ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpert

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpert-, *inexpert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpert[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, amateurish, unqualified, Ant. professional

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpert    (j) ˈɪnˈɛkspɜːʳt (i1 n e1 k s p @@ t)
inexpertly    (a) ˈɪnˈɛkspɜːʳtliː (i1 n e1 k s p @@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
素人目[しろうとめ, shiroutome] (n) inexpert or untrained eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexpert \In`ex*pert"\, a. [L. inexpertus inexperienced: cf. F.
   inexpert. See {In-} not, and {Expert}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of experience or of much experience. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not expert; not skilled; destitute of knowledge or
    dexterity derived from practice. --Akenside.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpert
   adj 1: lacking professional skill or expertise; "a very
       amateurish job"; "inexpert but conscientious efforts";
       "an unskilled painting" [syn: {amateurish}, {amateur},
       {inexpert}, {unskilled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top