ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

index

IH1 N D EH0 K S   
141 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -index-, *index*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
index[N] ดัชนี, See also: ดรรชนี, Syn. inventory, register, directory, list
index[N] ตัวชี้, See also: ตัววัด, ตัวบ่งชี้, Syn. indicator, pointer
index[VI] ทำดัชนี, Syn. reference, refer
index[VT] ทำดัชนี, Syn. reference, refer
index finger[N] นิ้วชี้, Syn. first finger, forefinger
index-linked[N] ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
index(อิน' เดคซฺ) n. ดรรชนี, เครื่องชี้, เข็มชี้, นิ้วชี้, เลขกำลังในเครื่องหมายพีชคณิต, สารบัญสิ่งตีพิมพ์ที่ต้องห้ามในศาสนาโรมันคาทอลิก (Index Librorum Prohibitorum) , หนังสือหรือวัตถุที่ต้องห้าม, สารบัญ, คำนำ. -vt. จัดให้มีสารบัญ, จัดให้มีดรรชนี, ใส่ดรรชนี, เ
index fingerนิ้วชี้, Syn. forefinger)
indexed fileแฟ้มดรรชนีหมายถึง แฟ้มพิเศษต่างหากที่บอกตำแหน่งที่อยู่ของระเบียนต่าง ๆ ที่เก็บ ไว้ในแฟ้มฐานข้อมูล (database file) การหาข้อมูลด้วยวิธีนี้ จะทำได้เร็วมาก
indexed sequential accessวิธีการเข้าถึงลำดับดรรชนีใช้ตัวย่อว่า ISAM (อ่านว่า ไอแซม) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ใช้ในโปรแกรมประเภทคลังข้อมูล
ach indexดัชนีทางโภชนาการ
price indexn. ดรรชนีราคา,ดรรชนีแสดงระดับการเปลี่ยนแปลงของสินค้ากับการบริการ

English-Thai: Nontri Dictionary
index(n) สารบัญ,เครื่องชี้,นิ้วชี้,เข็มชี้
index(vt) ทำสารบัญ,เป็นเครื่องชี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
index๑. นิ้วชี้ [มีความหมายเหมือนกับ forefinger]๒. ดรรชนี, ดัชนี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indexดัชนี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indexดรรชนี, ดัชนี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
index (เอก.); index (เอก.); indices (พหู.); indices (พหู.)ดัชนี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
index (เอก.); index (เอก.); indices (พหู.); indices (พหู.)ดัชนี [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
index annuityเงินรายปีตามดัชนี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
index bed; key bed; key horizon; marker bedชั้นหินหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
index caseผู้ป่วยต้นปัญหา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
index clauseข้อกำหนดดัชนี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
index contourเส้นชั้นหลัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indexดัชนี [เทคโนโลยีการศึกษา]
Indexดรรชนี หรือ ดัชนี
ดรรชนี หรือ บัญชีค้นคำ (index) เป็นการนำหัวข้อย่อยๆ และคำบางคำ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง มาจัดเรียงตามลำดับอักษร แล้วกำกับด้วยเลขหน้าที่หัวข้อย่อย และคำบางคำนั้นปรากฏอยู่ เพื่อช่วยให้ผู้อ่าน ได้ค้นหาเรื่องราวไปยังข้อมูลและแหล่งข้อมูลได้ตามต้องการและรวดเร็วขึ้น และเป็นการควบคุมทางบรรณานุกรมสำหรับสารสนเทศในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำดรรชนี

โครงสร้างของดรรชนี ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ดังนี้คือ

1. คำ กลุ่มคำ วลี ข้อความ ที่ใช้แทนเนื้อหา อาจเป็นคำที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร เป็นคำที่ปรากฏใช้บ่อบในเอกสาร หรือเป็นคำศัพท์มาตรฐานที่นำมาจากคู่มือหัวเรื่อง หรือศัพท์สัมพันธ์

2. ข้อมูลชี้แหล่งหรือตำแหน่งของสารสนเทศ เช่น ข้อมูลทางบรรณานุกรมของดรรชนีวารสาร ได้แ่ก่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปี และเลขหน้า เล่มที่ และหน้าที่ปรากฏเนื้อหา เป็นต้น

ประเภทของดรรชนี จำแนกได้ ดังนี้

1. จำแนกตามทรัพยากรสารสนเทศที่นำมาจัดทำ 3 ประเภท คือ

1.1 ดรรชนีวารสาร (Periodical index)

