Search result for

yt

(61 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yt-, *yt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
terabyte(n) ใช้ตัวย่อว่า TB เป็นหน่วยวัดความจุข้อมูล 1 TB เท่ากับหนึ่งล้านล้านไบต์
python(n.) งูขนาดใหญ่
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yttrotantalite อิตโทรแทนทาไลต์
แหล่ง - พบในบริเวณหมู่เหมืองแร่ดีบุก จังหวัดพังงา ภูเก็ต ประโยชน์ - ถลุงเอาโลหะโคลัมเบียม และแทนทาลัม มาใช้ประโยชน์ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ytterbium(อิเทอ'เบียม) n. ธาตุโลหะหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ว่า Yb
acanthocyteเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติเป็นแฉก ๆ
achromacyteเม็ดเลือดแดงที่มีสีซีดเนื่องจากการขาด haemogolbin
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acolyte(แอค' โคไลทฺ) n. เด็กผู้ช่วยขาดหลวงทำพิธี, พระในนิกายดรมันคาทอลิก
adytum(แอด' ดิทัม) n., (pl. -ta) สถานศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบูชาเท่านั่น, ห้องลับ
aerophyte(แอ' โรไฟทฺ) = epiphyte
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
amebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. amoebodyte
amoebocyte(อะมี' โบไซทฺ) n. เซลล์เคลื่อนที่ชนิดหนึ่งที่คล้ายตัวอะมีบา พบในสัตว์ไร้กระดูกสันหลังหลายชนิด, Syn. amebocyte

English-Thai: Nontri Dictionary
acolyte(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ติดตาม,สาวก
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
anything(n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง
daytime(n) กลางวัน,ทิวา
electrolyte(n) สารประกอบที่ถูกวิเคราะห์ด้วยกระแสไฟฟ้า
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
leucocyte(n) เม็ดโลหิตขาว
myth(n) นิยายโบราณ,เทพนิยาย,เรื่องอภินิหาร,ตำนาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิตเทรียม    [N] yttrium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 39 สัญลักษณ์ Y เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีเทาเข้ม หลอมละลายที่ 1500 ํ ซ. ใช้ประโยชน์นำไปผสมกับโลหะอื่นให้เป็นโลหะเจือใช้ในเทคโนโลยีนิวเคลียร์, Notes: (อังกฤษ)
อิตเทอร์เบียม    [N] ytterbium, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 70 สัญลักษณ์ Yb เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 824 ํ ซ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะไร[X] (arai) EN: whatever ; anything ; something   FR: quelque chose ; rien
อะไรก็ได้[adv.] (arai kødai) EN: anything ; all the same   FR: n'importe quoi ; peu importe
อะไรก็ตาม[pr.] (arai køtām) EN: anything ; whatever   FR: quoi que ce soit
... อะไรไหม[X] (... arai mai) EN: ... anything ?   FR: ... n'importe quoi ?
ไบต์[n.] (bai = bait) EN: byte   FR: octet [m] ; byte [m]
บ้าโกหก[adj.] (bā kōhok) FR: mythomane
ใด ๆ[X] (dai-dai) EN: any ; whatever ; anyone ; anything   FR: quelconque
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
เดือนค้างฟ้า[n. exp.] (deūoen khāng fā) EN: moon that can be seen in the sky during the daytime   
โดยวิธีวิเคราะห์[adv.] (dōi withī wikhrǿ) FR: analytiquement ; par la méthode analytique

CMU English Pronouncing Dictionary
YTTRIUM    IH1 T R IY0 AH0 M

Japanese-English: EDICT Dictionary
鵷鶵[えんすう, ensuu] (n) (obsc) mythical Chinese bird [Add to Longdo]
Bリンパ球;B淋巴球[ビーリンパきゅう, bi-rinpa kyuu] (n) (See B細胞) B lymphocyte; B cell [Add to Longdo]
B細胞[ビーさいぼう, bi-saibou] (n) (See Bリンパ球) B cell; B lymphocyte [Add to Longdo]
HLA抗原[エッチエルエーこうげん, ecchierue-kougen] (n) human leukocyte antigen [Add to Longdo]
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SLE[エスエルイー, esuerui-] (n) (See 全身性エリテマトーデス) systemic lupus erythematosus; SLE [Add to Longdo]
Tリンパ球;T淋巴球[ティーリンパきゅう, tei-rinpa kyuu] (n) (See T細胞) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
T細胞[ティーさいぼう, tei-saibou] (n) (See Tリンパ球) T cell; T lymphocyte [Add to Longdo]
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, / ] yttrium Y, transition metal, atomic number 39 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] ytterbium Yb70, lanthanoid element [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB [Add to Longdo]
ギガバイト[ぎがばいと, gigabaito] gigabyte [Add to Longdo]
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte [Add to Longdo]
テラバイト[てらばいと, terabaito] terabyte [Add to Longdo]
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
バイト[ばいと, baito] byte, octet, 8-bit byte [Add to Longdo]
バイトコンパイル[ばいとこんぱいる, baitokonpairu] byte-compile [Add to Longdo]
バイト値[バイトち, baito chi] byte value [Add to Longdo]
パラメタバイト[ぱらめたばいと, parametabaito] parameter byte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Yt \Yt\, Yt \Yt\ ([th][a^]t),
     An old method of printing that (AS. [thorn][ae]t, [eth][ae]t)
     the "y" taking the place of the old letter "thorn" ([thorn]).
     Cf. {Ye}, the.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top