ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lingerie

L AA1 N ZH ER0 EY2   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lingerie-, *lingerie*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lingerie[N] เสื้อและกางเกงของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
lingerie(n) เสื้อผ้าชั้นในสตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Lingerie. Remember lingerie?ชุดชั้นใน นึกออกมั้ย ชุดชั้นใน The Road Warrior (1981)
In women's lingerie. Pardon me?ท่ามกลางชุดชั้นในผู้หญิง. Mannequin (1987)
-All those panties, up to lingerie.-สวิทช์เชอร์! กางกางในลังนั้นน่ะ เอาขึ้นไปแผนกสตรีด้วย Mannequin (1987)
However, my friend, you missed the lingerie department by four floors.นี่นะเกลอ.. แผนกเสื้อผ้าสตรีน่ะมันอยู่ที่ชั้น 4 ไม่ใช่เหรอ? Mannequin (1987)
She designs naughty lingerie, among her many talents.เธอออกแบบชุดชั้นในวาบหวาม Titanic (1997)
You don't buy black lingerie unless you want someone to see it.ไม่มีใครซื้อชั้นในสีดำ นอกจากอยากให้คนมามองหรอกนะ 10 Things I Hate About You (1999)
This is like a lingerie commercial.คุณชอบที่จะทำอะไร? Valentine (2001)
The hard-core girls just wear lingerie and some form of animal ears.สาวมั่นอาจใส่แค่ชุดชั้นใน แล้วก็สวมหูสัตว์ Mean Girls (2004)
There's going to be a lingerie party Can you come?จะมีปาร์ตี้ชุดชั้นใน จะไปด้วยกันมั๊ย Art of Seduction (2005)
Pick up the Polaroids from the lingerie shoot.ไปเอารูปโพลารอยด์ชุดชั้นในมา The Devil Wears Prada (2006)
I'm not into gettinga lingerie model.ฉันไม่ใส่เสื้อผ้านางแบบนะ Bad News Blair (2007)
you are so not seeing the honeymoon lingerieow.คุณจะไม่ได้เห็นฉัน ในชุดฮันนีมูนแน่ๆ How Betty Got Her Grieve Back (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุดชั้นใน[N] underwear, See also: lingerie, undergarment, bra, brassiere, Syn. บรา, ยกทรง, บราเซีย, เสื้อชั้นใน, กางเกงใน, Example: ข้าวของที่หายเป็นประจำในหอพักคือชุดชั้นในดีๆ ของผู้หญิงและกางเกงยีนส์จากต่างประเทศ, Count unit: ชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดชั้นใน [n. exp.] (chut channai) EN: underwear ; lingerie ; undergarment ; bra ; brassiere   FR: sous-vêtements [mpl] ; lingerie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LINGERIE    L AA1 N ZH ER0 EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lingerie    (n) lˈænʒəriː (l a1 n zh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wäschegeschäft {n}lingerie store [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
テディー[, tedei-] (n) teddy (bear) (type of lingerie) [Add to Longdo]
ランジェリー[, ranjieri-] (n) lingerie (fre [Add to Longdo]
ランファン[, ranfan] (n) (abbr) lingerie and foundation [Add to Longdo]
肌着(P);膚着;肌衣[はだぎ(P);はだぎぬ(肌衣), hadagi (P); hadaginu ( hada koromo )] (n) underwear; underclothes; lingerie; chemise; singlet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lingerie \Lin`ge*rie"\ (l[a^]N`zhe`r[-e]"), n. [F.]
   Linen goods collectively; linen underwear or nightclothes,
   esp. of women; the clothing of linen and cotton with its
   lace, etc., worn by a women.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lingerie
   n 1: women's underwear and nightclothes [syn: {lingerie},
      {intimate apparel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top