1.2 ดรรชนีหนังสือพิมพ์ (Newsapers index)

1.3. ดรรชนีหนังสือเล่ม (Book index)

2. จำแนกตามวิธีการจัดทำ แบ่งเป็น

2.1 ดรรชนีที่ทำด้วยระบบมือ (Manual system) จำแนกเป็น ใช้วิธีค้นคำหรือกลุ่มคำจากเอกสารตามที่ปรากฏ หรือการกำหนดคำหรือวลีซึ่งใช้เป็นตัวแทนเนื้อหา ได้แก่ ภาษาดรรชนี เช่น หัวเรื่อง ศััพท์สัมพันธ์

2.2 ดรรชนีที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้คอมพิวเตอร์ดึงคำ วลี หรือกลุ่มคำจากเอกสาร

3. จำแนกตามองค์ประกอบหรือลักษณะของดรรชนี มีรายละเอียด ดังนี้

3.1 มีข้อมูลตัวแทน ข้อมูลระบุลักษณะ และข้อมูลชี้แหล่ง เช่น ดรรชนีวารสาร จะระบุคำหัวเรื่องซึ่งเป็นตัวแทนเนื้อหา ระบุชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อบทความ ซึ่งเป็นข้อม฿ูลระบุลักษณะ และระบุข้อมูลชี้แหล่ง คือ ชื่อวารสาร วันเดือนปี และเลขหน้าที่เรื่องนั้นๆ ปรากฏ

3.2 มีข้อมูลตัวแทนและข้อมูลชี้แหล่ง แต่ไมีมีข้อมูลระบุลักษณะ ได้แก่ ดรรชนีท้ายเล่มหนังสือ ซึ่งมีตำ หรือวลี เป็นข้อมูลตัวแทนเนื้อหา และระบุเลขหน้าที่คำนั้นๆ ปรากฏ

3.3 มีข้อมูลตัวแทนและข้อมูลระบุลักษณะ แต่อาจมีหรือไม่มีข้อมูลชี้แหล่ง เช่น ดรรชนีควิก (Kwic index) และดรรชนีควอก (Wkoc index)

4. จำแนกตามแหล่งที่อยู่ของดรรชนี ได้แก่

4.1 ดรรชนีที่อยู่กับแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ท้ายเล่มหนังสือ (Book index) ประกอบด้วย ดรรชนีชื่อผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง ดรรชนีหัวเรื่อง และดรรชนีคำสำคัญ

4.2 ดรรชนีที่อยู่ต่างหาก (Independent index) เช่น ดรรชนีในรูปบัตร รูปเล่ม และฐานข้อมูลดรรชนี เช่น ดรรชนีวารสารและหนังสือพิมพ์ ฐานข้อมูลสำเร็จรูปต่างๆ เช่น ERIC, DAO เป็นต้น และรายการในบัตรรายการประเภทต่างๆ เป็นต้น

รายการอ้าอิง:

