Search result for

pout

(76 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pout-, *pout*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pout[VI] ทำริมฝีปากล่างยื่น (แสดงความไม่พอใจ), Syn. sulk, lower, brood
pout[VT] ทำริมฝีปากล่างยื่น (แสดงความไม่พอใจ), Syn. sulk, lower, brood
pout[VI] แสดงอาการโกรธ, See also: ทำหน้ามุ่ย, Syn. sulk, brood
pout[N] การแสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป, Syn. mouth, wry face, moue
pout[N] อารมณ์โกรธ
pouty[ADJ] ซึ่งแสดงอาการไม่พอใจโดยการยื่นปากล่างออกมา
pouter[N] ผู้แสดงอาการทางสีหน้าด้วยการยื่นปากออกไป, See also: ผู้ทำหน้ามุ่ย, Syn. grumbler, complainer, faultfinder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pout(เพาทฺ) vi. ยื่นปาก,บุ้ยปาก,ทำหน้าบึ้ง,ทำหน้าไม่พอใจ,โป่ง,บวม,ยื่น. vt. ยื่นปาก,บุ้ยปาก. n. การยื่นปาก,การบุ้ยปาก,อารมณ์บูดบึ้ง., See also: poutful adj. poutingly adv.
pouter(เพา'เทอะ) n. ผู้บุ้ยปาก,ผู้ทำหน้ามุ่ย,พันธุ์นกพิราบขายาวพันธุ์หนึ่ง
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
rainspout(-สเพาทฺ) n.ท่อน้ำฝน,ท่อระบายน้ำ
spout(สเพาทฺ) n. พวยกา,พวยกาน้ำ,รางน้ำ,รางลาด,ท่อพ่น,หลอดพ่น,โรงรับจำนำ,ลำน้ำ,น้ำที่พุ่งขึ้น,น้ำที่พุ่งไหลvt.,vi. พ่น,พุ่ง,ไหลพุ่ง,พูดแบบน้ำไหลไฟดับ, Syn. stream,flow,spew
waterspout(วอ'เทอะสเพาทฺ) n. ท่อระบายน้ำ,ส่วนของเมฆรูปกรวยที่แตะพื้นผิวน้,มองดูคล้ายลำน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pout(vi) ทำหน้าบึ้ง,ทำปากยื่น,บวม,โป่ง
spout(n) พวยกา,รางน้ำ,ลำน้ำ,ท่อพ่น
spout(vi,vt) พ่นน้ำ,ฉีดน้ำ,พุ่ง,ปล่อยออก
waterspout(n) ท่อน้ำ,น้ำพุกลางทะเล,ท่อระบายน้ำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Stop pouting!อย่าบ่น! My Sassy Girl (2008)
You know, uh, nice girl, intelligent, bedroom eyes, pouty lips, great rack, tight bell-shaped ass, thicker than a Snicker...คุณก็รู้แบบ ดูดี มีสติปัญญา ตาเชิญชวน ปากเชิด อกตู้ม บั้นท้ายงาม บึ้มยิ่งกว่าดุ้นของคนดำ... The Love Guru (2008)
Last two days, I couldn't get Gonzo on the phone. He's been acting all pouty on account of No-Doze.ฉันรูว่ามันต้องมาถึง Grilled (2009)
Pouting lips.หน้ามุ่ย Episode #1.13 (2009)
Floang through the party with her perfect poutเฉิดฉายในงานกับความเพอร์เฟ็ค Reversals of Fortune (2009)
There, there, edgar, don't pout.นั้น นั้นเอ็ดก้าร์ อย่าทำหน้ามุ่ยซิ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
You know, the blonde with the pouty, stridentคนที่ผมบลอนด์ ชอบทำหน้ามุ่ย ท่าทางห้าวๆ Advanced Criminal Law (2009)
Please don't pout.อย่าทำเป็นน้อยใจน่า Chromolume No. 7 (2010)
Don't pout.อย่าทำหน้าโกรธไปหน่อยเลยน่า The Return (2010)
Oh, come on, Pouty.โอ้ ไม่เอาน่า ยัยหนูหน้าบึ้ง By the Light of the Moon (2010)
Come on. Don't pout about it.ไม่เอาน่า อย่าไปมีอารมณ์กับเรื่องนี้เลย Brave New World (2010)
Not anymore. Then why so pouty?แล้วทำไมหงุดหงิดนักละ Memory Lane (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poutHe pouted with dissatisfaction.
poutQuit pouting. Smile and cheer up.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งอน[V] sulk, See also: pout, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Ant. พอใจ, ถูกใจ, ชอบใจ, Example: แม้เธอจะงอนบ่อยและขี้ใจน้อย แต่ผมก็รักเธอมากที่สุด, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจเพื่อให้เขาง้อ, ทำจริตสะบัดสะบิ้ง
บุ้ยปาก[V] protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, bulge, Syn. บุ้ย, Example: คนในร้านบุ้ยปากชี้ออกไปทางฝั่งตรงข้ามร้าน, Thai definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้
บุ้ย[V] protrude the lips, See also: pout, pucker the lips, Syn. บุ้ยปาก, บุ้ยใบ้, ใบ้, Example: พ่อค้าบุ้ยปากให้ไปถามอีกคนหนึ่ง เพราะตัวเขาไม่รู้เรื่อง, Thai definition: ทำปากยื่นบอกใบ้ให้รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
คาน[n.] (khān) EN: shoulder pole ; shaft ; beam   FR: fléau [m] ; joug d'épaule [m] ; hampe [f] ; manche [f] ; poutre [f]
กระฉูด[v.] (krachut) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well   FR: jaillir ; gicler
งอน[v.] (ngøn) EN: sulk ; pout   FR: bouder ; faire la tête ; faire la moue
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt   FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout   
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out   FR: jaillir
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle   FR: bec verseur [m]
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; ejaculate   FR: jaillir ; gicler

