Search result for

erie

(53 entries)
(0.0767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erie-, *erie*
Possible hiragana form: えりえ
English-Thai: Longdo Dictionary
querier(n) ผู้ตั้งคำถาม, ผู้ตั้งกระทู้, คนที่ตั้งกระทู้ในกระดานข่าว, S. inquirer, quester, questioner
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actinide series(แอค' ทิไนดฺ) chem. อนุกรมของธาตุกัมมันตภาพรังสีที่เริ่มจากธาตุ Actinium จนถึงธาตุ Lawrencium
aerie(แอร์' รี) n. รังนกของนกขนาดใหญ่, ที่พักบนที่สูง, ลูกนก., Syn. aery, eyrie, eyry
alkene series chem.อนุกรมของ saturated aliphatic hydrocarbons, Syn. methane series. paraffin series
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
brusquerie(บรัส'คะรี) n. ดูbrusqueness
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
causerie(โคซะรี') n. การสนทนา,บทความสั้น ๆ
cherie(เชรีช) n.,Fr. ที่รัก
chinoiserien. ศิลปะลวดลายจีน
congeries(คอนเจอ'รีซ) n. กลุ่ม,กอง,คณะ

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
eerie(adj) แปลก,ประหลาด,ลึกลับ,น่าขนลุก
experience(n) ความเคยชิน,ประสบการณ์,ความเจนจัด
experience(vt) รู้สึก,ประสบ,พบเห็น,เคยชิน
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
gendarmerie(n) กองตำรวจภูธร,ทหาร
inexperience(n) การขาดประสบการณ์,ความอ่อนหัด
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี
menagerie(n) โรงละครสัตว์,โรงเลี้ยงสัตว์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]
แอลจีเรีย[n. prop.] (Aēljirīa ) EN: Algeria   FR: Algérie [f]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nānfā) EN: territorial air ; territorial sky   FR: espace aérien [m]
อันดับ[n.] (andap) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series   FR: rang [m] ; position [f] ; ordre [m] ; place [f]
อันดับที่ 1 = อันดับที่หนึ่ง[n. exp.] (andap thī neung) EN: first place   FR: première position [f] ; première place [f] ; premier rang [m] ; première tête de série [f] ; tête de série n° 1 [f]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อนุกรมอนันต์[n. exp.] (anukrom anan) EN: infinite series   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERIE    IH1 R IY0

French-Thai: Longdo Dictionary
boulangerie(n) |f, pl. boulangeries| ร้านขายขนมปัง, See also: Related: pâtisserie
pâtisserie(n) |f, pl. pâtisseries| ร้านขายขนมเค้กและช็อกโกแลต
enseignement supérieur(n) le, = การเรียนการสอนในระดับอุดมศุกษา,มหาวิทยาลัย
charcuterie(n ) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
もやもや病[もやもやびょう, moyamoyabyou] (n) moyamoya disease (rare, progressive cerebrovascular disorder caused by blocked arteries in the basal ganglia) [Add to Longdo]
アクチニウム系列[アクチニウムけいれつ, akuchiniumu keiretsu] (n) actinium series; Actinides [Add to Longdo]
アサヒビール[, asahibi-ru] (n) (1) Asahi beer; (2) Asahi Breweries, Ltd. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリーズ[しりーず, shiri-zu] series [Add to Longdo]
フィボネッチ数列[フィボネッチすうれつ, fibonecchi suuretsu] Fibonacci series [Add to Longdo]
時系列分析[じけいれつぶんせき, jikeiretsubunseki] time series analysis [Add to Longdo]
無限級数[むげんきゅうすう, mugenkyuusuu] infinite series [Add to Longdo]
級数[きゅうすう, kyuusuu] series [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Erie
   n 1: a member of an Iroquoian people formerly living on the
      south shore of Lake Erie in northern Ohio and northwest
      Pennsylvania and western New York
   2: the 4th largest of the Great Lakes; it is linked to the
     Hudson River by the New York State Barge Canal [syn: {Lake
     Erie}, {Erie}]
   3: a port city on Lake Erie in northwestern Pennsylvania

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top