ทัศนา หาญพล. "การทำดรรชนี" ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ หน้า 224-248. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Indexดัชนี [การบัญชี]
Indexเครื่องบ่งชี้, ดรรชนี, เข็มชี้ [การแพทย์]
Index Fingerนิ้วชี้ [การแพทย์]
Index Finger Amputationการตัดขาดของนิ้วชี้ [การแพทย์]
Index fundกองทุนรวมดัชนี
กองทุนรวมที่มีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยดัชนีราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต. [ตลาดทุน]
Index Numberเลขดัชนี [การแพทย์]
Index numbers (Economics)เลขดัชนี [TU Subject Heading]
Index of Net Velocity ดัชนีความผันเวียนสุทธิ
กระแสการย้ายถิ่นสุทธิหารด้วยอัตราส่วน ของจำนวนผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดต่อกำลังสองของประชากรทั้งประเทศ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INDEX 1. REVISION CHART ............................................................ (n ) INDEX 1. REVISION CHART ................................................................................................................................................. 3 2. INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4 3. LOGIN ...................................................................................................................................................................... 5 4. SALE FRONT END ................................................................................................................................................ 6 5. ARCHIVES .............................................................................................................................................................. 8 5.1. PRICELIST ........................................................................................................................................................ 8 5.1.1. Department programming .................................................................................................................. 8 5.1.2. Items .................................................................................................................................................... 10 5.1.3. Cover charge ...................................................................................................................................... 12 5.1.4. Variants programming ....................................................................................................................... 13 5.1.5. Favourites programming .................................................................................................................. 14 5.2. CUSTOMERS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 14 5.2.1. Customer Recall ................................................................................................................................ 15 5.2.2. Customer history ............................................................................................................................... 15 5.2.3. Pending documents archive ............................................................................................................. 16 5.2.4. Receipt suspension for summary invoice ...................................................................................... 16 5.2.5. Issue of an unpaid receipt ................................................................................................................ 17 5.2.6. Summary invoice ............................................................................................................................... 17 5.3. FOOD STAMPS ................................................................................................................................................ 17 5.3.1. New issuer Company ........................................................................................................................ 18 5.3.2. Food Stamps denomination programming ..................................................................................... 19 5.3.3. Food Stamps balance ....................................................................................................................... 19 5.3.4. Food Stamps total management ..................................................................................................... 20 5.3.5. Food Stamps modifications .............................................................................................................. 20 5.3.6. Food Stamps invoicing ...................................................................................................................... 21 5.4. WAREHOUSE .................................................................................................................................................. 22 5.4.1. Create a recipe .................................................................................................................................. 22 5.4.2. Management of the warehouse variations ..................................................................................... 24 5.4.3. Direct association with the warehouse ........................................................................................... 24 5.4.4. Management stock warning ............................................................................................................. 24 5.5. DATABASES MANAGEMENT ............................................................................................................................ 25 6. CONFIGURATION ............................................................................................................................................... 27 6.1. OPERATORS PROGRAMMING ......................................................................................................................... 27 6.2. PRINTER PROGRAMMING ............................................................................................................................... 28 6.3. CASH REGISTER PROGRAMMING ................................................................................................................... 30 6.3.1. Header and footer ............................................................................................................................. 30 6.3.2. Programming VAT groups ................................................................................................................ 30 6.3.3. Tender programming ......................................................................................................................... 31 6.3.4. Currency programming ..................................................................................................................... 31 6.3.5. Taxes settings programming ............................................................................................................ 33 7. TABLES ................................................................................................................................................................. 34 7.1. OTHER PROGRAMMING .................................................................................................................................. 35 7.1.1. Appearance ........................................................................................................................................ 35 7.1.2. Setting programming ......................................................................................................................... 36 7.1.3. Phases names ................................................................................................................................... 38 7.1.4. Messages ........................................................................................................................................... 39 8. STATISTIC CHART .............................................................................................................................................. 40 9. DOCUMENTS ....................................................................................................................................................... 43

