Search result for

frust

(86 entries)
(1.2327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frust-, *frust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frustrate[VT] ทำให้ท้อแท้, See also: ทำให้โกรธ, ทำให้ผิดหวัง, ทำให้หมดความอดทน, Syn. discourag, exasperate, weary
frustrated[ADJ] ท้อแท้, See also: ท้อถอย, ผิดหวัง, ไม่ประสบผลสำเร็จ, Syn. disappointed, unfulfilled, unsatisfied
frustration[N] ความไม่พอใจ, See also: ความผิดหวัง, Syn. disappointment, discontentment, dissatisfaction, Ant. fulfillment, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
frustratevi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นไม่ได้ผล,กลายเป็นไม่สมหวัง., See also: frustrater n. frustrative adj., Syn. fail
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
frustration(ฟรัสเทร'เชิน) n. ความขัดข้องใจ,ความผิดหวัง,การพบอุปสรรค
frustum n.ส่วนที่เหลือของรูปกรวยที่ถูกตัดยอดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
frustrate(vt) กำจัด,ทำลาย,ทำให้สิ้นหวัง,ทำให้ไร้ผล,ลบล้าง,ทำให้ไม่สมหวัง
frustration(n) ความไร้ผล,การทำลาย,ความขัดข้อง,การหักหลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
frustration(จิตเวช.) ความคับข้องใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
frustration clauseข้อกำหนดการถูกปิดกั้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
frustration of contractความขัดข้องแห่งสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frustuleเปลือกไดอะตอม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
frustuleเปลือกไดอะตอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
frustum of a coneกรวยยอดตัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frustrated Behaviorพฤติกรรมแสดงความคับข้องใจ [การแพทย์]
Frustrationความขัดข้องใจ,ความคับข้องใจ,ความวุ่นวายใจ [การแพทย์]
Frustration of the Hospitalความคับข้องใจต่อการรักษาตัวในโรงพยาบาล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frustrating (adj ) น่าท้อแท้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm frustrated.- ผมเข้าใจ The Wheels on the Bus... (2012)
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย The Itch (2008)
It's a shame you came so far to be frustrated.น่าอายเหลือเกินที่ท่านเดินทาง มาตั้งไกลแล้วต้องสูญเปล่า Lair of Grievous (2008)
I'm frustrated.ฉันผิดหวังจริงๆ. Episode #1.5 (2008)
- I'm just gonna get all frustrated here. - Why are you frustrated, Edward?ผมกล้าคุยกับคุณแบบเปิดอก เพราะอะไรรู้มั้ย Body of Lies (2008)
In this world there's enough poverty and frustration and anger and passion.ในโลกนี้ มีความยกจนและเลวร้ายต่างๆ มากพอแล้ว Body of Lies (2008)
She's completely frustrated.แต่เธออยากเรียนจริง ๆ นะ The Ramen Girl (2008)
Went running with Marley to burn off frustration.พามาร์ลีย์ไปวิ่ง เผาผลาญความหงุดหงิดซักหน่อย Marley & Me (2008)
I'm frustrated.ฉันรู้สึกผิดหวัง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
(GRUNTS IN FRUSTRATION)(เสียงฮึดฮัดด้วยความไม่พอใจ) Up (2009)
(EXCLAIMS IN FRUSTRATION)(EXCLAIMS IN FRUSTRATION) Up (2009)
- I'm sensing a little frustration from you. - They have all the power.- เพราะว่า พวกเธอมีอำนาจ The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frustAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
frustChildren exhibit a low tolerance for the frustrations of learning.
frustHer constant complaints frustrated him deeply.
frustHis anger was born of frustration.
frustIf she continues to live with a man she doesn't love for his money, the day will come when she will be utterly frustrated and between the devil and the deep blue sea.
frustIllness frustrated his plans for the trip.
frustIsn't it better to get drunk once in a while and blow off the tension of daily frustration?
frustIt was frustrating, as the manager took his team to a near-miss in the tournament.
frustPeople react to the frustration in much the same way.
frustThe bad weather frustrated our plans.
frustThe work of art, I decided, was the final product of human activity, and the final justification for all the misery, the endless toil and the frustrated strivings of humanity.
frustVoters are taking out their frustrations at the polls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คับข้องใจ[V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
อึดอัด[V] frustrate, See also: feel uncomfortable, be not satisfied, Syn. ลำบากใจ, กังวลใจ, ไม่สบายใจ, คับอกคับใจ, Example: ผมรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่พบเขา
แห้ว[N] disappointment, See also: frustration, Syn. ความผิดหวัง, Example: เขาต้องกินแห้วอีกครั้ง หลังจากที่พลาดมา 2 ครั้งแล้ว, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึดอัดใจ[v.] (eut-atjai) EN: frustrate   
คับข้องใจ[v. exp.] (khapkhøngjai) EN: frustrate ; feel constraint   
ความคับข้องใจ[n.] (khwām khapkhøngjai) EN: frustration ; anger   FR: frustration [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotdan) EN: pressure ; frustration ; tension   FR: tension [f] ; pression [f]
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-ngit) EN: moodiness ; frustration   
หลอกลวง[v.] (løklūang) EN: deceice ; delude ; dupe ; defraud ; cheat   FR: décevoir ; frustrer ; berner ; faire marcher
ผิดคาด[v.] (phitkhāt) EN: be disappointed ; be frustrated ; disappoint ; be unexpected   
ผิดหวัง[adj.] (phitwang) EN: disappointed   FR: déçu ; frustré ; désappointé
แหย[adj.] (yaē) EN: frustrated   FR: penaud ; confus

