ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shantytown

SH AE1 N T IY0 T AW2 N   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shantytown-, *shantytown*
English-Thai: Longdo Dictionary
shantytown(n) เขตชุมชนที่มีแต่กระท่อม, กระต๊อบ,หรือเพิง , S. shanty town R. slum

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shantytowns here, they wield all the power.สลัมที่นี่ ใช้อาวุธเป็นอำนาจ Rio (2006)
Abby was found in a shantytown as well.แอ๊บบี้ถูกพบในกระท่อมเหมือนกัน Proof (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHANTYTOWN    SH AE1 N T IY0 T AW2 N
SHANTYTOWNS    SH AE1 N T IY0 T AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shantytown    (n) ʃˈæntɪtaun (sh a1 n t i t au n)
shantytowns    (n) ʃˈæntɪtaunz (sh a1 n t i t au n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shantytown
      n 1: a city district inhabited by people living in huts and
           shanties

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top