Search result for

erin

(102 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erin-, *erin*
Possible hiragana form: えりん
English-Thai: Longdo Dictionary
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
mechanical engineering(n) วิศวกรรมเครื่องกล
automotive engineering(n) วิศวกรรมยานยนต์
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million. , S. I.P.O.,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algerine(แอล' เจอรีน) โจรสลัด
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
anserine(แอน' เซอริน) adj. เกี่ยวกับสัตว์ตระกูล Anserinae ซึ่งได้แก่ห่าน , คล้ายห่าน., Syn. anserous (resembling a goose, stupid)
ballerina(แบลละรี'นะ) n. นักเต้นระบำบาเล่ท์หญิง
batteringvt. ทุบติดต่อกัน,ตีติดต่อกัน,โจมตีติดต่อกัน,ใช้จนเสีย,นวด - n. ผู้ตี,ผู้นวด,มือตีเบสบอล (หรือคริกเก็ต)
bickering(บิค'เคอริง) n. การทะเลาะวิวาท
blustering(บลัส'เทอริง) adj. โหมกระหน่ำ,เกิดพายุ,คำราม,บ้าระห่ำ,ซึ่งตะคอก,ขู่ขวัญ
burnt offeringn. การเผาไหม้เพื่อบูชายันต์
centering(เซน'เทอริง) n. ดูcentring
checkeringn. ตัวหมากรุก, See also: checkers (draughts) เกมหมากรุกฝรั่งชนิดหนึ่ง,ผู้หยุดยั้ง,สิ่งยับยั้ง,คนตรวจ -vt. ทำเครื่องหมายเตารางสี่เหลี่ยม,ทำให้แตกแขนง,ทำให้เปลี่ยนแปลง, Syn. chequer

English-Thai: Nontri Dictionary
considering(pre) เมื่อพิจารณาถึง,เกี่ยวกับในด้าน
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด
engineering(n) วิศวกรรม,การช่าง
gathering(n) การประชุม,การชุมนุม,การรวม,การรวบรวม
glycerine(n) น้ำมันกลิสเซอริน
LONG-long-suffering(adj) ทนทุกข์ทรมาน
lumbering(n) การทำป่าไม้
merino(n) แกะชนิดหนึ่ง,ขนแกะ
offering(n) ของถวาย,เครื่องเซ่น,บัตรพลี
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Annette Hagen, Erin Bonham, and Melissa st.แอนเนต เฮเจ้น, เอริน บอนแฮม และเมลิซ่า เซนต์แคลร์ ทุกคนถูกดองศพ Cold Comfort (2009)
Erin Hickman.อีริน ฮิกค์แมน The Performer (2009)
Is this about Erin?นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอีรินใช่มั๊ย The Performer (2009)
Erin Hickman work for you?อีริน ฮิกค์แมนทำงานกับคุณใช่มั๊ย The Performer (2009)
What about Erin Hickman, Our latest victim?แล้วอีริน ฮิกค์แมน เหยื่อรายล่าสุดของเราล่ะ The Performer (2009)
Erin Hickman-i haven't Run across that name.อีริน ฮิกค์แมน ฉันยังไม่ได้ตรวจดูชื่อนั้นเลย The Performer (2009)
That car is Erin Hickman's car.รถคันนั้นเป็นของ อีริน ฮิกค์แมน The Performer (2009)
Erin? No. I did not sleep with him.อีริน ฉันไม่ได้นอนกับเขา Bride Wars (2009)
And me and Erin.ติดหนูกับแอริณด้วย Sex and the City 2 (2010)
That's right. Just you and me and Erin.ใช่ ติดหนู ติดแม่ ติดแอริณ Sex and the City 2 (2010)
- Who's Erin?- ใครคือแอริณ Sex and the City 2 (2010)
Erin!แอริณ Sex and the City 2 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิษฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering   FR: faire un voeu ; prier
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
ใบปะหน้า[n.] (baipanā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter   
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
บัตรพลี[n. exp.] (batphlī) EN: offerings for the spirit of the dead person ; offerings to deities   
บิณฑ[n.] (bintha) EN: food offering ; bowl of food   FR: bol de riz [m]
บิณฑบาต[n.] (binthabāt) EN: food offerings to a monk   
บิณฑบาต[v.] (binthabāt) EN: go about with a bowl to receive food ; ask for as a gift ; beg alms ; receive food offerings   FR: demander l'aumône
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: refreshing ; cheering   FR: plaisant ; agréable ; bon ; délicieux ; doux

