Search result for

indicator

(82 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indicator-, *indicator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indicator[N] ตัวบอก (สัญลักษณ์ย่อคือ indic.), See also: เครื่องบอก, ตัวบ่งชี้, Syn. pointer, notice, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indicator(อิน' ดิเคเทอะ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ, Syn. pointer, guide, sign หมายถึง อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวชี้บอกสภาพบางประการของเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้นว่า มีไฟแดงขึ้นที่หน่วยขับจานบันทึก (disk drive) เพื่อบอกว่าอุปกรณ์ส่วนนี้กำลังทำงาน หรืออาจเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโผล่ขึ้นบนจอภาพในระหว่างการกระทำการ (execution) เช่น มีสัญลักษณ์แสดงว่า ข้อมูลล้นหน่วยความจำ (overflow) เป็นต้น
vindicatory(วิน'ดะคะทอรี) adj. เป็นการแก้ต่าง,เป็นการแก้ตัว,เป็นการแก้แค้น,เป็นการทำโทษ., Syn. vindicative

English-Thai: Nontri Dictionary
indicator(n) เครื่องชี้บอก,คนบอกทาง,ดรรชนี,เครื่องชี้นำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indicatorตัวชี้บอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
indicatorตัวบ่งชี้, ตัวชี้บอก, เครื่องชี้บอก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
indicator lightไฟชี้บอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
indicatorอินดิเคเตอร์, สารที่บ่งชี้สมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือสมบัติบางอย่างที่มองเห็นได้ เช่น อินดิเคเตอร์สำหรับปฏิกิริยากรด-เบส จะเปลี่ยนเป็นสีหนึ่งในกรดและเป็นอีกสีหนึ่งในเบส  หรือบางชนิดเปลี่ยนเป็นสีต่าง ๆ ตามช่วง pH ของสารละลายนอกจากนี้ยังมีอินดิเคเตอร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Indicators ตัวบ่งชี้
เป็นตัวบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่ซับซ้อน เช่น อัตราการตายของทารก หรือบ่งชี้ถึงสภาพด้านการอนามัยของประชากร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Indicatorsอินดิเคเตอร์, เครื่องชี้วัด, ตัวบ่งชี้, สี, เครื่องบอก, ตัวชี้แนะ [การแพทย์]
Indicators (Biology)เครื่องชี้ภาวะ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Indicators and Reagentsสารทดลอง [การแพทย์]
Indicators, Nonreversibleอินดิเคเตอร์ชนิดไม่ผันกลับ [การแพทย์]
Indicators, Objectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดรูปธรรม [การแพทย์]
Indicators, Opticalตัวบ่งชี้ทางแสง [การแพทย์]
Indicators, Subjectiveเครื่องบ่งชี้ชนิดนามธรรม [การแพทย์]
Indicators, Well-Beingตัวชี้บ่งการอยู่ดีกินดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're indicator minerals.พวกมันเป็นตัวชี้วัดระดับแร่ฐาต The Itch (2008)
You can't see diamonds so you look for the indicator minerals.คุณไม่สามารถเห็นเพชร ดังนั้นคุณกำลังหาตัวชี้วัดแร่ฐาต The Itch (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
Late marriage is often an indicator of a discerning, goal-oriented individual.การแต่งงานช้าเป็นตัวบ่งชี้ว่า หมกหมุ่นในเป้าหมาย อันเป็นส่วนตัว A Night at the Bones Museum (2009)
Before you freak out, you should know that I double and triple checked the measurements and indicators.ก่อนที่คุณจะเตือนกลัว คุณควรจะรู้เรื่องนั้นเอาไว้ เพราะฉันตรวจสอบการวัดค่า และตัวบ่งชี้แล้วสามรอบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Did you miss all the subtle indicators, like me saying, "Howard, I am upset."งั้นเหรอ นายมองไม่เห็นพฤติกรรมอันแยบยล เช่น ฉันพูดว่า โฮเวิร์ด ฉันหัวเสียเหรอ The Guitarist Amplification (2009)
Two key indicators of hydrocyanic poisoning.สองตัวบ่งชี้ ว่าเป็นพิษจากไฮโดรไซยานิค The International (2009)
All of the important indicators are written in the bone,if you look carefully.หลักฐานทุกอย่าง ถูกจารึกไว้ในกระดูกหมดแล้ว ถ้าคุณดูให้ดีๆ นะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Well, if the root bulb's present, it could be an indicator that the hair was forcibly removed.แต่หากมีรากผมปรากฎอยู่ด้วย อาจช่วยบอกได้ว่าเส้นขนนี่้ มีการใช้แรงถอนขึ้นมา The Witch in the Wardrobe (2010)
I've never actually heard of any of those bands, which I think is a good indicator that they're cool.อันที่จริงฉันไม่เคยฟังเพลงของ วงอะไรพวกนั้นหรอก ซึ่งบอกได้เป็นอย่างดีเลยว่า คงเจ๋งกันทุกวง The Sorcerer's Apprentice (2010)
All indicators point to fundamentalists.All indicators point to fundamentalists. Perfect Sense (2011)
I've always found the treats you prepare for my visits are a reliable indicator of your level of spiritual turmoil.ฉันสังเกตมานานแล้วว่าเวลาเธอปรนนิบัติฉันยิ่งดี เธอยิ่งมีความรู้สึกผิดในใจมากเท่านั้น Searching (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indicatorAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งชี้นำ[N] pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, เครื่องชี้
