ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polymorphism

P AA2 L IY2 M AO1 R F IH0 Z M   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polymorphism-, *polymorphism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polymorphism[N] ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: การมีหลายรูปแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polymorphism(พอลลีมอร'ฟิสซึม) n. ภาวะที่มีหลายรูปแบบ, See also: polymorphistic adj. โพลิมอฟิซึม <คำอ่าน>ในโปรแกรมเชิงวัตถุ (object-oriented programming) หมายถึง การใช้ชื่อเหมือนกันให้หมายถึงกระบวนการคนละอันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน เป็นต้นว่า คำว่า "แสดงผล" (display) อาจใช้หมายถึงการแสดงเป็นตัวหนังสือ เป็นกราฟ เป็นภาพ เป็นตารางจัดการ เป็นภาพเคลื่อนไหว เป็นเสียง ฯ รวมทั้งการแสดงบนจอภาพ บนกระดาษ (วิธีการเช่นนี้ ใช้กันในเรื่องของโปรแกรมเชิงวัตถุ)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polymorphismภาวะพหุสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polymorphism, Geneticโพลีมอร์ฟิสม์ทางพันธุกรรม [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLYMORPHISM    P AA2 L IY2 M AO1 R F IH0 Z M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Polymorphismus {m}; Polymorphie {f}; Vielgestaltigkeit {f}polymorphism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP [Add to Longdo]
ポリモーフィズム;ポリモルフィズム;ポリモフィズム[, porimo-fizumu ; porimorufizumu ; porimofizumu] (n) polymorphism [Add to Longdo]
遺伝子多型[いでんしたがた, idenshitagata] (n) polymorphisms [Add to Longdo]
遺伝的多型[いでんてきたけい, identekitakei] (n) genetic polymorphism [Add to Longdo]
多型[たけい, takei] (n,adj-no) polymorphism [Add to Longdo]
多形性[たけいせい, takeisei] (n,adj-no) (See ポリモーフィズム) polymorphism [Add to Longdo]
多態性[たたいせい, tataisei] (n) {comp} polymorphism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polymorphism \Pol`y*mor"phism\, n.
   1. (Crystallog.) Same as {Pleomorphism}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.)
    (a) The capability of assuming different forms; the
      capability of widely varying in form.
    (b) Existence in many forms; the coexistence, in the same
      locality, of two or more distinct forms independent of
      sex, not connected by intermediate gradations, but
      produced from common parents.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polymorphism
   n 1: (genetics) the genetic variation within a population that
      natural selection can operate on
   2: (chemistry) the existence of different kinds of crystal of
     the same chemical compound [syn: {polymorphism},
     {pleomorphism}]
   3: (biology) the existence of two or more forms of individuals
     within the same animal species (independent of sex
     differences)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top