิกโทษประหารนั่น Absolution (2012)
Annie! You just got yourself a reprieve.แอนนี่ เธอเพิ่งได้รับการบรรเทาโทษ Hit (2012)
I know you have a good heart. A reprieve... I'm begging you.ข้ารู้ว่าท่านจิตใจดี เลื่อนการประหารออกไปเถอะ ข้าขอร้อง Arthur's Bane: Part Two (2012)
Their cruelty was boundless, and as time passed transgressors realized there would be no reprieve.ความโหดร้ายของพวกเขาไม่มีลิมิต และเมื่อเวลาผ่านไป ผู้ล่วงละเมิดคิดได้ว่าโทษของพวกเขาคงไม่เบาลง Pizza Box (2013)
Oh, a slight reprieve. And Little Star?โอ้ อภัยโทษเล็กน้อย ลิตเติ้ลสตาร์หล่ะ? Out of the Frying Pan (2013)
They will not ask for a reprieve.พวกเขาจะไม่ถาม สำหรับการอภัยโทษ. Last Knights (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอการลงโทษ[v. exp.] (chalø kān longthōt) EN: reprieve   
ลดหย่อนผ่อนโทษ[x.] (lotyøn phǿn thōt) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty   FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
รอการลงโทษ[v. exp.] (rø kān longthōt) EN: reprieve   

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRIEVE R IY0 P R IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprieve (v) rˈɪprˈiːv (r i1 p r ii1 v)
reprieved (v) rˈɪprˈiːvd (r i1 p r ii1 v d)
reprieves (v) rˈɪprˈiːvz (r i1 p r ii1 v z)
reprieving (v) rˈɪprˈiːvɪŋ (r i1 p r ii1 v i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, / ] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality, #10,639 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frist {f}reprieve [Add to Longdo]
Gnadenfrist {f} | Gnadenfristen {pl}reprieve | reprieves [Add to Longdo]
befristendreprieving [Add to Longdo]
befristetreprieved [Add to Longdo]
befristetreprieves [Add to Longdo]
begnadigen | begnadigend | begnadigtto reprieve | reprieving | reprieved [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reprieve \Re*prieve\ (r?-pr?v"), v. t. [imp. & p. p. {Reprieved}
   (-pr?vd"); p. pr. & vb. n. {Reprieving}.] [OE. repreven to
   reject, disallow, OF. reprover to blame, reproach, condemn
   (pres. il reprueve), F. r['e]prouver to disapprove, fr. L.
   reprobare to reject, condemn; pref. re- re- + probare to try,
   prove. See {Prove}, and cf. {Reprove}, {Reprobate}.]
   [1913 Webster]
   1. To delay the punishment of; to suspend the execution of
    sentence on; to give a respite to; to respite; as, to
    reprieve a criminal for thirty days.
    [1913 Webster]
 
       He reprieves the sinnner from time to time.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   2. To relieve for a time, or temporarily.
    [1913 Webster]
 
       Company, thought it may reprieve a man from his
       melaneholy yet can not secure him from his
       conscience.              --South.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top