Search result for

zip

(75 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zip-, *zip*.
English-Thai: Longdo Dictionary
zip code(n (amer.)) รหัสไปรษณีย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zip    [N] ซิป, See also: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า
zippy    [ADJ] มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ), See also: มีพลังมาก, คล่องแคล่ว
zipper    [N] ซิป, See also: ที่รูดปิดเปิดทำด้วยโลหะสำหรับติดเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า, Syn. fastener, tie
zipless    [ADJ] ที่ไม่มีซิป, See also: ไร้ซิป
ZIP code    [N] เขตไปรษณีย์, Syn. zip, post code
Zip code [N] เขตไปรษณีย์, Syn. zip, post code
zip along    [PHRV] เคลื่อนไปข้างหน้างอย่างเร็ว, See also: พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
zip code; postal codeรหัสไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
zip; compressบีบ, อัด, บีบอัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
zipบีบ, อัด, บีบอัด, บีบ, อัด, บีบอัด คำเดียวกับคำว่า compress [คอมพิวเตอร์]
Zip cod รหัสไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Zip codeรหัสไปรษณีย์ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
zipHe's beating me, three to zip.
zipI figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.
zipThis zipper doesn't zip smoothly.
zipMy zipper stuck halfway up.
zipCan you tell me what the zip code is for New York?
zipWhat did the businessman say when he invented the zip-fastener?
zipHe zipped open his bag.
zipHe zipped his bag shut.
zipHe zipped up his jacket.
zipShe could not fasten the zip of her dress.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zip(ซิพ) n. เสี่ยงหวือ,พลังงาน,กำลังวังชา,ศูนย์,ความไม่มีอะไร vi. เคลื่อนที่หรือกระทำด้วยความเร็วหรือพลังสูง vt. เติมพลัง,เติมความเร่าร้อน,รูปซิป,ดึงซิป,ทำให้พ่ายแพ้ ,ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้ผ่านการอัดแน่นโดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีชื่อว่า PKZIP การอัดแน่นข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการประหยัดที่เก็บ เมื่อใดที่ต้องการใช้ จะต้องนำมาขยายขนาดเท่าเดิมก่อน โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อ PKUNZIP ปัจจุบัน ในระบบวินโดว์ 95 ใช้โปรแกรมชื่อ Winzip, See also: ziper n., Syn. vitality
zip coden. เขตไปรษณีย์., Syn. zip, ZIP, Zip
zip fastenern. ซิป
zippy(ซิพ'พี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลังมาก,คล่องแคล่ว
unzip(อันซิพ') vt.,vi. ดึงซิปออก

