Search result for

adherent

AH0 D HH IH1 R AH0 N T   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adherent-, *adherent*
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adherent(adj) ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. attached
adherent(n) พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ, -เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น, สาวก, ผู้ติดตาม, Syn. follower

English-Thai: Nontri Dictionary
adherent(n) ผู้ติดตาม, พรรคพวก, ภาคี, สาวก, ผู้สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherentชิดกัน [ โครงสร้างต่างกัน ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adherent placentaรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adherent tongue; ankyloglossia; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adherent, Moreยึดติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adherentI was never an adherent of Christianity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก(n) followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
สานุศิษย์(n) disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count Unit: คน, Thai Definition: ศิษย์น้อยใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: disciple [ m ] ; adepte [ m ]
ภาคี[phākhī] (n) EN: participant ; party ; adherent ; associate member  FR: membre [ m ] ; partenaire [ m ]
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [ mpl ] ; siens [ mpl ]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [ m ] ; sympathisant [ m ]
สมาชิก[samāchik] (n) EN: member ; fellow  FR: membre [ m ] ; adhérent [ m ] ; affilié [ m ] ; sociétaire [ m ] ; élément [ m ]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [ mpl ] ; clique [ f ]
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [ m ] ; partisan [ m ]
สาวก[sāwok] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; devotee  FR: disciple [ m ]
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [ m, f ] ; disciple [ m, f ]
ติดกัน[tit kan] (adj) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other  FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADHERENT AH0 D HH IH1 R AH0 N T
ADHERENTS AE0 D HH IH1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adherent (n) ˈədhˈɪəʳrənt (@1 d h i@1 r @ n t)
adherents (n) ˈədhˈɪəʳrənts (@1 d h i@1 r @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, ] adherent to a religion; convert, #74,081 [Add to Longdo]
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] adherent of religion; disciple [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anhänger { m }; Anhängerin { f } | Anhänger { pl }adherent | adherents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]
三昧耶戒;三摩耶戒[さんまやかい, sanmayakai] (n) { Buddh } (See 伝法灌頂, 阿闍梨) precepts given to an adherent prior to being consecrated as an Acharya (in esoteric Buddhism) [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
信仰者[しんこうしゃ, shinkousha] (n) believer; devotee; follower; adherent; convert; disciple; admirer [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, a. [L. adhaerens, -entis, p. pr.: cf. F.
   adh['e]rent.]
   1. Sticking; clinging; adhering. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Attached as an attribute or circumstance.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Congenitally united with an organ of another kind,
    as calyx with ovary, or stamens with petals.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adherent \Ad*her"ent\, n.
   1. One who adheres; one who adheres; one who follows a
    leader, party, or profession; a follower, or partisan; a
    believer in a particular faith or church.
    [1913 Webster]
 
   2. That which adheres; an appendage. [R.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Follower; partisan; upholder; disciple; supporter;
     dependent; ally; backer.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adherent
   adj 1: sticking fast
   n 1: someone who believes and helps to spread the doctrine of
      another [syn: {disciple}, {adherent}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top