Search result for

simula

   
93 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simula-, *simula*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simulate[VT] เลียนแบบ, See also: ลอกเลียน, ปลอมแปลง, Syn. copy, fake, imitate
simulate[ADJ] ซึ่งเลียนแบบ
simulacast[N] รายการที่แสดงพร้อมกัน
simulacrum[N] ความคล้ายกัน
simulation[N] การลอกเลียนแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simulate(ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว, See also: simulative adj. simulatory adj., Syn. dissemble,pretend
simulation(ซิมมิวเล'เชิน) n. การลอกเลียน,การลอกแบบ,การเลียนแบบ,การเล่นเป็นตัว,การปลอมแปลง, Syn. mockup,model
dissimulatevt. ซ่อนเร้น,อำพราง,แกล้งทำ. vi. อำพราง., See also: dissimulative adj. ดูdissimulate dissimulator n. ดูdissimulate
dissimulationn. การอำพราง,การซ่อนเร้น,การแกล้งทำ, Syn. feigning

English-Thai: Nontri Dictionary
simulate(vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน
simulation(n) การลอกเลียน,การเสแสร้ง,การปลอม,การเล่นเป็นตัว
dissimulate(vt) เสแสร้ง,แกล้งทำ,ปิดบัง,ซ่อนเร้น,อำพราง
dissimulation(n) การอำพราง,การปิดบัง,การแกล้งทำ,การซ่อนเร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulated; false; spuriousปลอม, เทียม, ไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulationการจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulation๑. การแสร้งป่วย, การเลียน(อาการ)โรค [มีความหมายเหมือนกับ malingering; pathomimesis; pathomimia; pathomimicry]๒. อาการโรคพ้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
simulationการจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
simulation๑. การปลอมแปลง๒. การปกปิดความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simulationการจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simulator๑. ตัวจำลอง, เครื่องจำลอง๒. โปรแกรมจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulator๑. โปรแกรมจำลอง๒. เครื่องจำลอง, ตัวจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simulated annealing (Mathematics)วิธีซิมมูเลทเต็ดแอนนิลลิง [TU Subject Heading]
simulationการจำลองแบบ
การใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Simulationการจำลองแบบเสมือน, เป็นการจำลองสถานการณ์โดยใช้สูตรคณิตศาสตร์ สถิติและแคลคูลัส เพื่อให้การคำนวณในสิ่งที่ศึกษามีผลลัพท์ตรงกับหรือใกล้เคียงกับสภาพจริง [Assistive Technology]
Simulation gamesเกมส์จำลอง [TU Subject Heading]
Simulation methodsการจำลองระบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Simulation methodsวิธีการจำลองแบบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ The Lawnmower Man (1992)
Battlefield simulation engaged.ระบบสงครามเตรียมพร้อม The Lawnmower Man (1992)
Virtual reality is not just a simulation.โลกเสมือนนี่ ไม่ใช่แค่ระบบจำลองอีกต่อไปแล้ว The Lawnmower Man (1992)
What's a simulated experience again?อะไรคือประสบการณ์เสมือน? Ghost in the Shell (1995)
They're a simulated experience, a fantasy.ทั้งภรรยาและลูกคุณเป็นประสบการณ์เสมือน Ghost in the Shell (1995)
Your original memory will never be fully restored and there might be residual simulation.ความทรงจำเดิมจะไม่สามารถคืนมาได้ทั้งหมด แต่เราอาจจะช่วยสร้างบางส่วนกลับไปให้ได้ Ghost in the Shell (1995)
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied.มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
- Multi-phase voice simulator!- เสียงอีกหลายรูปแบบ! Toy Story (1995)
Every simulation we've run, we've seen that once the machines are inside the city the odds of our survival decrease dramatically.เครื่องจักรทุกๆชนิดที่เราเดินเครื่อง ที่เราเห็น คือเครื่องจักรที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในเมือง น่าแปลกที่มีคนรอดชีวิต ลดลงจนน่าตกใจ The Matrix Revolutions (2003)
We just got these results from our simulation model.โปรแกรมจำลองสภาพอากาศ The Day After Tomorrow (2004)
It simulates the temperature and the pressure 15 miles below the earth's surface.เรียนแบบอุณภูมิใต้ผิวโลกลึก 15 ไมล์ Lost Son (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simulaThe numerical values shown above derive from Hobson's simulation.
simulaWe frequently carry out manual simulation of backups and restorations but there is nothing so boring, tiring and liable to mistakes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีหน้า[V] pretend, See also: simulate, wear an expression of, conceal one's feelings, Syn. แสร้ง, ตีสีหน้า, Example: เขาตีหน้าเหมือนกับว่าชื่นชมเธอเสียเต็มประดา, Thai definition: แกล้งทำสีหน้าให้ผิดจากใจจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng baēp dōi khømphiūtoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān) EN: simulation   FR: simulation [m]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng sathānakān dūay khømphiutoē) EN: computer simulation   FR: simulation par ordinateur [f]
การเลียนแบบ[n.] (kān līenbaēp) EN: copying ; simulation ; emulation   FR: simulation [f] ; émulation [f]
การแสร้งทำ [n.] (kān saēngtham) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
การสร้างสถานการณ์จำลอง[n. exp.] (kān sāng sathānakān jamløng) EN: simulation   
การเสแสร้ง[n.] (kān sēsaēng) EN: pretence ; feint ; sham ; simulation ; affectation ; deception   FR: affectation [f] ; duperie [f]
เลียนแบบ[v.] (līenbaēp) EN: copy ; imitate ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; simulate   FR: imiter ; copier ; simuler