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Um, I noticed that there weren´t any index cards.อืม ฉันรู้มาว่าที่นั่น/ไม่มีการใช้อินเด็กซ์ การ์ด Never Been Kissed (1999)
Touch your nose with the index finger of your left hand.แตะจมูก ด้วยนิ้วชี้มือซ้าย Crash (2004)
The thumb, index finger and middle finger of your left hand...นิ้วโป่ง นิ้วชี้ และนิ้วกลางของมือซ้าย 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
- Put your thumb, index finger and...นี่คือนิ้วโป้ง นี่นิ้วชี้ และก็ ... 100 Days with Mr. Arrogant (2004)
They're not index cards with writing on them.มันไม่ใช่การ์ดแบบเอาไว้เขียนนะ The House Bunny (2008)
Are those index cards?พวกนี้คือ อินเด๊กการ์ด The House Bunny (2008)
It is an index finger.มันเป็นนิ้วชี้ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
-What? -The index is a complete calamity.ทำไมหรอ / สารบัญนี่มั่วสุดๆ Julie & Julia (2009)
We also got a right index off the scale.เราได้เข้าในฐานข้อมูลต่างๆ Saw VI (2009)
- because of an index card. - And it paid off.เพราะบัตรสนเท่ห์ และมันไม่ประสบผลสำเร็จ Black Swan (2009)
You guys ever read about that inevitability index thing that's been in all the papers?พวกนายเคยอ่านบางสิ่ง ที่พูดถึงการไม่มีทางเลือก ที่ปรากฎอยู่ใน ทุกเอกสารมาบ้างรึเปล่า? Playing Cards with Coyote (2009)
I have in mind to create an index of similes, Uncle.หนูกำลังคิดจะเขียนดัชนีเปรียบเทียบค่ะลุง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
indexIs there an index to the book?
indexIt is an index of her character.
indexI use numbered index cards for each student.
indexThe consumer price index has been fluctuating wildly.
indexThe index advanced to 120.5, up 4% from the preceding month.
indexThe index rose 4% from the preceding month.
indexThe index rose to a seasonally adjusted 120.5.
indexThe Nikkei index jumped dramatically just before closing.
indexThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
indexThe price index hit an all-time high.
indexThe retail price index is a barometer of economic activity.
indexThe stock price index soared to an all-time high.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบ่งบอก[N] indicator, See also: index, guide, pointer, Syn. เครื่องชี้นำ, สิ่งชี้นำ
ดรรชนี[N] index, Syn. ดัชนี, Example: เวลาเราค้นหนังสือ เราสามารถค้นได้ทั้งดรรชนีผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง หรือดรรชนีหัวเรื่อง, Thai definition: บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้นๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนี[N] index, See also: list, Syn. ดัชนี, Thai definition: ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนี[N] index finger, See also: forefinger, Syn. นิ้วชี้, Example: อิงอรเป็นผู้แต่งเรื่องดรรชนีนาง, Count unit: นิ้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนีหักเห[N] refractive index, See also: index of refraction, Syn. ดัชนีหักเห, Example: เมื่อเขาโยนลูกบอลกระดอนแตะพื้นไปยังกำแพง ดรรชนีหักเหจะเป็นเท่าไร, Thai definition: ดรรชนีหักเหระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งที่แสงผ่าน คือ อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบของแสงในตัวกลางหนึ่งต่อไซน์ของมุมหักเหของแสงในอีกตัวกลางหนึ่ง
ดรรชนี[N] index, Syn. ดัชนี, Example: เวลาเราค้นหนังสือ เราสามารถค้นได้ทั้งดรรชนีผู้แต่ง ดรรชนีชื่อเรื่อง หรือดรรชนีหัวเรื่อง, Thai definition: บัญชีคำเรียงตามลำดับอักษรที่พิมพ์ไว้ส่วนท้ายของหนังสือเล่ม รวบรวมคำสำคัญๆ ซึ่งมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนั้น โดยบอกเลขหน้าที่มีคำนั้นๆ ปรากฏอยู่เพื่อสะดวกแก่การค้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนี[N] index number, Syn. ดัชนี, Thai definition: ตัวเลขอัตราส่วนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนี[N] index finger, See also: forefinger, second finger, Syn. นิ้วชี้, ดัชนี, Example: อิงอรเป็นผู้แต่งเรื่องดรรชนีนาง, Count unit: นิ้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ดรรชนีหักเห[N] refractive index, See also: index of refraction, Syn. ดัชนีหักเห, Example: เมื่อเขาโยนลูกบอลกระดอนแตะพื้นไปยังกำแพง ดรรชนีหักเหจะเป็นเท่าไร, Thai definition: ดรรชนีหักเหระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งที่แสงผ่าน คือ อัตราส่วนระหว่างไซน์ของมุมตกกระทบของแสงในตัวกลางหนึ่งต่อไซน์ของมุมหักเหของแสงในอีกตัวกลางหนึ่ง
ดัชนี[N] forefinger, See also: index finger, Syn. นิ้วชี้, ดรรชนี, Example: ลักษณะจีบนิ้วคือพระดัชนี(นิ้วชี้)กับพระอังคุฐ(นิ้วหัวแม่มือ)จดกันเป็นวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
บัตรรายการ[n. exp.] (bat rāikān) EN: catalogue card ; index card   
บัตรเรียงอักษร[n. exp.] (bat rīeng aksøn) EN: card index   FR: fichier de cartes [m]
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index ; rate ; list   FR: index [m] ; indice [m] ; taux [m] ; liste [f]
ดรรชนี = ดัชนี[n.] (datchanī) EN: index finger ; forefinger   FR: index [m]
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[n. exp.] (datchanī cheū phūtaeng) EN: author index   FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีหักเห[n. exp.] (datchanī hakhē) EN: refractive index   
ดัชนีหุ้น[n. exp.] (datchanī hun) EN: share index   
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī khā khrøngchīp) EN: cost of living index   

