ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glomerate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glomerate-, *glomerate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glomerate(adj) รวมกันเป็นกลุ่ม, See also: จับกันเป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น, รวมกลุ่ม
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi., adj., n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน, การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n., adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม, ก้อนกรวด, กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน, จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed

English-Thai: Nontri Dictionary
glomerate(adj) รวมกัน, เกาะกันแน่น, จับเป็นก้อน, รวมกลุ่ม
agglomerate(vi) รวบรวม, จับเป็นก้อน, เกาะกัน, เก็บ
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน, กลุ่ม, การชุมนุม, การรวม, กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glomerateเป็นกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コングロマーチャント[konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
集塊[しゅうかい, shuukai] (n) agglomerate (e.g. of cells, molecules, etc.); aggregation; mass; cluster [Add to Longdo]
集村[しゅうそん, shuuson] (n) (See 散村) agglomerated rural settlement [Add to Longdo]
複合企業[ふくごうきぎょう, fukugoukigyou] (n, adj-no) conglomerate; group of companies run as a single organization [Add to Longdo]
礫岩[れきがん, rekigan] (n) conglomerate stone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glomerate \Glom"er*ate\, a. [L. glomeratus, p. p. of glomerare
   to glomerate, from glomus. See 3d {Glome}.]
   Gathered together in a roundish mass or dense cluster;
   conglomerate.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glomerate \Glom"er*ate\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Glomerated};
   p. pr. & vb. n. {Glomerating}.]
   To gather or wind into a ball; to collect into a spherical
   form or mass, as threads.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top