ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glom

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glom-, *glom*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glommed[SL] ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
glom onto[PHRV] ได้รับ (คำไม่เป็นทางการ)
glomerate[ADJ] รวมกันเป็นกลุ่ม, See also: จับกันเป็นก้อน
glomerulus[N] กลุ่มเส้นโลหิตฝอยที่ไต
glomeration[ADJ] การรวมกันเป็นกลุ่ม, See also: การจับกันเป็นก้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glomerateadj. ซึ่งเกาะกันแน่น,รวมกลุ่ม
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
glomerulusn. กลุ่มเส้นโลหิตฝอย., See also: glomerular adj. -pl. glomeruli
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
anglomania(แอง' โกลเม' เนีย) n. โรคบ้าอังกฤษ. -Anglomaniac n., -Anglomaniacal adj. (Anglo+mania)
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม,ก้อนกรวด,กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน,จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
conglomeration(คันกลอมเมอเร'เชิน) n. การรวมกันเป็นกลุ่ม, กลุ่ม,ก้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
glomerate(adj) รวมกัน,เกาะกันแน่น,จับเป็นก้อน,รวมกลุ่ม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
agglomeration(n) การรวมตัวกัน,การเกาะกัน
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน,กลุ่ม,การชุมนุม,การรวม,กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glomerateเป็นกลุ่มแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glomerular Capsulesเปลือกหุ้มโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Diseasesโรคของโกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Idiopathicโรคของโกลเมอรูลัสที่ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Glomerular Diseases, Primaryโรคของโกลเมอรูลัสชนิดปฐมภูมิ [การแพทย์]
Glomerular Filtrationการกรองที่โกลเมอรูลัส, [การแพทย์]
Glomerular Filtration Rateโกลเมอรุลา ฟิลเตรชั่น เรต, [การแพทย์]
Glomerular Filtration Surfaceพื้นผิวที่ใช้กรองในไต [การแพทย์]
Glomerular Injuriesการเสียหายที่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Permeabilitiesการซึมผ่านได้ของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerular Tuftกลุ่มหลอดเลือดโกลเมอรูลัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So we go in, and what happens? Of course, all the reporters glom on Mr. Obama.ดังนั้นโดยทั่วไปมีแรงเฉื่อยไม่ฉัน สามารถทำให้มันไปที่ประตูนั้น What Are We Really Made Of? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
หินแอกโกเมอเรต[n. exp.] (hin aēkkōmoērēt) EN: agglomerate   FR: agglomérat [m]
กลุ่มบริษัท[n. exp.] (klum børisat) EN: group of companies ; conglomerate   FR: ensemble de sociétés [m] ; groupe industriel [m] ; conglomérat [m]
กลุ่มบริษัทพลังงาน[n. exp.] (klum børisat phalang-ngān) EN: energy conglomerate   
กรุงเทพมหานคร[n. prop.] (Krungthēp Mahānakhøn) EN: Greater Bangkok ; Bangkok Metropolis ; Bangkok   FR: Grand Bangkok [m] ; agglomération de Bangkok [f] ; Bangkok
หมอง[adj.] (møng) EN: dull ; tarnished ; darkened ; sombre ; glomy ; sad ; clouded   FR: terne ; maussade ; sombre ; terne ; obscur ; triste
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
รวมกลุ่ม[v. exp.] (rūam klum) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce   FR: agglomérer
สมาพันธ์ทางธุรกิจ[n. exp.] (samāphan thāng thurakit) EN: conglomerate   

CMU English Pronouncing Dictionary
GLOMB G L AA1 M
GLOMAR G L OW1 M AA0 R
GLOMSKI G L AA1 M S K IY2

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glommsmoldered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグロメ[, agurome] (n) (abbr) agglomeration [Add to Longdo]
コングロマーチャント[, konguroma-chanto] (n) (abbr) conglomerate merchant; (P) [Add to Longdo]
コングロマリット[, konguromaritto] (n) conglomerate [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
塊村[かいそん, kaison] (n) agglomerated village [Add to Longdo]
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies [Add to Longdo]
凝集[ぎょうしゅう, gyoushuu] (n,vs,adj-no) (1) agglomeration; clumping together; (2) cohesion (of ions, etc.); (3) flocculation (of colloidal particles); (4) (biological) agglutination [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) [Add to Longdo]
糸球体;糸毬体[しきゅうたい, shikyuutai] (n) glomerulus [Add to Longdo]
糸球体腎炎[しきゅうたいじんえん, shikyuutaijin'en] (n) glomerulonephritis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glom
   v 1: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
      {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]
   2: seize upon or latch onto something; "The Republicans glommed
     onto Whitewater"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top