ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misde

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misde-, *misde*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misdeal(vi) ตกลงผิด
misdeed(n) การประพฤติผิด, See also: การกระทำผิดทางศีลธรรม, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. offense, misbehaviour, transgression, fault, Ant. virtue, morality
misdealer(n) ผู้ตกลงผิด
misdemeanor(n) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanor(n) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality
misdemeanant(n) ผู้ทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้กระทำผิดอาญาประเภทลหุโทษ
misdemeanour(n) ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanour(n) การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misdeed(มิลดีด') n. การกระทำที่ผิดศีลธรรม, การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. offense
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense
misdemeanour(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

English-Thai: Nontri Dictionary
misdeed(n) การทำชั่ว, การทำผิดศีลธรรม
misdemean(vt) ประพฤติตัวเลว, ประพฤติผิด
misdemeanour(n) การประพฤติตัวเลว, ความผิดทางอาญา, ผู้กระทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
misdemeanourความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
misdescriptionรายละเอียดคลาดเคลื่อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
misdescription๑. คำพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง๒. การพรรณนาไม่ตรงความเป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

WordNet (3.0)
misdeal(n) an incorrect deal
misdeal(v) deal cards wrongly
misdeliver(v) deliver to the wrong address
misdemeanor(n) a crime less serious than a felony, Syn. misdemeanour, violation, infraction, infringement

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Misdeal

v. t. & i. [ imp. & p. p. Misdealt p. pr. & vb. n. Misdealing. ] To deal or distribute wrongly, as cards; to make a wrong distribution. [ 1913 Webster ]

Misdeal

n. The act of misdealing; a wrong distribution of cards to the players. [ 1913 Webster ]

Misdeed

n. [ AS. misd&aemacr_;d. See Deed, n. ] An evil deed; a wicked action. [ 1913 Webster ]

Evils which our own misdeeds have wrought. Milton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Misconduct; misdemeanor; fault; offense; trespass; transgression; crime. [ 1913 Webster ]

Misdeem

v. t. To misjudge. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

Misdemean

v. t. To behave ill; -- with a reflexive pronoun; as, to misdemean one's self. [ 1913 Webster ]

Misdemeanant

n. One guilty of a misdemeanor. Sydney Smith. [ 1913 Webster ]

Misdemeanor

n. 1. Ill behavior; evil conduct; fault. Shak. [ 1913 Webster ]

2. (Law) A crime less than a felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

☞ As a rule, in the old English law, offenses capitally punishable were felonies; all other indictable offenses were misdemeanors. In common usage, the word crime is employed to denote the offenses of a deeper and more atrocious dye, while small faults and omissions of less consequence are comprised under the gentler name of misdemeanors. Blackstone.

The distinction, however, between felonies and misdemeanors is purely arbitrary, and is in most jurisdictions either abrogated or so far reduced as to be without practical value. Cf. Felony. Wharton. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Misdeed; misconduct; misbehavior; fault; trespass; transgression. [ 1913 Webster ]

Misdempt

obs. p. p. of Misdeem. Spenser. [ 1913 Webster ]

Misdepart

v. t. To distribute wrongly. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

He misdeparteth riches temporal. Chaucer. [ 1913 Webster ]

Misderive

v. t. 1. To turn or divert improperly; to misdirect. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

2. To derive erroneously. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misdeHe regretted his misdeeds.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
มิจฉาจาร(n) misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[feūnføi hā takep] (v, exp) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes  FR: chercher des poux à qqn
กรรม[kam] (n) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune  FR: mauvaise action [ f ]
ความผิดลหุโทษ[khwāmphit lahuthōt] (n, exp) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor
ลหุโทษ[lahuthōt] (n) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor
มิจฉาจาร[mitchājān] (n) EN: misdemeanor  FR: délit [ m ] ; faute [ f ] ; écart de conduite [ m ] ; mauvaise conduite [ f ] ; déchaînement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
misdeed
misdeeds
misdemeanor
misdemeanors

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misdeal
misdeed
misdeals
misdealt
misdeeds
misdealing
misdemeanor
misdemeanour
misdemeanours

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp, vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
悪行[あくぎょう;あっこう, akugyou ; akkou] (n) misdeed; wrongdoing; wickedness [Add to Longdo]
旧悪[きゅうあく, kyuuaku] (n) past misdeeds; old crimes [Add to Longdo]
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
誤配[ごはい, gohai] (n, vs) misdelivery [Add to Longdo]
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp, v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top