Search result for

illégal

(66 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illégal-, *illégal*
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
illegal[ADJ] ผิดกฎหมาย, See also: นอกกฎหมาย, Syn. illicit, prohibited, unlawful, Ant. lawful, legal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illegal(อิลี'เกิล) adj. ผิดกฎหมาย,ผิดกฎ,ผิดกติกา, See also: illegality n., Syn. illicit

English-Thai: Nontri Dictionary
illegal(adj) ที่ผิดกฎหมาย,ที่ผิดกฎ,ที่ผิดกติกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
illegal confinementการกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal considerationการกระทำที่จะมีผลเป็นการผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal contractสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal entryการเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal interestดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal per seผิดกฎหมายอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal practiceการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal trade; illicit tradeการค้าที่ผิดกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegalityความไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illegal aliensคนต่างด้าวนอกกฎหมาย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวยใต้ดิน[N] illegal lottery, Syn. หวย, Example: ชาวบ้านมักจะเล่นการพนันเช่น ถั่วโป ชนไก่ กัดปลา หวยใต้ดิน ลอตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อหวังรวยทางลัด, Thai definition: การเล่นการพนันที่ใช้เลขรางวัลจากสลากกินแบ่งในการพนัน
นอกสมรส[ADJ] unlawful, See also: illegal, illicit, illegitimate, Syn. นอกกฎหมาย, Example: อย่าหวังเลยว่า ปัญหาการท้องนอกสมรส การทำแท้งจะหมดไป, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมายสมรส
ภรรยานอกสมรส[N] illegal wife, See also: concubine, second wife, minor wife, Syn. ภรรยานอกกฎหมาย, Example: เธอไม่เคยรู้เลยว่าตลอดเวลาเธออยู่ในสถานภาพภรรยานอกสมรสของเขา, Count unit: คน
ใต้โต๊ะ[N] bribery, See also: illegal payment, Syn. เงินใต้โต๊ะ, Example: พ่อค้าจ่ายใต้โต๊ะให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้ชนะการประมูล, Thai definition: เงินที่ให้สินบนเพื่อให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือ, Notes: (สำนวน)
เถื่อน[ADJ] illicit, See also: illegal, unlawful, Syn. นอกกฎหมาย, ผิดกฎหมาย, Example: ตำรวจจับฝิ่นเถื่อนได้รายใหญ่, Thai definition: ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
หวยเถื่อน[N] illegal lottery, See also: numbers game, Example: แม้แผ่นดินอีสานจะแห้งแล้งเพียงใด แต่หวยเถื่อนกลับเบ่งบานเจริญเติบโต จนเรียกได้ว่าอีสานเป็นอาณาจักรเจ้ามือสลากกินรวบ
คนเถื่อน[N] illegal, See also: unlicensed person, outlawed person, unlawful person, Example: ยายบอกมันว่ามันเป็นคนเถื่อนไม่ได้ตีทะเบียนก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้, Count unit: คน, Thai definition: คนนอกกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
สิ่งผิดกฎหมาย[N] contraband, See also: illegal article, illegal goods, pirated goods, Syn. ของผิดกฎหมาย
กินรวบ[N] illegal lottery, Syn. สลากกินรวบ, หวยเถื่อน, Example: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน, Thai definition: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยผิดกฎหมาย[adv.] (dōi phit kotmāi) FR: illégalement
หวยเถื่อน[n. exp.] (hūay theūoen) EN: illegal lottery ; umbers game   FR: pari illégal [m] ; loterie illégale [f]
ขโมยข้ามพรมแดน[xp] (khamōi khām phromdaēn) EN: cross the border illegally   FR: franchir la frontière illégalement
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย[n. exp.] (khao meūang dōi phit kotmāi) FR: entrer illégalement
ของเถื่อน[n. exp.] (khøng theūoen) EN: contraband goods ; smuggled goods ; illicit goods ; bootleg goods   FR: produit de contrebande [m] ; marchandise importée illégalement [f]
กินรวบ[n.] (kinrūap) EN: illegal lottery   
ละเมิดกฎหมาย[v. exp.] (lamoēt kotmāi) EN: break the law ; violate the law ; be illegal ; be unlawful ; be illicit   FR: violer la loi ; être illégal ; être illicite
เหล้าเถื่อน[n. exp.] (lao theūoen) EN: home-made liquor ; illegal liquor   
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mai chøp dūay kotmāi) EN: illegal   
มิชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (michøp dūay kotmāi) EN: illegal ; unlawful   

CMU English Pronouncing Dictionary
ILLEGAL    IH2 L IY1 G AH0 L
ILLEGALS    IH2 L IY1 G AH0 L Z
ILLEGALLY    IH2 L IY1 G AH0 L IY0
ILLEGALITY    IH2 L IY0 G AE1 L AH0 T IY0
ILLEGALITIES    IH2 L IY0 G AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illegal    (j) (i1 l ii1 g l)
illegally    (a) (i1 l ii1 g @ l ii)
illegality    (n) (i2 l i g a1 l i t ii)
illegalities    (n) (i2 l i g a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
非法[fēi fǎ, ㄈㄟ ㄈㄚˇ, ] illegal, #2,452 [Add to Longdo]
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum), #90,750 [Add to Longdo]
不合法[bù hé fǎ, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄈㄚˇ, ] illegal [Add to Longdo]
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, / ] illegal device; devious; crooked [Add to Longdo]
犯毒[fàn dú, ㄈㄢˋ ㄉㄨˊ, ] illegal drug; narcotic [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
非合法[ひごうほう, higouhou] Thai: ผิดกฎหมาย English: illegal

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
イリーガル[, iri-garu] (n) {comp} illegal [Add to Longdo]
イリガリティー[, irigaritei-] (n) illegality [Add to Longdo]
スキミング[, sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal) [Add to Longdo]
ドラッグ[, doraggu] (n) (1) drag; (n,vs) (2) drug (esp. illegal); (vs) (3) to drag; (4) {comp} to highlight (e.g. by click-dragging a cursor over text); (P) [Add to Longdo]
ヤミ金;闇金[ヤミきん(ヤミ金);やみきん(闇金), yami kin ( yami kin ); yamikin ( yami kin )] (n) (abbr) (See 闇金融) black-market lending; illegal loan [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
[やみ, yami] (n,adj-no) (1) darkness; the dark; dark; (2) bewilderment; despair; hopelessness; (3) black-marketeering; shady; illegal; under-the-table; (P) [Add to Longdo]
闇価格協定[やみかかくきょうてい, yamikakakukyoutei] (n) illegal price-fixing agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
違法[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
不正文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
無効[むこう, mukou] illegal (a-no) (an), invalid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top