English-Thai: Nontri Dictionary
zipper(n) ซิปติดเสื้อผ้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซิป    [N] zipper, See also: slide fastener, Example: แม่รูดซิปกางเกงนักเรียนให้ลูกชายคนเล็ก, Count unit: อัน,เส้น,สาย, Thai definition: เครื่องรูดปิดให้ริมผ้าหรือวัสดุ 2 ชิ้นประสานกัน ประกอบด้วยฟันโลหะเล็กๆ 2 แถว มีที่รูดให้ฟันประกบกันหรือแยกออกจากกันได้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รหัสไปรษณีย์[n. exp.] (rahat praisanī) EN: postcode ; zipcode (Am.) ; zip code ; postal code   FR: code postal [m]
ซิป[n.] (sip) EN: zipper ; zip ; slide fastener   FR: fermeture éclair [f] ; zip [m] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZIP    Z IH1 P
ZIPS    Z IH1 P S
ZIPP    Z IH1 P
ZIPF    Z IH1 P F
ZIPPY    Z IH1 P IY0
ZIPPO    Z IH1 P OW0
ZIPPED    Z IH1 P T
ZIPPER    Z IH1 P ER0
ZIPFEL    Z IH1 P F AH0 L
ZIPKIN    Z IH1 P K IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zip    (v) (z i1 p)
zips    (v) (z i1 p s)
zipped    (v) (z i1 p t)
zipper    (n) (z i1 p @ r)
zippers    (n) (z i1 p @ z)
zipping    (v) (z i1 p i ng)
zip code    (n) - (z i1 p - k ou d)
zip codes    (n) - (z i1 p - k ou d z)
zip-fastener    (n) - (z i1 p - f a s n @ r)
zip-fasteners    (n) - (z i1 p - f a s n @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィンジップ[, uinjippu] (n) {comp} WinZip [Add to Longdo]
ジージップ[, ji-jippu] (n) {comp} gzip [Add to Longdo]
ジッパー[, jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename) [Add to Longdo]
ジップコード[, jippuko-do] (n) ZIP code; (US) postal code [Add to Longdo]
ジップジス[, jippujisu] (n) {comp} ZIPJIS [Add to Longdo]
ジッポー[, jippo-] (n) Zippo; (P) [Add to Longdo]
ジパング[, jipangu] (n) Zipangu (the name for Japan used by Marco Polo) (ita [Add to Longdo]
セカンドバッグ[, sekandobaggu] (n) second bag; zippered carrying case [Add to Longdo]
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P) [Add to Longdo]
パラレルZip[パラレルジップ, pararerujippu] (n) {comp} parallel Zip [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉链[lā liàn, ㄌㄚ ㄌㄧㄢˋ, / ] zipper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジージップ[じーじっぷ, ji-jippu] gzip [Add to Longdo]
ジップジス[じっぷじす, jippujisu] ZIPJIS [Add to Longdo]
ジップ[じっぷ, jippu] zip, ZIP [Add to Longdo]
ピーケージップ[ぴーけーじっぷ, pi-ke-jippu] PKZIP [Add to Longdo]
ウィンジップ[ういんじっぷ, uinjippu] WinZip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zip \Zip\, v. i.
   To make, or move with, a sound like a zip[1].
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zip \Zip\ (z[i^]p), n. [Imitative.]
   1. A hissing or sibilant sound such as that made by a flying
    bullet.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. a quantity of no importance. [informal]
 
   Syn: nothing, nihil, nichts, nix, nada, aught, cipher,
     cypher, goose egg, naught, nil, zero, zilch.
     [WordNet 1.5]
 
   3. a device for locking together two toothed edges by means
    of a sliding tab.
 
   Syn: slide fastener, zipper, zip-fastener.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zip
   n 1: a quantity of no importance; "it looked like nothing I had
      ever seen before"; "reduced to nil all the work we had
      done"; "we racked up a pathetic goose egg"; "it was all for
      naught"; "I didn't hear zilch about it" [syn: {nothing},
      {nil}, {nix}, {nada}, {null}, {aught}, {cipher}, {cypher},
      {goose egg}, {naught}, {zero}, {zilch}, {zip}, {zippo}]
   2: a code of letters and digits added to a postal address to aid
     in the sorting of mail [syn: {ZIP code}, {ZIP}, {postcode},
     {postal code}]
   3: forceful exertion; "he plays tennis with great energy"; "he's
     full of zip" [syn: {energy}, {vigor}, {vigour}, {zip}]
   4: a fastener for locking together two toothed edges by means of
     a sliding tab [syn: {slide fastener}, {zip}, {zipper}, {zip
     fastener}]
   v 1: close with a zipper; "Zip up your jacket--it's cold" [syn:
      {zip up}, {zipper}, {zip}] [ant: {unzip}]
   2: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
     speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 zip
  vt.
 
   [primarily MS-DOS/Windows] To create a compressed archive from a group of
   files using PKWare's PKZIP or a compatible archiver. Its use is spreading
   now that portable implementations of the algorithm have been written.
   Commonly used as follows: ?I'll zip it up and send it to you.? See {tar and
   feather}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ZIP
     Zigzag Inline Package (VRAM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ZIP
     Zone Information Protocol (AppleTalk)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 zip [zip]
   zipper
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top