Search result for

phis

(35 entries)
(0.1025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phis-, *phis*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
phishing (n ) การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต, การส่งข้อความที่ดูน่าเชื่อถือ เพื่อหลอกลวงให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต ฯลฯ ลงไป
See also: S. fishing, R. phishing email

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allomorphism(แอลโลมอร์' ฟิสซึม) n., chem. การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบผลึก โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
amphistylar(แอมพิสไท' ละ) adj. มีเสาทั้งด้านหน้าและหลัง, มีเสาทั้งสองข้าง
aphis(เอ' ฟิส, แอฟ' ฟิส) n., (pl. aphides) = aphid
apostrophise(อะพอส'ทระไฟซ) vt.,vi. พูดกับผู้ที่ไม่อยู่ หรือตายไปแล้วเสมือนกับว่าผู้นั้นอยู่ ณ ที่นั้น
pansophism(แพน'ซะฟิสซึม) n. ลัทธิความรู้ทั้งหมดเข้าด้วยกันในทางการเมือง, See also: pansophist n. pansophy n.
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)
sophism(ซอฟ'ฟิสซึม) n. การโต้แย้งโดยอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การอ้างเหตุผลผิด ๆ ,การหลอกลวง,การตบตา, Syn. fallacy,false argument

English-Thai: Nontri Dictionary
sophism(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophist(n) ผู้ให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด
sophisticated(adj) ซับซ้อน,ตบตา
sophistication(n) ความซับซ้อน,การตบตา
sophistry(n) การให้เหตุผลอย่างชาญฉลาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: acrobatic ; far-fetched ; fancy   FR: sophistiqué ; acrobatique (fig.)
อ่อนต่อโลก[v. exp.] (øn tø lōk) EN: be innocent ; be naive ; be guileless ; be unsophisticated   
เพลี้ย[n.] (phlīa) EN: aphid ; aphis ; plant louse   FR: puceron [m]
ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี[n. exp.] (prākotkān nām plīen sī) FR: eutrophisation [f]
ประสา[n.] (prasā) EN: manner ; way ; sophistication   
รัชดาภิเษก [n. prop.] (Rātchadāphisēk) EN: Ratchadaphisek   FR: Ratchadaphisek
ซับซ้อน[adj.] (sapsøn) EN: sophisticated ; complex ; intricate ; having layer upon layer of   FR: compliqué ; sophistiqué ; élaboré ; complexe
ถนนกาญจนาภิเษก [n. prop.] (Thanon Kānchanāphisēk) EN: Thanon Kanchanaphisek   

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ[, ganjisumejirozame] (n) Ganges shark (Glyphis gangeticus, rare species of fresh water requiem shark that dwells in the rivers of India) [Add to Longdo]
ガンジスメジロザメ属[ガンジスメジロザメぞく, ganjisumejirozame zoku] (n) Glyphis (genus containing 5 known species of secretive true river sharks in the family Carcharhinidae) [Add to Longdo]
サッフィズム;サフィズム[, saffizumu ; safizumu] (n) sapphism [Add to Longdo]
スピアートゥース・シャーク;スピアートゥースシャーク[, supia-tou-su . sha-ku ; supia-tou-susha-ku] (n) speartooth shark (Glyphis glyphis, species of fresh water requiem shark from the western Pacific known only from the original description of 1839) [Add to Longdo]
ソフィスティケーション[, sofisuteike-shon] (n) sophistication [Add to Longdo]
ソフィスティケート[, sofisuteike-to] (n,vs) sophistication (trans [Add to Longdo]
ソフィスト[, sofisuto] (n) sophist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メンフィス[めんふぃす, menfisu] Memphis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top