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUSTRATE    F R AH1 S T R EY2 T
FRUSTRATED    F R AH1 S T R EY2 T AH0 D
FRUSTRATES    F R AH1 S T R EY2 T S
FRUSTRATING    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG
FRUSTRATION    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N
FRUSTRATIONS    F R AH0 S T R EY1 SH AH0 N Z
FRUSTRATINGLY    F R AH1 S T R EY2 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frustrate    (v) (f r uh1 s t r ei1 t)
frustrated    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i d)
frustrates    (v) (f r uh1 s t r ei1 t s)
frustrating    (v) (f r uh1 s t r ei1 t i ng)
frustration    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n)
frustrations    (n) (f r uh1 s t r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frustration {f} | Frustrationen {pl}frustration | frustrations [Add to Longdo]
Frustration {f} | Frustrationen {pl}snit | snits [Add to Longdo]
frustrieren; entmutigen; enttäuschen | frustrierend; entmutigend; enttäuschend | frustriert; entmutigt; enttäuschtto frustrate | frustrating | frustrated [Add to Longdo]
frustrierend {adj} | frustrierender | am frustrierendstenfrustrating | more frustrating | most frustrating [Add to Longdo]
frustrierend {adv}frustratingly [Add to Longdo]
frustriertdissatisfied [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うざっこい[, uzakkoi] (adj-i) jumbled up; confused; frustrating [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient [Add to Longdo]
フラストレーション[, furasutore-shon] (n) frustration; (P) [Add to Longdo]
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy [Add to Longdo]
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of [Add to Longdo]
苛立たしい;いら立たしい[いらだたしい, iradatashii] (adj-i) irritating; frustrating [Add to Longdo]
悔しい(P);口惜しい;悔やしい(io)[くやしい(P);くちおしい(口惜しい), kuyashii (P); kuchioshii ( kuchioshi i )] (adj-i) vexing; annoying; frustrating; regrettable; mortifying; (P) [Add to Longdo]
悔しさ[くやしさ, kuyashisa] (n) chagrin; bitterness; frustration; vexation; mortification; regret [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挫折感[cuò zhé gǎn, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ ㄍㄢˇ, ] frustration [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top