ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-chronicle-

K R AA1 N IH0 K AH0 L   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chronicle, *chronicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chronicle[VT] บันทึกเหตุการณ์, See also: บันทึกเรื่องราวมตามลำดับเวลา
chronicle[N] เหตุการณ์ในอดีต, See also: ประวัติศาสตร์, เรื่องราวในอดีต, Syn. account, history, story

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chronicle(ครอน'นิเคิล) {chronicled,chronicling,chronicles} n. บันทึกเหตุการณ์เป็นลำดับเวลา,ประวัติศาสตร์,เหตุการณ์ประจำปี,จดหมายเหตุ,ชื่อหนังสือพิมพ์. vt. บันทึกเหตุการณ์, See also: chronicler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chronicle(n) บันทึกเหตุการณ์,รายงานเหตุการณ์,จดหมายเหตุ
chronicle(vt) บันทึกเหตุการณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chronicleบันทึกเหตุการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is the Chronicle of Beltain.นี่คือตำนานของเบลเธรน Excalibur (2008)
"The Ancient Chronicle of Moonacre Valley"บันทึกแห่งหุบเขามูนนาครี The Secret of Moonacre (2008)
Ancient chronicles speak of a heinous curse.บันทึกโบราณ กล่าวถึงคำสาปร้าย The Lady of the Lake (2009)
So you wrote the Chronicle of the Battle of the Ice Claws.ถ้างั้นท่านก็คือผู้บันทึกสงครามแห่งกรงเล็บน้ำแข็ง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
The Chronicles of Dean Dangerous.ของ The Chronicles of Dean Dangerous นั่นต้องเป็นหนังสือที่ห่วยที่สุด Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
"Page Six" is running a full-page chronicle of Daniel's past party-boy ways, and Treadwell's anti-Grayson blog is being re-run in every major newspaper.หน้า 6 เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีต ของแดเนียล เมื่อยังเป็น party-boy และ Treadwell's บล็อกต่อต้านเกรย์สัน Absolution (2012)
"I hope this chronicle will one day provide you"พ่อหวังว่าวันหนึ่ง บันทึกนี้ จะทำให้ลูก Legacy (2012)
Think of it as inner dialogue. I'm reading the novelization of Chronicles of Riddick.ฉันกำลังอ่าน Chronicles of Riddick ฉบับนิยาย Introduction to Finality (2012)
It is the chronicle of how I came to be.มันบอกว่าข้าเกิดขึ้นจากอะไร I, Frankenstein (2014)
I'm not writing "A Chronicle of the Warsข้าไม่ได้เขียน "บันทึกศึกสงคราม Stormborn (2017)
That's the editor of the Essex Chronicle on the phone giving me the good news.หล่อนอยากคุยกับนาย โอนสายมาเลย The Widow Maker (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติการ[N] chronicle, See also: history, historical record, Syn. เรื่องราว, Example: ตำนานของสถานที่นี้มีประวัติการที่ยาวนาน, Thai definition: เรื่องราวที่เป็นมาแล้วแต่ก่อนตามลำดับสมัย

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRONICLE K R AA1 N IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chronicle (v) krˈɒnɪkl (k r o1 n i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chronik {f} | Chroniken {pl}chronicle | chronicles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Chronicled}; p.
   pr. & vb. n. {Chronicling}.]
   To record in a history or chronicle; to record; to register.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chronicle \Chron"i*cle\, n. [OE. cronicle, fr. cronique, OF.
   cronique, F. chronique, L. chronica, fr. Gr. ?, neut. pl. of
   ?. See {Chronic}.]
   1. An historical register or account of facts or events
    disposed in the order of time.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrative of events; a history; a record.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. The two canonical books of the Old Testament in which
    immediately follow 2 Kings.
 
   Syn: Syn. - Register; record; annals. See {History}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chronicle
   n 1: a record or narrative description of past events; "a
      history of France"; "he gave an inaccurate account of the
      plot to kill the president"; "the story of exposure to
      lead" [syn: {history}, {account}, {chronicle}, {story}]
   v 1: record in chronological order; make a historical record

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top