Search result for

afr

(105 entries)
(0.096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -afr-, *afr*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
African tulip Tree (n) ต้นแคแสด
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Afro    [PRF] แอฟริกา
afraid    [ADJ] กลัว, See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น, Syn. frightened, fearful, scared
afraid    [ADJ] เกรงว่า
afresh    [ADV] อีก
Africa    [N] ทวีปแอฟริกา
Africa    [N] แอฟริกา
African    [ADJ] เกี่ยวกับแอฟริกา
African    [N] ชาวแอฟริกา
Afrikaans    [N] ชื่อภาษาราชการของแอฟริกาใต้
Afrikander    [N] ชื่อพันธุ์วัวขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
African artศิลปะแอฟริกา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Africaแอฟริกา [TU Subject Heading]
Africa Regionภูมิภาคอาฟริกา [การแพทย์]
Africa, Caribean and Pacific Countriesกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา หมู่เกาะในแคริบเบียน และแปซิฟิก ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าจากสหภาพยุโรป [การทูต]
Africa, Centralแอฟริกากลาง [TU Subject Heading]
Africa, Northแอฟริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Africa, Southernแอฟริกาใต้ [TU Subject Heading]
Africa, Westแอฟริกาตะวันตก [TU Subject Heading]
African American childrenเด็กชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American familiesครอบครัวชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]
African American legislatorsผู้ตรากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afr"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
afr"Will it clear up soon?" "I'm afraid not."
afr"Will it stop raining soon?" "I'm afraid not."
afr"Is his story true?" "I'm afraid not."
afr"Will he recover soon?" "I'm afraid not."
afr"Will he come home soon?" "I'm afraid not."
afr"Will he pass the examination?" "I am afraid not."
afrI'm afraid he won't be here until 1:00.
afrIt is nine. I'm afraid I must be leaving now.
afrI'm afraid I can't make a nine o'clock appointment.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afraid(อะเฟรด') adj. กลัว,เกรง, Syn. scared, fearful ###A. confident, fearless)
aframerican(แอฟระเมอ' ริคัน) adj., n. Afro-American
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afreet(แอฟ' รีท , อะฟรีท') n. ปีศาจร้ายในนิยายอาหรับ (monster, afrit)
afresh(อะเฟรช) adv. ใหม่,อีก, Syn. anew, again)
afric(แอฟ' ริค) adj. เกี่ยวกับอาฟริกา
africa(แอฟ' ริกา) n. ทวีปแอฟริกา
african(แอฟ' ริเคิน) adj.,n. เกี่ยวกับแอฟริกา, ชาวแอฟริกา., Syn. Afric
african marigoldn. ชื่อพรรณไม้ดอกของเม็กซิโก (Aztec marigold, big marigold)
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค