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULAC    S IH1 M Y AH0 L AE2 K
SIMULATE    S IH1 M Y AH0 L EY2 T
SIMULATED    S IH1 M Y AH0 L EY2 T AH0 D
SIMULATES    S IH1 M Y AH0 L EY2 T S
SIMULATOR    S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0
SIMULATING    S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 NG
SIMULATION    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N
SIMULATORS    S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0 Z
SIMULATIONS    S IH2 M Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulate    (v) sˈɪmjulɛɪt (s i1 m y u l ei t)
simulacra    (n) sˌɪmjulˈɛɪkrə (s i2 m y u l ei1 k r @)
simulated    (v) sˈɪmjulɛɪtɪd (s i1 m y u l ei t i d)
simulates    (v) sˈɪmjulɛɪts (s i1 m y u l ei t s)
simulator    (n) sˈɪmjulɛɪtər (s i1 m y u l ei t @ r)
simulacrum    (n) sˌɪmjulˈɛɪkrəm (s i2 m y u l ei1 k r @ m)
simulating    (v) sˈɪmjulɛɪtɪŋ (s i1 m y u l ei t i ng)
simulation    (n) sˌɪmjulˈɛɪʃən (s i2 m y u l ei1 sh @ n)
simulators    (n) sˈɪmjulɛɪtəz (s i1 m y u l ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simulant {m}malingerer [Add to Longdo]
Simulation {f}simulation [Add to Longdo]
Simulations-Prozess-Verknüpfung {f}simulation process coupling [Add to Longdo]
Simulationstechnik {f}simulation technology [Add to Longdo]
Simulationsverfahren {n}simulation processes [Add to Longdo]
Simulationswerkzeug {n}simulation tool [Add to Longdo]
Simulator {m} | Simulatoren {pl}simulator | simulators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]
シミュレーション(P);シミュレション;シュミレーション(ik)[, shimyure-shon (P); shimyureshon ; shumire-shon (ik)] (n,vs) {comp} simulation; (P) [Add to Longdo]
シミュレーションゲーム[, shimyure-shonge-mu] (n) {comp} simulation game [Add to Longdo]
シミュレーター(P);シミュレータ[, shimyure-ta-(P); shimyure-ta] (n) simulator; (P) [Add to Longdo]
シミュレート[, shimyure-to] (n,vs) simulate [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライトシミュレータ[, furaitoshimyure-ta] (n) {comp} flight simulator [Add to Longdo]
マネージメントシミュレーション[, mane-jimentoshimyure-shon] (n) management simulation [Add to Longdo]
感度分析[かんどぶんせき, kandobunseki] (n) sensitivity analysis (e.g. in simulations) [Add to Longdo]
起震車[きしんしゃ, kishinsha] (n) earthquake simulation vehicle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シミュレーション[しみゅれーしょん, shimyure-shon] simulation [Add to Longdo]
シミュレート[しみゅれーと, shimyure-to] simulate (vs) [Add to Longdo]
シュミレーション[しゅみれーしょん, shumire-shon] simulation [Add to Longdo]
最小動作[さいしょうどうさ, saishoudousa] minimal simulation [Add to Longdo]
模擬[もぎ, mogi] simulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top