CMU English Pronouncing Dictionary
INDEX IH1 N D EH0 K S
INDEX'S IH1 N D EH0 K S IH0 Z
INDEXED IH1 N D EH0 K S T
INDEXER IH1 N D EH2 K S ER0
INDEXES IH1 N D EH0 K S IH0 Z
INDEXERS IH1 N D EH2 K S ER0 Z
INDEXING IH1 N D EH0 K S IH0 NG
INDEXATION IH1 N D EH2 K S EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
index (v) ˈɪndɛks (i1 n d e k s)
indexed (v) ˈɪndɛkst (i1 n d e k s t)
indexer (n) ˈɪndɛksər (i1 n d e k s @ r)
indexes (v) ˈɪndɛksɪz (i1 n d e k s i z)
indexers (n) ˈɪndɛksəz (i1 n d e k s @ z)
indexing (v) ˈɪndɛksɪŋ (i1 n d e k s i ng)
indexation (n) ˈɪndɛksˈɛɪʃən (i1 n d e k s ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引得[yǐn dé, ㄧㄣˇ ㄉㄜˊ, ] index (phonetic loan), #18,443 [Add to Longdo]
索引[suǒ yǐn, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄣˇ, ] index, #27,157 [Add to Longdo]
折射率[zhé shè lǜ, ㄓㄜˊ ㄕㄜˋ ㄌㄩˋ, ] index of refraction, #62,054 [Add to Longdo]
检字法[jiǎn zì fǎ, ㄐㄧㄢˇ ㄗˋ ㄈㄚˇ, / ] indexing system for Chinese characters in a dictionary, #219,043 [Add to Longdo]
指数基金[zhǐ shù jī jīn, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] index fund [Add to Longdo]
指数套利[zhǐ shù tào lì, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄊㄠˋ ㄌㄧˋ, / ] index arbitrage [Add to Longdo]
指数期权[zhǐ shù qī quán, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄑㄧ ㄑㄩㄢˊ, / ] index options [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Index-Register {n} (indirekte Adressierung) [comp.]index register [Add to Longdo]
Index {m} | Indexe {pl}; Indices {pl} | bereinigter Index | gewichteter Index | zusammengesetzter Indexindex | indexes; indices | adjusted index | weighted index | composite index [Add to Longdo]
Index {m}; Verbotsliste {f}Index [Add to Longdo]
Indexbindung {f}; Indexkopplung {f}index linkage [Add to Longdo]
Indexfonds {m}index fund [Add to Longdo]
Indexführungsloch {n} | Indexführungslöcher {pl}index hole | index holes [Add to Longdo]
Indexgrenzen {pl}array bounds [Add to Longdo]
Indexierung {f}descriptor assignment [Add to Longdo]
Indexmarkierung {f} (Loch in der Diskette)index hole [Add to Longdo]
Indexoption {f}index option [Add to Longdo]
Indexpunkt {m}index point [Add to Longdo]
Indexpreis {m}index price [Add to Longdo]
Indexregister {n}modifier register [Add to Longdo]
Indexzahl {f}index number [Add to Longdo]
Karteikarte {f}index card; file card; filing card [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
つめ見出し[つめみだし, tsumemidashi] (n) thumb index (e.g. in a dictionary) [Add to Longdo]
インデキシング[, indekishingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクサ[, indekusa] (n) {comp} indexer [Add to Longdo]
インデクシング[, indekushingu] (n) indexing [Add to Longdo]
インデクセーション[, indekuse-shon] (n) (See 指数化方式) indexation [Add to Longdo]
インデックス[, indekkusu] (n) index; indices; indexes; (P) [Add to Longdo]
インデックスアドレッシング[, indekkusuadoresshingu] (n) {comp} index addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track [Add to Longdo]
インデックスレジスタ[いんでっくすれじすた, indekkusurejisuta] index register [Add to Longdo]
ビュー指標[ビューしひょう, byu-shihyou] view index [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
引用索引[いんようさくいん, inyousakuin] citation index [Add to Longdo]
検索時概念組合せ索引作業[けんさくじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, kensakujigainenkumiawasesakuinsagyou] post-coordinated indexing [Add to Longdo]
見出し[みだし, midashi] heading, caption, subtitle, index [Add to Longdo]
索引[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
索引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Index \In"dex\, n.; pl. E. {Indexes}, L. {Indices}(?). [L.: cf.
   F. index. See {Indicate}, {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. That which points out; that which shows, indicates,
    manifests, or discloses; as, the increasing unemployment
    rate is an index of how much the economy has slowed.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Tastes are the indexes of the different qualities of
       plants.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. That which guides, points out, informs, or directs; a
    pointer or a hand that directs to anything, as the hand of
    a watch, a movable finger or other form of pointer on a
    gauge, scale, or other graduated instrument. In
    (printing), a sign [[hand]] (called also {fist}) used to
    direct particular attention to a note or paragraph.
    [1913 Webster]
 
   3. A table for facilitating reference to topics, names, and
    the like, in a book, usually giving the page on which a
    particular word or topic may be found; -- usually
    alphabetical in arrangement, and printed at the end of the
    volume. Typically found only in non-fiction books.
    [1913 Webster +PJC]
 
