ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fulfillment

F UH0 L F IH1 L M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fulfillment-, *fulfillment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fulfillment(n) การบรรลุเป้าหมาย, See also: ความสมหวัง, ความสมประสงค์, Syn. contentment, gratification, satisfaction

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fulfillmentn. การทำให้บรรลุผล, การบรรลุผล, การปฏิบัติภารกิจ, การทำให้พอใจ, การทำให้สมบูรณ์.

English-Thai: Nontri Dictionary
fulfillment(n) การทำให้สำเร็จ, การบรรลุผล, ความสมปรารถนา, การปฏิบัติภารกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fulfillmentความสมปรารถนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That any Spartan's finest moment... the greatest fulfillment of all he holds dear... is that moment, when he has fought his heart out for the preservation of Sparta... and lies dead on the battlefield... victorious.ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่แต่ละสปาร์ตัน ... ... การปฏิบัติตามที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ... ... ของทุกอย่างที่เขาถือรัก ... 300: Rise of an Empire (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fulfillmentWorking in a society gives women both hardship and achievement, but the daily chores at home don't seem to give them fulfillment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FULFILLMENT F UH0 L F IH1 L M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfüllung { f } | Erfüllungen { pl }fulfillment [ Am. ]; fulfilment [ Br. ] | fulfillments; fulfilments [Add to Longdo]
Vollziehung { f }fulfillment [ Am. ]; fulfilment [ Br. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
成就[じょうじゅ, jouju] (n, vs) fulfillment; fulfilment; realization; realisation; completion; (P) #19,160 [Add to Longdo]
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment [Add to Longdo]
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation [Add to Longdo]
自己実現[じこじつげん, jikojitsugen] (n, vs) self-actualization; self-fulfillment; self-realization [Add to Longdo]
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment [Add to Longdo]
満願[まんがん, mangan] (n) fulfilment of a vow; fulfillment of a vow [Add to Longdo]
履行[りこう, rikou] (n, vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fulfillment \Ful*fill"ment\, n. [Written also fulfilment.]
   [1913 Webster]
   1. The act of fulfilling; accomplishment; completion; as, the
    fulfillment of prophecy.
    [1913 Webster]
 
   2. Execution; performance; as, the fulfillment of a promise.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fulfillment
   n 1: a feeling of satisfaction at having achieved your desires
      [syn: {fulfillment}, {fulfilment}]
   2: the act of consummating something (a desire or promise etc)
     [syn: {fulfillment}, {fulfilment}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top