เครื่องบ่งชี้[N] indicator, See also: pointer, gauge, index, mark, signal, sign, guide, Syn. ตัวบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: แกลเลอรี่ที่ตั้งขึ้นโดยเอกชนในเมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นกระแสความต้องการศิลปะของผู้คนบางกลุ่ม
เครื่องบ่งบอก[N] indicator, See also: index, guide, pointer, Syn. เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ
เครื่องชี้[N] pointer, See also: indicator, index, guide, Syn. เครื่องบ่งชี้, สิ่งชี้นำ, Example: การประปาใช้มาตรวัดน้ำเป็นเครื่องชี้สำหรับการเก็บเงินค่าใช้น้ำของแต่ละบ้าน
ข้อบ่งชี้[N] indicator, See also: descriptor, Syn. ข้อชี้ชัด, Example: หากผู้บริโภคตระหนักถึงข้อบ่งชี้นี้ อาจจะทำให้ความต้องการสินค้าลดลง, Count unit: ข้อ, ประการ, Thai definition: สิ่งที่ระบุหรืออ้างให้รู้โดยเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟเลี้ยว[n.] (fai līo) EN: turn signal lights ; indicator ; direction signal (am.)   FR: clignotant [m] ; clignoteur (Belg.) [m]
อินดิเคเตอร์[n.] (indikhētoē) EN: indicator   FR: indicateur [m]
ข้อบ่งชี้[n.] (khøbongchī) EN: indicator ; descriptor   FR: indicateur [m] ; descripteur [m]
เครื่องบ่งบอก[n. exp.] (khreūang bongbøk) EN: indicator ; indication   
เครื่องชี้[n. exp.] (khreūang chī) EN: indication ; indicator ; pointer ; sign   
เครื่องชี้บอก[n. exp.] (khreūang chī bøk) EN: indicator   
เครื่องชี้นำ[n. exp.] (khreūang chīnam) EN: indicator ; guide ; index   
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit) EN: economic indicator   FR: indicateur économique [m]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan) EN: key economic indicators   FR: principaux indicateurs économiques [mpl]
เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก[n. exp.] (khreūang chī phāwa sētthakit thī samkhan khøng lōk) EN: world economic indicators   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDICATOR    IH1 N D AH0 K EY2 T ER0
INDICATORS    IH1 N D AH0 K EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indicator    (n) (i1 n d i k ei t @ r)
indicators    (n) (i1 n d i k ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anzeigelampe {f}indicator lamp [Add to Longdo]
Anzeiger {m} | Anzeiger {pl}indicator | indicators [Add to Longdo]
Blinklicht {n} [auto]indicator light; flashing light [Add to Longdo]
Indikator {m} | Indikatoren {pl}indicator | indicators [Add to Longdo]
Indizierhahn {m}indicator cock [Add to Longdo]
Kontrollleuchte {f}indicator lamp [Add to Longdo]
Befestigungswulst {f} (Ventil)indicator ring (valve) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インジケータ;インジケーター[, injike-ta ; injike-ta-] (n) indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[, injike-taranpu] (n) {comp} indicator light [Add to Longdo]
インディケータ;インディケーター[, indeike-ta ; indeike-ta-] (n) indicator [Add to Longdo]
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P) [Add to Longdo]
ウエアインジケーター[, ueainjike-ta-] (n) wear indicator [Add to Longdo]
スタックポインタ[, sutakkupointa] (n) {comp} stack-pointer; stack indicator [Add to Longdo]
ダイヤルインジケーター[, daiyaruinjike-ta-] (n) dial indicator [Add to Longdo]
トレッドウエアインジケーター[, toreddoueainjike-ta-] (n) tread wear indicator [Add to Longdo]
ピックテスター[, pikkutesuta-] (n) dial indicator (wasei [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] (n) {comp} file position indicator [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指示剂[zhǐ shì jì, ㄓˇ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] indicator [Add to Longdo]
指示器[zhǐ shì qì, ㄓˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, ] indicator [Add to Longdo]
指示符[zhǐ shì fú, ㄓˇ ㄕˋ ㄈㄨˊ, ] indicator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インジケータ[いんじけーた, injike-ta] indicator [Add to Longdo]
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
インディケータ[いんでいけーた, indeike-ta] indicator [Add to Longdo]
スタックポインタ[すたっくぽいんた, sutakkupointa] stack pointer, stack indicator [Add to Longdo]
ファイル位置指示子[ファイルいちしじし, fairu ichishijishi] file position indicator [Add to Longdo]
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
モードインジケータ[もーどいんじけーた, mo-doinjike-ta] mode indicator [Add to Longdo]
レベル指示語[レベルしじご, reberu shijigo] level indicator [Add to Longdo]
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator [Add to Longdo]
関係指示記号[かんけいしじきごう, kankeishijikigou] relation indicator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Honey \Hon"ey\ (h[u^]n"[y^]), n. [OE. honi, huni, AS. hunig;
   akin to OS. honeg, D. & G. honig, OHG. honag, honang, Icel.
   hunang, Sw. h[*a]ning, Dan. honning, cf. Gr. ko`nis dust,
   Skr. ka[.n]a grain.]
   1. A sweet viscid fluid, esp. that collected by bees from
    flowers of plants, and deposited in the cells of the
    honeycomb.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is sweet or pleasant, like honey.
    [1913 Webster]
 