   4. A prologue indicating what follows. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Anat.) The second finger, that next to the pollex
    (thumb), in the manus, or hand; the forefinger; {index
    finger}.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) The figure or letter which shows the power or root
    of a quantity; the exponent. [In this sense the plural is
    always {indices}.]
    [1913 Webster]
 
   7. The ratio, or formula expressing the ratio, of one
    dimension of a thing to another dimension; as, the
    vertical index of the cranium.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   8. A number providing a measure of some quantity derived by a
    formula, usually a form of averaging, from multiple
    quantities; -- used mostly in economics; as, the index of
    leading indicators; the index of industrial production;
    the consumer price index. See, for example, the {consumer
    price index}.
    [PJC]
 
   9. (computers) A file containing a table with the addresses
    of data items, arranged for rapid and convenient search
    for the addresses.
    [PJC]
 
   10. (computers) A number which serves as a label for a data
     item and also represents the address of a data item
     within a table or array.
     [PJC]
 
   11. (R. C. Ch.), The {Index prohibitorius}, a catalogue of
     books which are forbidden by the church to be read; also
     called {Index of forbidden books} and {Index Librorum
     Prohibitorum}.
     [PJC]
 
   {Index error}, the error in the reading of a mathematical
    instrument arising from the zero of the index not being in
    complete adjustment with that of the limb, or with its
    theoretically perfect position in the instrument; a
    correction to be applied to the instrument readings equal
    to the error of the zero adjustment.
 
   {Index expurgatorius}. [L.] See {Index prohibitorius}
    (below).
 
   {Index finger}. See {Index}, 5.
 
   {Index glass}, the mirror on the index of a quadrant,
    sextant, etc.
 
   {Index hand}, the pointer or hand of a clock, watch, or other
    registering machine; a hand that points to something.
 
   {Index of a logarithm} (Math.), the integral part of the
    logarithm, and always one less than the number of integral
    figures in the given number. It is also called the
    {characteristic}.
 
   {Index of refraction}, or {Refractive index} (Opt.), the
    number which expresses the ratio of the sine of the angle
    of incidence to the sine of the angle of refraction. Thus
    the index of refraction for sulphur is 2, because, when
    light passes out of air into sulphur, the sine of the
    angle of incidence is double the sine of the angle of
    refraction.
 
   {Index plate}, a graduated circular plate, or one with
    circular rows of holes differently spaced; used in
    machines for graduating circles, cutting gear teeth, etc.
    
 
   {Index prohibitorius} [L.], or {Prohibitory index} (R. C.
    Ch.), a catalogue of books which are forbidden by the
    church to be read; the index expurgatorius [L.], or
    expurgatory index, is a catalogue of books from which
    passages marked as against faith or morals must be removed
    before Catholics can read them. These catalogues are
    published with additions, from time to time, by the
    Congregation of the Index, composed of cardinals,
    theologians, etc., under the sanction of the pope. --Hook.
 
   {Index rerum} [L.], a tabulated and alphabetized notebook,
    for systematic preservation of items, quotations, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Index \In"dex\, v. t. [imp. & p. p. {Indexed}; p. pr. & vb. n.
   {Indexing}.]
   1. To provide with an index or table of references; to put
    into an index; as, to index a book, or its contents.
    [1913 Webster]
 
   2. (Economics) To adjust (wages, prices, taxes, etc.)
    automatically so as to compensate for changes in prices,
    usually as measured by the {consumer price index} or other
    economic measure. Its purpose is usually to copensate for
    inflation.
    [PJC]
 
   3. To insert (a word, name, file folder, etc.) into an index
    or into an indexed arrangement; as, to index a contract
    under its date of signing.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 index
   n 1: a numerical scale used to compare variables with one
      another or with some reference number
   2: a number or ratio (a value on a scale of measurement) derived
     from a series of observed facts; can reveal relative changes
     as a function of time [syn: {index}, {index number},
     {indicant}, {indicator}]
   3: a mathematical notation indicating the number of times a
     quantity is multiplied by itself [syn: {exponent}, {power},
     {index}]
   4: an alphabetical listing of names and topics along with page
     numbers where they are discussed
   5: the finger next to the thumb [syn: {index}, {index finger},
     {forefinger}]
   v 1: list in an index
   2: provide with an index; "index the book"
   3: adjust through indexation; "The government indexes wages and
     prices"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Index /indɛks/ 
  index; indices

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 index /indɛks/
  1. index
  2. index

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top