CMU English Pronouncing Dictionary
POUT    P AW1 T
POUTS    P AW1 T S
POUTY    P AW1 T IY0
POUTED    P AW1 T AH0 D
POUTER    P AW1 T ER0
POUTRE    P AW1 T ER0
POUTING    P AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pout    (v) (p au1 t)
pouts    (v) (p au1 t s)
pouted    (v) (p au1 t i d)
pouting    (v) (p au1 t i ng)
poutingly    (a) (p au1 t i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぷっと[, putto] (adv) (1) (See ふっと) puffing motion (when blowing, spitting, etc.); (2) pouting (with displeasure) [Add to Longdo]
ぽうっと[, poutto] (adv,vs) (1) (on-mim) shrill whistling sound; (2) reddening or brightening slightly; (3) rush of blood to the head [Add to Longdo]
ドロップアウト[, doroppuauto] (n,vs) dropout [Add to Longdo]
一方通行[いっぽうつうこう, ippoutsuukou] (n,adj-no) one-way traffic; (P) [Add to Longdo]
一方的[いっぽうてき, ippouteki] (adj-na) one-sided; unilateral; arbitrary; (P) [Add to Longdo]
雨樋;雨どい[あまどい, amadoi] (n) drainspout; rain gutter [Add to Longdo]
沖縄北方対策担当大臣;沖縄・北方対策担当大臣[おきなわほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄北方対策担当大臣);おきなわ・ほっぽうたいさくたんとうだいじん(沖縄・北方対策担当大臣), okinawahoppoutaisakutantoudaijin ( okinawa hoppou taisaku tantou daijin ); okinawa ] (n) State Minister in Charge of Issues of Okinawa and Northern Territories [Add to Longdo]
割烹店[かっぽうてん, kappouten] (n) restaurant [Add to Longdo]
急須の口[きゅうすのくち, kyuusunokuchi] (n) spout of a teapot [Add to Longdo]
呼び樋[よびどい, yobidoi] (n) elbow; gooseneck; rainspout [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juē, ㄐㄩㄝ, ] pout [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
前方端[ぜんぽうたん, zenpoutan] leading edge [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\ (p[=oo]t), n. [F. poulet. See {Poult}.]
   The young of some birds, as grouse; a young fowl. --Carew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\ (p[=oo]t), v. i.
   To shoot pouts. [Scot.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\ (pout), v. i. [imp. & p. p. {Pouted}; p. pr. & vb.
   n. {Pouting}.] [OE. pouten, of uncertain origin; cf. Prov.
   pot lip, Prov. F. potte, faire la potte to pout, W. pwdu to
   pout, be sullen, poten, potten, a paunch, belly.]
   1. To thrust out the lips, as in sullenness or displeasure;
    hence, to look sullen.
    [1913 Webster]
 
       Thou poutest upon thy fortune and thy love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To protrude. "Pouting lips." --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\, n.
   A sullen protrusion of the lips; a fit of sullenness. "Jack's
   in the pouts." --J. & H. Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pout \Pout\, n. [Cf. {Eelpout}.] (Zool.)
   The European whiting pout or bib.
   [1913 Webster]
 
   {Eel pout}. (Zool.) See {Eelpout}.
 
   {Horn pout}, or {Horned pout}. (Zool.) See {Bullhead}
   (b) .
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bib \Bib\, n. [From {Bib}, v., because the bib receives the
   drink that the child slavers from the mouth.]
   1. A small piece of cloth worn by children over the breast,
    to protect the clothes.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) An arctic fish ({Gadus luscus}), allied to the
    cod; -- called also {pout} and {whiting pout}.
    [1913 Webster]
 
   3. A bibcock.
    [1913 Webster] Bib

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pout
   n 1: a disdainful grimace [syn: {pout}, {moue}, {wry face}]
   2: marine eellike mostly bottom-dwelling fishes of northern seas
     [syn: {eelpout}, {pout}]
   3: catfish common in eastern United States [syn: {horned pout},
     {hornpout}, {pout}, {Ameiurus Melas}]
   v 1: be in a huff and display one's displeasure; "She is pouting
      because she didn't get what she wanted" [syn: {sulk},
      {pout}, {brood}]
   2: make a sad face and thrust out one's lower lip; "mop and
     mow"; "The girl pouted" [syn: {pout}, {mop}, {mow}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top