       The honey of his language.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Sweet one; -- a term of endearment. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Honey, you shall be well desired in Cyprus. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Honey is often used adjectively or as the first part of
      compound; as, honeydew or honey dew; honey guide or
      honeyguide; honey locust or honey-locust.
      [1913 Webster]
 
   {Honey ant} (Zool.), a small ant ({Myrmecocystus melliger}),
    found in the Southwestern United States, and in Mexico,
    living in subterranean formicares. There are larger and
    smaller ordinary workers, and others, which serve as
    receptacles or cells for the storage of honey, their
    abdomens becoming distended to the size of a currant.
    These, in times of scarcity, regurgitate the honey and
    feed the rest.
 
   {Honey badger} (Zool.), the ratel.
 
   {Honey bear}. (Zool.) See {Kinkajou}.
 
   {Honey buzzard} (Zool.), a bird related to the kites, of the
    genus {Pernis}. The European species is {Pernis apivorus};
    the Indian or crested honey buzzard is {Pernis
    ptilorhyncha}. They feed upon honey and the larv[ae] of
    bees. Called also {bee hawk}, {bee kite}.
 
   {Honey guide} (Zool.), one of several species of small birds
    of the family {Indicatorid[ae]}, inhabiting Africa and the
    East Indies. They have the habit of leading persons to the
    nests to wild bees. Called also {honeybird}, and
    {indicator}.
 
   {Honey harvest}, the gathering of honey from hives, or the
    honey which is gathered. --Dryden.
 
   {Honey kite}. (Zool.) See {Honey buzzard} (above).
 
   {Honey locust} (Bot.), a North American tree ({Gleditschia
    triacanthos}), armed with thorns, and having long pods
    with a sweet pulp between the seeds.
 
   {Honey month}. Same as {Honeymoon}.
 
   {Honey weasel} (Zool.), the ratel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indicator \In"di*ca`tor\ ([i^]n"d[i^]*k[=a]`t[~e]r), n. [L.: cf.
   F. indicateur.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, shows or points out; as, a fare
    indicator in a street car.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mach.) A pressure gauge; a water gauge, as for a steam
    boiler; an apparatus or instrument for showing the working
    of a machine or moving part; as:
    (a) (Steam Engine) An instrument which draws a diagram
      showing the varying pressure in the cylinder of an
      engine or pump at every point of the stroke. It
      consists of a small cylinder communicating with the
      engine cylinder and fitted with a piston which the
      varying pressure drives upward more or less against
      the resistance of a spring. A lever imparts motion to
      a pencil which traces the diagram on a card wrapped
      around a vertical drum which is turned back and forth
      by a string connected with the piston rod of the
      engine. See {Indicator card} (below).
    (b) A telltale connected with a hoisting machine, to show,
      at the surface, the position of the cage in the shaft
      of a mine, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mech.) The part of an instrument by which an effect is
    indicated, as an index or pointer.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any bird of the genus {Indicator} and allied
    genera. See {Honey guide}, under {Honey}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) That which indicates the condition of acidity,
    alkalinity, or the deficiency, excess, or sufficiency of a
    standard reagent, by causing an appearance, disappearance,
    or change of color, as in titration or volumetric
    analysis.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common indicators are litmus, trop[ae]olin, phenol
      phthalein, potassic permanganate, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Indicator card}, the figure drawn by an engine indicator, by
    means of which the working of the engine can be
    investigated and its power calculated. The Illustration
    shows one form of indicator card, from a steam engine,
    together with scales by which the pressure of the steam
    above or below that of the atmosphere, corresponding to
    any position of the engine piston in its stroke, can be
    measured. Called also {indicator diagram}.
 
   {Indicator telegraph}, a telegraph in which the signals are
    the deflections of a magnetic needle, as in the
    trans-Atlantic system.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indicator
   n 1: a number or ratio (a value on a scale of measurement)
      derived from a series of observed facts; can reveal
      relative changes as a function of time [syn: {index},
      {index number}, {indicant}, {indicator}]
   2: a signal for attracting attention
   3: a device for showing the operating condition of some system
   4: (chemistry) a substance that changes color to indicate the
     presence of some ion or substance; can be used to indicate
     the completion of a chemical reaction or (in medicine) to
     test for a particular reaction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top