Search result for

glom

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glom-, *glom*
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glommed(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
glom onto(phrv) ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
glomerate(adj) รวมกันเป็นกลุ่ม, See also: จับกันเป็นก้อน
glomerulus(n) กลุ่มเส้นโลหิตฝอยที่ไต
glomeration(adj) การรวมกันเป็นกลุ่ม, See also: การจับกันเป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น, รวมกลุ่ม
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
glomerulusn. กลุ่มเส้นโลหิตฝอย., See also: glomerular adj. -pl. glomeruli
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม, ก้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
glomerate(adj) รวมกัน, เกาะกันแน่น, จับเป็นก้อน, รวมกลุ่ม
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน, การเกาะกัน
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glomerateเป็นกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glomerular Capsulesเปลือกหุ้มโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Diseasesโรคของโกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Idiopathicโรคของโกลเมอรูลัสที่ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Primaryโรคของโกลเมอรูลัสชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Glomerular Filtrationการกรองที่โกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Filtration Rateโกลเมอรุลา ฟิลเตรชั่น เรต, [การแพทย์]
Glomerular Filtration Surfaceพื้นผิวที่ใช้กรองในไต [การแพทย์]
Glomerular Injuriesการเสียหายที่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Permeabilitiesการซึมผ่านได้ของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Tuftกลุ่มหลอดเลือดโกลเมอรูลัส [การแพทย์]

WordNet (3.0)
glom(v) seize upon or latch onto something
glomerular(adj) of or relating to glomeruli
glomerule(n) a compacted or sessile cyme
glomerulonephritis(n) nephritis marked by inflammation of the glomeruli of the kidney; characterized by decreased production of urine and by the presence of blood and protein in the urine and by edema
glomerulus(n) a small intertwined group of capillaries in the malpighian body; it filters the blood during urine formation
hook(v) take by theft, Syn. snitch, knock off, glom, thieve, cop

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Glome

{ } v. i. To gloom; to look gloomy, morose, or sullen. [ Obs. ] Surrey. [ 1913 Webster ]

Variants: Glombe
Glome

n. [ L. glomus a ball. Cf. Globe. ] (Anat.) One of the two prominences at the posterior extremity of the frog of the horse's foot. [ 1913 Webster ]

Glome

n. Gloom. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Glomerate

v. t. & i. [ imp. & p. p. Glomerated p. pr. & vb. n. Glomerating ] To gather or wind into a ball; to collect into a spherical form or mass, as threads. [ 1913 Webster ]

Glomerate

a. [ L. glomeratus, p. p. of glomerare to glomerate, from glomus. See 3d Glome. ] Gathered together in a roundish mass or dense cluster; conglomerate. [ 1913 Webster ]

Glomeration

n. [ L. glomeratio. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of forming or gathering into a ball or round mass; the state of being gathered into a ball; conglomeration. [ 1913 Webster ]

2. That which is formed into a ball; a ball. Bacon. [ 1913 Webster ]

Glomerous

a. [ L. glomerosus, fr. glomus. See 3d Glome. ] Gathered or formed into a ball or round mass. [ Obs. ] Blount. [ 1913 Webster ]

Glomerule

n. [ Dim. fr. L. glomus ball. ] [ 1913 Webster ]

1. (Bot.) A head or dense cluster of flowers, formed by condensation of a cyme, as in the flowering dogwood. [ 1913 Webster ]

2. (Anat.) A glomerulus. [ 1913 Webster ]

Glomerulus

‖n.; pl. Glomeruli [ NL., dim. of L. glomus. See 3d Glome. ] (Anat.) The bunch of looped capillary blood vessels in a Malpighian capsule of the kidney. [ 1913 Webster ]

Glomuliferous

a. [ L. glomus a ball + -ferous. ] (Biol.) Having small clusters of minutely branched coral-like excrescences. M. C. Cooke.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- he must have glommed onto you as a way to... get to me.ไม่เข้าใจหรือ ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของพี่ เขาไม่ใช่ความผิดของพี่ The Getaway (2009)
I'll tell you what you got. "Glom."ฉันจะบอกให้คุณ "ระแวง" Back to School (2010)
To glom. She gloms. She's a glommy mommy.คุณกังวลไป พะวง คุณเป็นแม่ที่ระแวงลูก Back to School (2010)
So we go in, and what happens? Of course, all the reporters glom on Mr. Obama.ดังนั้นโดยทั่วไปมีแรงเฉื่อยไม่ฉัน สามารถทำให้มันไปที่ประตูนั้น What Are We Really Made Of? (2010)
Yeah, and then you glommed on because you don't have kids of your own.ใช่ แล้วเธอก็สุมหัวกัน เพราะเธอไม่มีลูกเป็นของตัวเอง Watch While I Revise the World (2011)
You've clearly glommed on to my kid Henry's thing.เห็นได้ชัดเลยว่าคุณถูกเรื่องของเฮนรี่จับเอานะ Hat Trick (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชน[chumchon] (n) EN: community ; crowd ; mass ; throng  FR: communauté [ f ] ; agglomération [ f ] ; quartier [ m ]
หินแอกโกเมอเรต[hin aēkkōmoērēt] (n, exp) EN: agglomerate   FR: agglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัท[klum børisat] (n, exp) EN: group of companies ; conglomerate  FR: ensemble de sociétés [ m ] ; groupe industriel [ m ] ; conglomérat [ m ]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[klum børisat phalang-ngān] (n, exp) EN: energy conglomerate
กรุงเทพมหานคร[Krungthēp Mahānakhøn] (n, prop) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok  FR: Grand Bangkok [ m ] ; agglomération de Bangkok [ f ] ; Bangkok
หมอง[møng] (adj) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded  FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
นคร[nakhøn] (n) EN: city ; metropolis ; town ; municipality  FR: cité [ f ] ; métropole [ f ] ; agglomération [ f ]
รวมกลุ่ม[rūam klum] (v, exp) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce  FR: agglomérer
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[samāphan thāng thurakit] (n, exp) EN: conglomerate

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
glomb
glomar
glomski

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glommsmoldered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
アグロメ[agurome] (n) (abbr) agglomeration [Add to Longdo]
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n, vs, adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
糸球体;糸毬体[しきゅうたい, shikyuutai] (n) glomerulus [Add to Longdo]
糸球体腎炎[しきゅうたいじんえん, shikyuutaijin'en] (n) glomerulonephritis [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top