ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conglomeration

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conglomeration-, *conglomeration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conglomeration(n) การรวมเป็นกลุ่มก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม, ก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conglomerationการรวมกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
conglomerationการรวมกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just all a big giant conglomeration of joy and love.มันก็แค่การรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ ของความสุขและความรัก After Porn Ends 2 (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
conglomeration

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conglomeration
conglomerations

Japanese-English: EDICT Dictionary
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conglomeration \Con*glom`er*a"tion\, n. [L. conglomeratio: cf.
   F. conglomeration.]
   1. The act or process of gathering into a mass; the state of
    being thus collected; collection; accumulation. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is conglomerated; a mixed mass; a hodgepodge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conglomeration
   n 1: a rounded spherical form [syn: {conglomeration},
      {conglobation}]
   2: a sum total of many heterogenous things taken together [syn:
     {aggregate}, {congeries}, {conglomeration}]
   3: an occurrence combining miscellaneous things into a (more or
     less) rounded mass [syn: {conglomeration}, {conglobation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top