English-Thai: Nontri Dictionary
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
afresh(adv) อีกครั้ง,ใหม่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอฟริกา [N] Africa
ใหม่ [ADV] again, See also: afresh, once more, repeatedly, Syn. ซ้ำ, อีกครั้ง, Example: หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การกีดกันทางการค้านี้ได้เริ่มขึ้นใหม่อีกและได้ขยายตัวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
แอฟริกา [N] Africa, Syn. ทวีปแอฟริกา, Example: ประชากรที่ป่วยเป็นโรคขาดอาหารมักจะอยู่ในประเทศเกษตรกรรมแถบเอเชียและแอฟริกาเช่น อินเดีย เอธิโอเปีย, Thai definition: ชื่อทวีปในโลก
ขี้กลัว    [ADJ] fearful, See also: afraid, scared, timorous, Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด, Ant. กล้า, Example: ถ้าพ่อแม่เข้มงวดมากเกินไป อาจทำให้เด็กเป็นคนขี้กลัวได้, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำหรือหวาดระแวงต่อสิ่งรอบข้าง
อาฟริกา    [N] Africa, Syn. แอฟริกา, ทวีปอาฟริกา, Example: ประเทศในอาฟริกามีปัญหาพื้นฐานด้านประชากร การศึกษา และการแทรกแซงทางการเมือง
ทวีปแอฟริกา    [N] Africa, Syn. ทวีปมืด, กาฬทวีป, Example: ยีราฟมีถิ่นอาศัยในทวีปแอฟริกา แถบทุ่งหญ้าซาวันน่า ทะเลทรายซาฮาร่า, Thai definition: ทวีปซึ่งอยู่ทางใต้ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดีย
กลัวผี    [V] afraid of ghost, See also: fear ghost, Example: ส่วนมากเด็กชายจะกลัวสัตว์เด็กหญิงจะกลัวผี
กริ่งเกรง    [V] fear, See also: afraid of, Syn. เกรง, หวาดกลัว, Ant. กล้า, Example: ใจของเขากริ่งเกรงว่าคนรักไม่ซื่อสัตย์ต่อเขา
ขวัญเสีย    [V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ
ขวัญอ่อน    [V] fearful, See also: afraid, nervous, frightened, Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน, Example: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า, Thai definition: ตกใจง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอฟริกา[n. prop.] (Aepfarikā = Aeffrikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
แอฟริกากลาง[n. prop.] (Aepfarikā Klāng = Aeffrikā Klāng) EN: Central Africa   FR: Afrique centrale [f]
แอฟริกาเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aepfarikā Tawan-tok ) EN: West Africa ; Western Africa   FR: Afrique de l'Ouest [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[n. prop.] (Aepfarikā Tøn Neūa) EN: North Africa ; Northern Africa   FR: Afrique du Nord [f]
อัฟริกา[n. prop.] (Apfarikā = Apfárikā) EN: Africa   FR: Afrique [f]
อัฟริกัน[n. prop.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: Africain [m]
อัฟริกัน[adj.] (Apfarikan = Apfárikan) EN: African   FR: africain
อัฟริกาใต้[n. prop.] (Apfarikā Tāi) EN: South Africa   FR: Afrique du Sud [f]
ช้างแอฟริกา[n. exp.] (chāng Aepfarikā = chāng Aeffrikā) EN: Africa Elephant   FR: éléphant d'Afrique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AFRO    AE1 F R OW0
AFRAID    AH0 F R EY1 D
AFRICA    AE1 F ER0 K AH0
AFRICA    AE1 F R IH0 K AH0
AFRESH    AH0 F R EH1 SH
AFRICAN    AE1 F R IH0 K AH0 N
AFRICA'S    AE1 F R IH0 K AH0 Z
AFRICANS    AE1 F R IH0 K AH0 N Z
AFRIKAANS    AE2 F R AH0 K AA1 N Z
AFRIKANER    AE2 F R AH0 K AA1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Afro    (n) (a1 f r ou)
Afro-    (j) - (a2 f r ou -)
Africa    (n) (a1 f r i k @)
afraid    (j) (@1 f r ei1 d)
afresh    (a) (@1 f r e1 sh)
African    (n) (a1 f r i k @ n)
Africans    (n) (a1 f r i k @ n z)
Afro-wig    (n) - (a2 f r ou - w i1 g)
Afrikaans    (n) (a2 f r i k aa1 n s)
Afrikaner    (n) (a2 f r i k aa1 n @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish) [Add to Longdo]
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P) [Add to Longdo]
アウロノカラ属[アウロノカラぞく, auronokara zoku] (n) Aulonocara (genus of cichlids endemic to Lake Malawi in East Africa in the family Cichlidae); peacock cichlids [Add to Longdo]
アウロノクラヌスデウィンドティ[, auronokuranusudeuindotei] (n) Aulonocranus dewindti (cichlid fish endemic to Lake Tanganyika in E. Africa) [Add to Longdo]
アガパンサス[, agapansasu] (n) agapanthus (esp. the African lily, Agapanthus africanus) (lat [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アノア[, anoa] (n) anoa (either of two small African water buffalo of genus Bubalus) [Add to Longdo]
アフカーナ[, afuka-na] (n) Afrikaner [Add to Longdo]
アフリカーンス[, afurika-nsu] (n) Afrikaans [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, / ] afraid; apprehensive [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] afraid; rustic [Add to Longdo]
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] afraid; frightened; to fear [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] afraid [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] afraid; trembling [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate [Add to Longdo]
非州[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa (common misprint for 非洲) [Add to Longdo]
非洲[Fēi zhōu, ㄈㄟ ㄓㄡ, ] Africa [Add to Longdo]
非洲人[Fēi zhōu rén, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, ] African (person) [Add to Longdo]
非洲联盟[Fēi zhōu Lián méng, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] African Union [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  AFR
         Annualized Failure Rate (Maxtor, HDD)
         

Are you satisfied with the result?

Go to Top