Search result for

สูญเสีย

(56 entries)
(0.5018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูญเสีย-, *สูญเสีย*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูญเสียก. สูญไปทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เช่น สูญเสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สมบัติ สูญเสียอวัยวะ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hearing Lossสูญเสียการได้ยิน, [การแพทย์]
Heat Lossสูญเสียความร้อน [การแพทย์]
Kaliuresisสูญเสียโปแตสเซียมไปทางปัสสาวะ, การขับโปแตสเซียมออกไปกับปัสสาวะเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Labileสูญเสียฤทธิ์ได้ง่าย, ไม่คงตัว [การแพทย์]
Loseสูญเสีย [การแพทย์]
Lost on Ipsilateral Half of the Body Surfaceสูญเสียครึ่งหนึ่งของความรู้สึกทางด้านเดียวกัน [การแพทย์]
Lost on the Contralateral Halfสูญเสียอีกครึ่งหนึ่งของความรู้สึกด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Motion, Limitation ofสูญเสียการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lost time.สูญเสียความทรงจำ Stolen Kisses (2012)
My family lost our compound in Newportครอบครัวของฉันต้องสูญเสีย New Haven Can Wait (2008)
I lost my friends, my powers.ผมเสียเพื่อนๆ สูญเสียพลัง Odyssey (2008)
She loses those things, She's gonna be a terrific date, But beyond that-เธอจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้น เธอจะเผชิญกับวันที่แย่ แต่นอกเหนือจากนั้น ... Not Cancer (2008)
And losing loved ones.คุยกันเกี่ยวกับความตาย และการสูญเสียคนรัก Not Cancer (2008)
You're scared to death of losing anyone that matters.นายกลัวความตายและสูญเสียทุกคนไป Birthmarks (2008)
Cavernous Sinus Thrombosis could absence seizures and memory loss.โพรงไซนัสอักเสบ อาจทำให้หมดความรู้สึก ชัก และ สูญเสียความจำ Joy (2008)
He was just asleep. Means no memory loss.เขาแค่หลับ\ หมายความว่าไม่มีการสูญเสียความจำ Joy (2008)
Whatever is in the cocaine other than the cocaine explains the memory loss.อธิบายถึงการสูญเสียความจำ คนขายยาลดปริมาณตรงนี้\ ผสมกับขยะหลายๆอย่าง Joy (2008)
So they won't see the lost, hurt little girl.ดั้งนั้นคนทั่วไปไม่ได้เห็นภาพ เด็กสาวที่สูญเสียเละเจ็บช้ำ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}Hallucinations, possible memory loss.ภาพหลอน เป็นไปได้ว่าสูญเสียความทรงจำ Dying Changes Everything (2008)
Boy, you're really milking this bereavement thing, aren't you?เพื่อน นายนี่กำลังรีดการสูญเสียนี่จริงๆใช่มั้ย? Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูญเสีย[v.] (sūnsīa) EN: miss ; lose   FR: rater ; perdre ; faire son deuil
สูญเสียเงินทอง[v. exp.] (sūnsīa ngoenthøng) EN: waste money   
สูญเสียเวลา[v. exp.] (sūnsīa wēlā) EN: lose time ; waste time   FR: perdre du temps ; gaspiller son temps
สูญเสียโอกาส[v. exp.] (sūnsīa ōkāt) EN: mis the opportunity   FR: rater une occasion

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be bereft of[PHRV] สูญเสีย, See also: หมดไป
blank out[PHRV] สูญเสียความทรงจำระยะสั้น
blunder away[PHRV] สูญเสียเพราะทำผิดพลาด
chuck away[PHRV] ปล่อยให้เสียเปล่า (คำไม่เป็นทางการ), See also: สูญเสีย, สูญเปล่า, Syn. throw away
chuck up[PHRV] สูญเสีย, Syn. throw away
fall from[PHRV] สูญเสีย (สิ่งที่ดี), Syn. fall out of, topple from
fiddle away[PHRV] สูญเสียเงินหรือเวลา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสียเงินหรือเวลาโดยเปล่าประโยชน์
fire away[PHRV] สูญเสีย, See also: เสีย, ใช้หมด
fling away[PHRV] เสียไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: สูญเสีย, Syn. throw away
fling away on[PHRV] สูญเสีย (บางสิ่ง) ไปกับ, Syn. throw away on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaurosis(แอมมอโร' ซิส) n. การสูญเสียสายตาทั้งหมดหรือบางส่วน -amaurotic adj.
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)
anosmia(แอนออซ' เมีย) n. การสูญเสียประสาทรับกลิ่น, ภาวะไม่สามารถรู้กลิ่น. -anosmatic, anosmic adj.
attainder(อะเทน'เดอะ) n. การสูญเสียสิทธิเนื่องจากถูกลงโทษประหารชีวิต,การยึดทรัพย์ของผู้ที่ศาลลงโทษประหารชีวิต,การเพิกถอนสิทธิ
bereft(บิเรฟทฺ') กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bereave. adj. ถูกคร่าไป,ซึ่งสูญเสียไป
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
castration complexn. โรคกลัวสูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา

English-Thai: Nontri Dictionary
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
depletion(n) การใช้จนหมดสิ้น,การสูญเสีย,ความสิ้นเปลือง
detriment(n) ความเสียหาย,อันตราย,การสูญเสีย,การบาดเจ็บ
ebb(vi) ลดลง,สูญเสีย,เสื่อม,ไหลกลับ,ตก,ไหลลง
forfeit(adj) ที่ถูกริบ,ที่ถูกปรับ,ที่สูญเสีย
waste(adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
out of mindสูญเสียจิตใจ เป็นบ้า เสียสติ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
失う[うしなう, ushinau] Thai: สูญเสีย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lüftungswärmeverlust(n) |der, pl. Lüftungswärmeverluste| การสูญเสียความร้อนจากการนำพาความร้อนของอากาศ

French-Thai: Longdo Dictionary
perdre courage(phrase) สูญเสียความกล้าหาญ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top