CMU English Pronouncing Dictionary
ERIN    EH1 R IH2 N
ERINA    ER0 IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Erin    (n) (e1 r i n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausländerin(n) |die, pl. Ausländerinnen| ชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิง
Lesbierin(n) |die, pl. Lesbierinnen| ผู้หญิงที่รักร่วมเพศ, See also: S. Lesbe, Related: lesbisch
Lügnerin(n) |der, pl. Lügnerinnen| คนโกหก, คนที่พูดปดมดเท็จ
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง
Malerin(n) |die, pl. Malerinnen| จิตรกรที่เป็นผู้หญิง, นักวาดรูป
Sportlerin(n) |die, pl. Sportlerinnen| นักกีฬาหญิง เช่น Bei jugendlichen Sportlerinnen, die Sportarten betreiben, bei denen das Körpergewicht eine Rolle spielt, wurde über eine höhere Prävalenz von Menstruationsstörungen berichtet als bei Sportlerinnen, die in anderen Sportarten aktiv sind.
Australierin(n) |die, pl. Australierinnen| คนออสเตรเลียผู้หญิง เช่น Ich wohnte zusammen mit zwei Australierinnen, einer Britin und einer weiteren Deutschen in einer Wohnung direkt auf dem Gelände, neben dem Internat.
Flugbegleiterin(n ) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, See also: S. Stewardess,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erinnerung {f} | Erinnerungen {pl}recollection | recollections [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Andenken {n}memento [Add to Longdo]
Erinnerung {f}memorization [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Gedächtnis {n} (an) | Erinnerungen {pl} | im Gedenken an; in Erinnerung anremembrance (of) | remembrances | in remembrance of [Add to Longdo]
Erinnerung {f} | Erinnerungen {pl}reminder | reminders [Add to Longdo]
Erinnerung {f}; Andenken {n} | Erinnerungen {pl}; Andenken {pl} | zum Andenken an | Erinnerungen weckenmemory | memories | in memory of | to bring back memories [Add to Longdo]
Erinnerung {f} | Erinnerungen {pl}retrospection | retrospections [Add to Longdo]
Erinnerung {f} an | Erinnerungen {pl}reminiscence | reminiscences [Add to Longdo]
Erinnerungs...commemorative [Add to Longdo]
Erinnerungsvermögen {n}memory; powers of recollection [Add to Longdo]
Erinnerungsvision {f}reminiscential [Add to Longdo]
erinnerlichrememberable [Add to Longdo]
erinnertremembers [Add to Longdo]
erinnernd; nostalgischreminiscent [Add to Longdo]
erinnertremembered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
踠き(oK)[もがき, mogaki] (n) (uk) struggle; writhing; wriggling; floundering [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
ETR[イーティーアール, i-tei-a-ru] (n) engineering testing reactor; ETR [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
うねうね[, uneune] (adv,n,vs) (on-mim) winding; meandering; zigzag; sinuous; tortuous [Add to Longdo]
うろうろ[, urouro] (adv,n,vs) (on-mim) (See 彷徨く) loiteringly; aimless wandering; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンテンツフィルタリング[こんてんつふぃるたりんぐ, kontentsufirutaringu] content filtering [Add to Longdo]
ソフトウェア工学[ソフトウェアこうがく, sofutouea kougaku] software engineering [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
ディザリング[でいざりんぐ, deizaringu] dithering [Add to Longdo]
トラヒックエンジニアリング[とらひっくえんじにありんぐ, torahikkuenjiniaringu] traffic engineering [Add to Longdo]
トンネリング[とんねりんぐ, tonneringu] tunneling [Add to Longdo]
ネットワークエンジニアリング[ねっとわーくえんじにありんぐ, nettowa-kuenjiniaringu] network engineering [Add to Longdo]
バッファリングレベル[ばっふぁりんぐれべる, baffaringureberu] buffering level [Add to Longdo]
ブロックバッファリング[ぶろっくばっふぁりんぐ, burokkubaffaringu] block buffering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
回顧録[かいころく, kaikoroku] Erinnerungen, Memoiren [Add to Longdo]
思い出[おもいで, omoide] Erinnerung [Add to Longdo]
見覚え[みおぼえ, mioboe] Erinnerung, Wiedererkennen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Erin \E"rin\ ([=e]"r[i^]n), n. [Ir. Cf. {Aryan}.]
   An early, and now a poetic, name of Ireland.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Erin
   n 1: an early name of Ireland that is now used in poetry

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ERIN
     Environmental Resources Information Network (Australia, network)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Erin
   Erin
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 erin [ɛrin]
   therein
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pubescence
 
 1. erginleşme, buluğa erme
 2. (biyol.) hayvan veya bitki üstünde bulunan ufak tüyler. pubescent ergin, erin, buluğa ermiş: (biyol.) tüylü.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top