ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inexpert

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inexpert-, *inexpert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inexpert[ADJ] ซึ่งไม่ชำนาญ, See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. unskilled, amateurish, unqualified, Ant. professional

English-Thai: Nontri Dictionary
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มือใหม่[adj.] (meūmai) EN: inexperienced   FR: inexpérimenté ; débutant ; inexpert ; novice ; nouveau
อ่อนหัด[v.] (ønhat) EN: be inexperienced ; be inexpert ; be green   
อ่อนหัด[adj.] (ønhat) EN: inexperienced ; unskillful ; inexpert   FR: novice ; inexpérimenté ; peu expérimenté

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inexpert    (j) ˈɪnˈɛkspɜːʳt (i1 n e1 k s p @@ t)
inexpertly    (a) ˈɪnˈɛkspɜːʳtliː (i1 n e1 k s p @@ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二把刀[èr bǎ dāo, ㄦˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ, ] inexpert; a botcher, #135,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
拙い[つたない;まずい, tsutanai ; mazui] (adj-i) (1) (uk) (See 不味い) poor-quality; shoddy; crude; (2) unskillful; inexpert; maladroit; inept; foolish; clumsy; (3) unlucky [Add to Longdo]
素人目[しろうとめ, shiroutome] (n) inexpert or untrained eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inexpert \In`ex*pert"\, a. [L. inexpertus inexperienced: cf. F.
   inexpert. See {In-} not, and {Expert}.]
   [1913 Webster]
   1. Destitute of experience or of much experience. [Obs.]
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Not expert; not skilled; destitute of knowledge or
    dexterity derived from practice. --Akenside.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inexpert
   adj 1: lacking professional skill or expertise; "a very
       amateurish job"; "inexpert but conscientious efforts";
       "an unskilled painting" [syn: {amateurish}, {amateur},
       {inexpert}, {unskilled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top