ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetrating

P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetrating-, *penetrating*, penetrat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrating(adj) ฉลาดหลักแหลม, See also: แหลมคม, เฉียบแหลม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ, หลักแหลม, แหลมคม, โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetrating woundบาดแผลทะลุ [ มีความหมายเหมือนกับ wound, puncture ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's rumoured they were shot down at high altitudes while they were penetrating Russian air space.มีข่าวลือว่า พวกเขาถูกยิงตก จากท้องฟ้า... . ..ในขณะที่ พวกเขาบินลุกล้ำ น่านฟ้า รัสเซีย Squeeze (1993)
They're penetrating our brain.มันกำลังซึมผ่านสมองคุณ New York, I Love You (2008)
General, the enemy fire is penetrating our shields.ท่านนายพล กระสุนของศัตรู ทะลุเกราะของเราเข้ามาครับ Innocents of Ryloth (2009)
We were slammed with a mass casualty, a hotel fire-- half a dozen burn victims, a penetrating chest wound, a firefighter with multiple traumas.เรากำลังอยู่ยุ่งอยู่กับอุบัติเหตุหมู่ เกิดไฟไหม้ที่โรงแรม มีเหยื่อถูกเผา 6 คน แผลฉกรรจ์ที่หน้าอก เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีแผลหลายที่ I Saw What I Saw (2009)
You...have such a penetrating countenance.คุณ... เหมือนจะสามารถสะกดจิตให้คล้อยตามได้เลย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
Well, sometimes I'm more anxious to be penetrating than at others.อืม.. บางครั้งฉันจะกังวลกว่าหากถูกสะกดจิตนะ The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
I - In the case of penetrating trauma...ในกรณีของผิวหนังเป็นมีแผลเป็นรู... The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
He has a penetrating injury to his chest.เขามีรอยทะลุที่อกนะ Sanctuary (2010)
Infrared light, with its longer wavelength, is perfect for penetrating the veil.และศูนย์กาแลคซีเป็นประเภท ของเพียงแค่ไปพร้อมกัน ผ่านเครื่องบินทั้งหมด ของดาราจักรชนิดก้นหอย ขนาดใหญ่นี้เรากำลังนั่งอยู่ใน The Riddle of Black Holes (2010)
Unknown object penetrating our victims.ไม่รู้วัตถุอะไร/N ทำทำให้เกิดแผลทะลุบนตัวเหยื่อ Remembrance of Things Past (2010)
Abdominal. Penetrating injuries.ส่วนช่องท้อง อาการบาดเจ็บรุนแรง Prometheus (2012)
Penetrating trauma, fresh from emergency.แผลทะลุ เพิ่งมาจากห้องฉุกเฉิน Critical (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คมกล้า(adj) sharp, See also: penetrating, Syn. คม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหลม[laēm] (adj) EN: pointed ; sharp ; keen ; penetrating ; acute ; shrill ; high  FR: aigu ; pointu ; strident ; perçant
หลักแหลม[laklaēm] (adj) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; sagacious ; penetrating   FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; spirituel ; brillant
ลึกซึ้ง[leukseung] (adj) EN: profound ; deep ; penetrating ; abstruse ; recondite ; wise  FR: approfondi ; profond ; impressionnant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PENETRATING P EH1 N AH0 T R EY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrating (v) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋ (p e1 n i t r ei t i ng)
penetratingly (a) pˈɛnɪtrɛɪtɪŋliː (p e1 n i t r ei t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle, #3,690 [Add to Longdo]
透彻[tòu chè, ㄊㄡˋ ㄔㄜˋ, / ] penetrating (analysis); thorough-going; thorough (understanding of the situation), #16,572 [Add to Longdo]
通透[tōng tòu, ㄊㄨㄥ ㄊㄡˋ, ] penetrating, #19,099 [Add to Longdo]
真知灼见[zhēn zhī zhuó jiàn, ㄓㄣ ㄓ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] penetrating insight, #43,437 [Add to Longdo]
穿透辐射[chuān tòu fú shè, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ, 穿 / 穿] penetrating radiation [Add to Longdo]
观火[guān huǒ, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄛˇ, / ] penetrating (vision) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchschlagskraft { f }penetrating power [Add to Longdo]
penetrant { adj } | penetranter | am penetrantestenpenetrating | more penetrating | most penetrating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam [Add to Longdo]
眼光炯々;眼光炯炯[がんこうけいけい, gankoukeikei] (adj-t, adv-to) having piercing eyes; eagle-eyed; having a penetrating insight (into) [Add to Longdo]
底冷え[そこびえ, sokobie] (n, vs) penetrating cold [Add to Longdo]
透徹した[とうてつした, toutetsushita] (adj-f) clear; lucid; penetrating [Add to Longdo]
防滴[ぼうてき, bouteki] (n, adj-no) rainproof; treated against drops of water penetrating [Add to Longdo]
炯眼[けいがん, keigan] (adj-na, n) penetrating eyes; insightfulness [Add to Longdo]
炯炯;炯々;烱烱;烱々[けいけい, keikei] (adj-na, adj-t) glaring (e.g. eyes); piercing; penetrating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrating \Pen"e*tra`ting\, a.
   1. Having the power of entering, piercing, or pervading;
    sharp; subtile; penetrative; as, a penetrating odor.
    [1913 Webster]
 
   2. Acute; discerning; sagacious; quick to discover; as, a
    penetrating mind.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrate \Pen"e*trate\, v. t. [imp. & p. p. {Penetrated}; p.
   pr. & vb. n. {Penetrating}.] [L. penetratus, p. p. of
   penetrare to penetrate; akin to penitus inward, inwardly, and
   perh. to pens with, in the power of, penus store of food,
   innermost part of a temple.]
   1. To enter into; to make way into the interior of; to effect
    an entrance into; to pierce; as, light penetrates
    darkness.
    [1913 Webster]
 
   2. To affect profoundly through the senses or feelings; to
    touch with feeling; to make sensible; to move deeply; as,
    to penetrate one's heart with pity. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The translator of Homer should penetrate himself
       with a sense of the plainness and directness of
       Homer's style.            --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   3. To pierce into by the mind; to arrive at the inner
    contents or meaning of, as of a mysterious or difficult
    subject; to comprehend; to understand.
    [1913 Webster]
 
       Things which here were too subtile for us to
       penetrate.              --Ray.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetrating
   adj 1: having or demonstrating ability to recognize or draw fine
       distinctions; "an acute observer of politics and
       politicians"; "incisive comments"; "icy knifelike
       reasoning"; "as sharp and incisive as the stroke of a
       fang"; "penetrating insight"; "frequent penetrative
       observations" [syn: {acute}, {discriminating},
       {incisive}, {keen}, {knifelike}, {penetrating},
       {penetrative}, {piercing}, {sharp}]
   2: tending to penetrate; having the power of entering or
     piercing; "a toxic penetrative spray applied to the surface";
     "a cold penetrating wind"; "a penetrating odor" [syn:
     {penetrative}, {penetrating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top