ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simulator

S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simulator-, *simulator*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simulator๑. ตัวจำลอง, เครื่องจำลอง๒. โปรแกรมจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simulator๑. โปรแกรมจำลอง๒. เครื่องจำลอง, ตัวจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I crashed a flight simulator because I started to hear with my eyes.ฉันทำเครื่องบินในแบบทดสอบล่ม เพราะว่าฉันเริ่มที่จะฟังโดยใช้ตาของชั้น The Right Stuff (2007)
When he enters the kill zone, you hit the detonator, simulators go off.เมื่อเขาผ่านเข้าแดนสังหาร นายกดชนวน ระเบิดจำลองระเบิด Goodbye to All That (2008)
It's a simulator game.นี่มันเกมส์จำลอง Chuck Versus the Predator (2009)
In 1980, the county museum had a state-of-the-art space mission simulator sponsored by Kentucky fried chicken called the Kentucky fried chicken eleven herbs space experience.ในปี 1980 พิพิธภัณฑ์เคาน์ตี้ เป็นเจ้าของ Simulator ล้ำสมัยที่จำลองการทำภารกิจในอวกาศ โดยมี Kentucky Fried Chicken เป็นสปอนเซอร์ Basic Rocket Science (2010)
No. That is a job for some upstanding students who are training right now in the simulator simulator.ไม่ นั่นเป็นหน้าที่ ของนักศึกษาที่คู่ควรกว่า Basic Rocket Science (2010)
"The Scare Simulator will prove who's the best!""ตกใจจำลองจะพิสูจน์ว่าใครดีที่สุด!" Monsters University (2013)
What's your simulator score?ได้คะแนนโปรแกรมจำลองเท่าไร? Pacific Rim (2013)
Okay. We're not in the simulator now, Mako.เอาล่ะ เราไม่ได้อยู่ในแบบจำลองแล้วนะ มาโกะ Pacific Rim (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIMULATOR S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0
SIMULATORS S IH1 M Y AH0 L EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simulator (n) sˈɪmjulɛɪtər (s i1 m y u l ei t @ r)
simulators (n) sˈɪmjulɛɪtəz (s i1 m y u l ei t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simulator {m} | Simulatoren {pl}simulator | simulators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シミュレーター(P);シミュレータ[, shimyure-ta-(P); shimyure-ta] (n) simulator; (P) [Add to Longdo]
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator [Add to Longdo]
フライトシミュレータ[, furaitoshimyure-ta] (n) {comp} flight simulator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simulator \Sim"u*la`tor\, n. [L.]
   One who simulates, or feigns. -- De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simulator
   n 1: a machine that simulates an environment for the purpose of
      training or research

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Simulator /ziːmuːlaːtoːr/ 
  simulator

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top